• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Macedonia 22 June: Gevgelija - Radovis

Spirits were high at the border where 9 happy Macedonians joined our team. A junior football team ran with us from the town border towards the square, where the Mayor received the torch.

Атмосферата беше на високо ниво кога на границата на нашиот тим им се придружија 9 весели Македонци. Јуниорски фудбалски тим трчаше со нас од почетокот на градот до плоштадот, каде што факелот беше примен од Градоначалникот.

The streets were lined with many happy people who welcomed us with cheering, clapping, and heartfelt smiles. The Run was celebrated with a distinguished folk dance performance. Afterwards the children, together with the team, took the torch for a victory lap around the town.

Покрај улиците имаше многу луѓе кои не пречекаа со поздрави, ракоплесакање и насмевки од срце. Трката беше прославена со прекрасна изведба на народна игра. После тоа, децата заедно со тимот го зедоа факелот и потрчаа во своевиден победнички круг низ градот

In Bogdanci some local children gave us a splendid martial arts demonstration, after which they ran with us to the town border.

Во Богданци од страна на едни дечиња ни беа извонредно демонстрирани карате вежби, а после тоа и тие потрчаа со нас до крајот на градот

Rolling hills drenched with lush green deciduous forests bathed in lustrous sunshine graced the countryside. The nature in Macedonia is dazzling. A small track on the side of a road led to a nearby grove with a stream vibrant with life, where a variety of flora glistened around the sandy banks. Dragonflies buzzed, frogs hopped, fish dashed about and we even spotted a little water snake.

Local scouts joined us through Valandovo, where we had a reception with the Mayor. The kids in all the towns are simply gorgeous: bright enthusiastic faces greeting us wherever we go. They are very eager to run with the torch. At one point Petr stopped to play some football with some local village kids.

Ридови исполенти со прекрасни зелени шуми кои се капеа во сончевите зраци беа дел од сликата низ која минувавме. Природата во Македонија е восхитувачка. Покрај патот имаше една патека која не однесе до извор полн со живот, каде имаше разни растенија. Околу нас летаа разни инсекти, скокаа жаби, играа риби, а видовме дури и една водена змија.

Нив Валандово ни се придружија извидници, а бевме пречекани и од Градоначалникот. Децата во сите градови се едноставно прекрасни: каде и да одиме тие не поздравуваат со своите јасни лица полни со ентузијазам. Тие многу сакаат да трчаат со факелот.

Во еден момент Петр застана да поигра фудбал со децата од едно село.

In Strumica we met with the family of the former President of Macedonia, now passed away. They liked the message of the run. They offered us cakes, cookies and drinks.

Во Струмица се сретнавме со семејството на поранешниот Претседател на Македонија, кој сега е починат. Ним им се допадна пораката на Трката и ни понудија разни слатки работи и пијалоци.

It was 21.00 and already dark when we ran into our last stop, Radovis. The torch was beautiful, a flickering, flaming light travelling through the dark night. The locals greeted us very warmly and many kids ran with us. The town had arranged a beautiful reception for us in the Town Hall, where the Mayor greeted us.

Беше 21.00 часот и веќе беше темно кога пристигнавме во Радовиш. Факелот даваше прекрасна светлина во темната ноќ. Населението многу топло не пречека, а со нас трчаа и многу деца. Градот имаше организирано прекрасен пречек за нас во општинската зграда каде не пречека и Градоначалникот.

Inside a big Styrofoam carving of the WHR logo graced the red curtains of the stage. We got to enjoy a great performance: a proud father accompanied his two virtuoso sons for some fabulous energetic folk music, followed by an atmospheric piano performance by a young local musician.

All in all it was a very dynamic and eventful day.

На црвени завеси беше поставено логото на Трката за Светска Хармонија. Уживавме во прекрасна изведба на горд татко кој со своите два сина виртуозно изведе неколку народни песни. Потоа следеше и изведба на пиано од страна на еден млад музичар.

Се на се, овој ден беше многу динамичен и исполнет со активности.


Distance: 102

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Greece 21 June
Macedonia 23 June >

Greece 22 June