• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Aforizmák a harmóniáról

Harmony is world-illumination.

A harmónia világ-megvilágosítás.

Harmony is world-perfection.

A harmónia világ-tökéletesség.

Harmony is world-satisfaction.

A harmónia világ-elégedettség.

Harmony can solve all world-problems.

A harmónia a világ minden problémáját meg tudja oldani.

Harmony knows no confusion of the mind.

A harmónia nem ismeri az elme zűrzavarát.

The world of harmony is a oneness-circle.

A harmonikus világ egy egység-kör.

Harmony knows only the fullness of life.

A harmónia csak az élet teljességét ismeri.

Harmony knows only the sweetness of the heart.

A harmónia csak a szív édességét ismeri.

The world of harmony comes from our deep relationship with the cosmos.

A harmonikus világ a kozmosszal fenntartott mély kapcsolatunkból ered.

We can have harmony if we have a deep reverence for mother nature.

Élhetünk harmóniában, ha mély tisztelettel adózunk az anyatermészet előtt.

Harmony is the beauty of oneness-satisfaction everywhere.

A harmónia az egység-elégedettség szépsége mindenütt.

Harmony will before long dawn. It will not remain in an imaginary world forever.

A harmónia nemsokára megvirrad. Nem marad örökre egy képzeletbeli világban.

Where there is harmony, there can be no confinement whatsoever.

Ahol harmónia van, ott nem lehet semmiféle elzártság.

Harmony chases away all our disappointments.

A harmónia elűzi minden csalódottságunkat.

Harmony brings to us our long lost understanding.

A harmónia meghozza nekünk a rég elveszett egyetértést.

When nature keeps me in its heart, I see, I feel and I become harmony everywhere.

Mikor a természet a szívében őriz engem, mindenütt harmóniát látok és érzek, és harmóniává válok.

We all must allow ourselves to be entranced by harmony.

Mindannyiunknak hagynia kell, hogy elbűvöljön a harmónia.

Harmony silences all our doubts and suspicions.

A harmónia elhallgattatja minden kétségünket és gyanúnkat.

Harmony is the helpmate of both God the Creator and God the creation.

A harmónia mind Isten a Teremtő, mind Isten a teremtmény segítőtársa.

May the minds, ears and eyes of the world be flooded with harmony.

Árassza el harmónia a világ elméit, füleit és szemeit!

Harmony is all trust and no distrust.

A harmónia csupa bizalom és semmi bizalmatlanság.

On a family of harmony we see the outspread wings of angels.

A harmonikus családon az angyalok kitárt szárnyait látjuk.

Patience, tolerance and compassion are extremely proud of living with harmony.

A türelem, a tolerancia és a könyörület rendkívül büszke rá, hogy együtt lakik a harmóniával.

Harmony is the golden bridge between time and space.

A harmónia az aranyhíd az idő és a tér között.

Harmony sees no clouds. It sees only brilliant sunshine.

A harmónia nem lát felhőket. Csak tündöklő napsütést lát.

Harmony gives our minds tremendous inspiration to elevate the world.

A harmónia hatalmas inspirációt nyújt elménknek a világ felemelésére.

Harmony gives our hearts sleepless aspiration to keep the world always happy and cheerful and blissful.

A harmónia szakadatlan törekvést ad szívünknek arra, hogy a világot mindig boldogan vidáman és üdvösen tartsa.

Disagreement-clouds immediately disappear, the moment harmony-sun bursts forth.

A nézeteltérés-felhők azonnal eltűnnek, mihelyt kisüt a harmónia-nap.

Harmony has the rare capacity to forget and forgive.

A harmóniának megvan az a ritka képessége, hogy felejtsen és megbocsásson.

The only thing that world politics needs is harmony.

Az egyetlen dolog, amire a világpolitikának szüksége van: a harmónia.

The only thing that world conflict needs is harmony.

Az egyetlen dolog, amire a világ konfliktusainak szüksége van: a harmónia.

Harmony is our golden opportunity to love and be loved by the whole world.

A harmónia arany lehetőségünk arra, hogy szeressük a világot, és az egész világ szeressen minket.

Harmony is a sweet, pleasing and fulfilling conversation between the mind and the heart.

A harmónia egy édes, kellemes és beteljesítő beszélgetés az elme és a szív között.

A harmony-life is full of concerns and cares.

A harmónia-élet tele van törődéssel és gondoskodással.

The confusion of the mind ultimately surrenders to harmony.

Az elme zűrzavara végül megadja magát a harmóniának.

Harmony blesses both confusion of the mind and afflictions of the heart at the same time for their illumination.

A harmónia egyszerre megáldja az elme zűrzavarát és a szív nyomorúságát, hogy megvilágosítsa őket.

World-harmony can only give birth to world-peace.

Csak a világharmónia szülhet világbékét.

World-harmony is not a far cry.

A világharmónia nem elérhetetlen cél.

Harmony has full mastery over negativity.

A harmónia teljes ellenőrzéssel bír a negatívság felett.

Harmony does not allow anything to be caught by madness and sadness.

A harmónia nem engedi, hogy a düh vagy a bánat bármit is rabul ejtsen.

Harmony knows no fear anywhere.

A harmónia nem ismer félelmet sehol.

Harmony knows only love everywhere.

A harmónia mindenhol csak a szeretetet ismeri.

In the searching mind, harmony blooms.

A kereső elmében a harmónia kivirágzik.

In the aspiring heart, harmony blossoms.

A törekvő szívben a harmónia virágba borul.

A life of harmony is an open door to heaven.

A harmonikus élet nyitott kapu a mennyekbe.

A heart of harmony is treasured by God Himself.

A harmonikus szívet Isten maga is nagyra becsüli.

A mind of harmony is God's highest pride.

A harmonikus elme isten legfőbb büszkesége.

In the new millennium, world-harmony will not allow us to lead our old life of imperfections.

Az új évezredben a világharmónia nem fogja megengedni, hogy régi, tökéletlen életünket éljük.

In the new millennium, the aspiring hearts of world-harmony will become the dedicating hands of world-ecstasy.

Az új évezredben a világharmóniára törekvő szívek a világ-elragadtatás felajánló kezeivé válnak.

Harmony takes away our helpless, hopeless cries.

A harmónia elveszi minden tehetetlen, reménytelen sírásunkat.

Harmony gives our hearts, minds and lives emperor-smiles.

A harmónia szívünknek, elménknek és életünknek uralkodói mosolyt ad.

Harmony can at once, prevent painful sorrows and tears.

A harmónia azonnal meg tudja akadályozni a fájdalmas bánatokat és könnyeket.

Harmony, itself, can save our world from inescapable disaster.

A harmónia maga meg tudja menteni világunkat az elkerülhetetlen katasztrófától.

The prayers and meditations of the whole world dream of only one thing: harmony.

Az egész világ imái és meditációi egyetlen dologról álmodnak csak: harmóniáról.

Let us all bravely cross the mind-boundaries. Lo and behold, the dance of world-harmony.

Lépjük át bátran mindannyian az elme-határt! És ím, előttünk táncol a világharmónia.

May the sweeter than the sweetest heart of harmony echo and re-echo inside every dividing and divided human mind.

Visszhangozzék hát újra meg újra a harmónia legédesebbnél is édesebb szíve minden megosztó és megosztott emberi elmében!

Before illumination, harmony has the shortest life-breath.

A megvilágosodás előtt a harmóniának van a legrövidebb életlehelete.

Harmony is the mind's highest tower.

A harmónia az elme legmagasabb tornya.

Harmony is the heart's sweetest fragrance.

A harmónia a szív legédesebb illata.

Harmony is the brightest smile.

A harmónia a legragyogóbb mosoly.

Harmony allows heaven's sun to disperse the earth-clouds.

A harmónia lehetővé teszi, hogy a menny napja eloszlassa a földi felhőket.

Ego interferes and tears us, whereas, harmony cheers us and endears us.

Az egó megzavar és megkönnyeztet minket, míg a harmónia felvidít és a szívébe zár minket.

Harmony is the morning sun rising within, with all its promises.

A harmónia a minden reményével belül felkelő reggeli nap.

Harmony shall liberate the world from the web of complexities.

A harmónia ki fogja szabadítani a világot a bonyolultság hálójából.

Harmony helps us to fulfil all our sweet dreams.

A harmónia segít, hogy valóra váltsuk minden édes álmunk.

Harmony fulfils our unfulfilled hopes.

A harmónia beteljesíti beteljesületlen reményeinket.

Harmony comes from the love of our whispering souls.

A harmónia suttogó lelkünk szeretetéből ered.

Harmony feels the arrival of God before anybody else.

A harmónia mindenki más előtt megérzi Isten eljövetelét.

Harmony is God's absolutely highest vision.

A harmónia Isten legemelkedettebb látomása.

Harmony shall be God's fully proudest manifestation on earth.

A harmónia lesz Isten legteljesebben büszke kinyilvánítása a földön.

Inspiráló idézetek Sri Chinmoy-tól
Öszegyűjtötte: Repka Sándor