• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 13 July: Prague, Celakovice - Hradec Kralove, Ostrava

Today was a very special day for us in Prague. We started running from the most beautiful hilltop where the Prague castle is located and where the President resides. You have a beautiful view over the city and it was nice to start running downhill towards our first meeting.

Dnes jsme v Praze prožili vyjímečný den. Začali jsme během z nejkrásnějšího kopce, kde stojí Pražský hrad a kde sídlí president. Je zde nádherný výhled skoro na celé město a bylo příjemné začít den směrem dolů k našemu prvnímu setkání.

We ran through the historical part of the city and over the famous Charles Bridge.

Běželi jsme přes historickou část Prahy a po věhlasném Karlově mostě.

On the bridge we had two spontaneous ceremonies, to explain the nature of the run. One was a meeting with a very enthusiastic group of young ladies from the Frances Bardsley School in England ...

Při přeběhu mostu jsme dvakrát vysvětlovali podstatu našeho běhu na spontánně vzniklých setkáních. Jedno bylo s nadšenou skupinou mladých žen ze Frances Bardsley školy z Anglie …

... and the other group were German tourists, who invited us to run through their town in Germany next year. We will try! As we ran on, we got a police escort that brought us to the municipality where we were officially received by the Deputy Mayor of Prague, Ms. Marketa Reedova.

… a druhou skupinu tvořili němečtí turisté, kteří nás pozvali, abychom příští rok běželi v jejich městě v Německu. Pokusíme se! Jak jsme pokračovali dále, dovedl nás policejní doprovod až k magistrátu, kde jsme byli oficiálně přijati místostarostkou Prahy paní Markétou Reedovou.

In her very nice speech she said, “I am very proud that I could carry this torch that is to be touched by hands of eighty nationalities. At today’s complex time, this precious project can help in expanding communication among people of different countries. Because the more various nations know about each other, the smaller is the probability of mutual conflict.”

Ve svém velmi krásném proslovu mimo jiné řekla: “Jsem velmi hrdá na to, že mohu nést tuto pochodeň, kterou drželi v ruce zástupci osmdesáti národů. V dnešní složité době může tento vzácný projekt pomoci rozšířit komunikaci mezi lidmi z různých zemí. Protože čím vice toho různé národy o sobě navzájem ví, tím je menší je pravděpodobnost vzájemného konfliktu.”

Much to our delight, she ran with us through the Old Town from Marianske namesti to the city hall situated at the Old Town Square.

K naší radosti s námi paní místostarostka běžela přes Staré Město z Mariánského náměstí až k radnici na Staroměstském náměstí.

We had a very unique and inspiring meeting with the Deputy Mayor, several government officials, ambassadors from different countries and other distinguished guests in Brozikova sin, the most prestigious part of the Hall. There was a varied program with an official presentation of the World Harmony Run to the guests. First the master of ceremonies, Mr. Kritartha Brada spoke to the guests and welcomed them. Then the Deputy Mayor Marketa Reedova gave a very warm and supportive speech, which was followed by a musical intermezzo by four young ladies singing beautifully a cappella.

V Brožíkově síni, nejprestižnější části radnice, jsme měli naprosto jedinečné a inspirující setkání s paní místostarostkou, několika vládními zástupci, velvyslanci z různých zemích a dalšími významnými hosty. Byl zde bohatý program s oficiálním představením našeho běhu přítomným hostům. Za Světový běh harmonie nejdříve uvítal hosty pan Kritartha Brada. Poté paní místostarostka pronesla vřelý proslov podporující náš běh. Následovalo vystoupení čtyřech zpěvaček.

To bring the spirit of the run more to the fore, a short video of the World Harmony Run was shown. This touching and inspiring video showed the essence of the run in different countries around the world. Next, our international team runners introduced themselves. We had runners from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Switzerland, Italy, Russia, Germany, Croatia, Ukraine, Moldova, Slovenia, Serbia, Poland and Holland.

Dále program pokračoval krátkým videem o World Harmony Run, které ještě více dokreslovalo atmosféru našeho běhu v různých zemích po celém světě. Pak se představil náš mezinárodní tým běžců. Byli zde běžci z České republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Ruska, Německa, Chorvatska, Ukrajiny, Moldavy, Slovinska, Srbska, Polska a Holandska.

To complement our rainbow of nationalities, several ambassadors came up to present themselves and offer their support to the ideas of the run. They came from the following countries: Sweden, South Africa, Slovakia, Mongolia, Indonesia, India, Croatia, Costa Rica and China. Some other distinguished guests, such as

 • representatives of different parts of Prague,
 • Ing. David Kafka, a member of the Czech Parliament,
 • Mrs. Jitka Polaskova, the chairman of the Czech Aerobic Association,
 • Mr. Pablo Capalbo, the chairman of the Prague International Marathon,
 • Mrs. Romana Sonkova, the chairman of the Central Commission for Protection of Animals
 • Prof. Jiri Jindra from the University of Economics, Prague,
also came up and offered kind words of respect and support for the World Harmony Run. At the end of the program, the runners and the official guests were invited to climb the special tower to have a breathtaking view of the city from the second highest point in the Old Town.

 

Na doplnění naší palety národností vystoupilo několik velvyslanců, kteří se představili a vyjádřili svoji podporu myšlence běhu. Byli z těchto zemí: Švédsko, Jížní Afrika, Slovensko, Mongolsko, Indonézie, Indie, Chorvatsko, Kostarika a Čína. Také další vzácní hosté, jako

 • představitelé dalších částí Prahy,
 • pan Ing. David Kafka, člen českého parlamentu,
 • paní Jitka Polášková, předsedkyně Českého svazu aerobiku,
 • pan Pablo Capalbo, předseda Pražského mezinárodního maratonu,
 • paní Romana Šonková, předsedkyně Nadace na ochranu zvířat,
 • pan Prof. Jiří Jindra z Vysoké školy ekonomické v Praze,

také vystoupili a laskavými slovy podpořili World Harmony Run. Na konci programu byli běžci a hosté pozváni na věž radnice. Je to jako druhé nejvyšší místo ve Starém Městě a výhled odtud je opravdu úchvatný.

 

Prague is a very special city with a great variety of beautiful and impressive architectural styles next to each other. It is said that once you visit Prague you will want to come back, such is the magic of Prague! We were lucky to see the city while running through it and having such a special meeting to remember.

Praha je vyjímečné město s nádhernými a působivými architektonickými styly jeden vedle druhého. Říká se, že pokud jednou navštívíte Prahu, budete se chtít podívat zpět. Takové je kouzlo Prahy! Měli jsme štěstí, že jsme si mohli město při běhu prohlédnout a zažít v něm tak jedinečné setkání, na které můžeme dlouho vzpomínat.

Soon we had to start running out of Prague with a big group of runners. Our team split into two; one team started in Celakovice and went ahead to Libice nad Cidlinou, while the other team started in Libice nad Cidlinou and ran towards Hradec Kralove.

Brzy jsme museli vyběhnout z Prahy s velkou skupinou běžců. Náš tým se rozdělil na dva; jeden začal v Čelákovicích směrem do Libice nad CidlinoU zatímco druhý tým začal v Libici nad Cidlinou a běžel směrem na Hradec Králové.

Libice nad Cidlinou - Hradec Kralove

We started from Libice nad Cidlinou and after intense running we reached Chlumec nad Cidlinou. On the outskirts of the town we were awaited by members of a local marathon club Splasena lokomotiva (The Runaway Engine), who ran with us to the main square.

Začali jsme z Libice nad Cidlinou a po intenzivním běhu jsme se dostali do Chlumce nad Cidlinou. Na okraji města jsme byli očekáváni členy místního maratonského klubu Splašená lokomotiva, kteří s námi běželi až na hlavnínáměstí.

Here we were welcomed by a crowd of local citizens, lead by the Mayor, Ing. Miroslav Uchytil, town representatives, young soccer players and scouts.

Zde jsme byli přivítáni davem místních obyvatel, v čele s panem starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, představiteli města, mladými fotbalovými hráči a skauty.

We introduced our team and Chlumec nad Cidlinou showed off with a nice performance of majorettes. The ceremony culminated by unveiling a plaque with the sign “Sri Chinmoy Street” at the main square, honouring the 20th anniversary of the World Harmony Run foundation this year.

Představili jsme náš tým a shlédli jsme krásné představení mažoretek. Ceremoniál vyvrcholil odhalením plakety s názvem “Sri Chinmoy Street” na hlavním náměstí připravené na počest letošního 20tého výročí založení Světového běhu harmonie.

Then all the town representatives, soccer players and scouts ran a symbolic lap around the square. After delicious refreshments at the town hall we and our new friends, the marathon club Splasena lokomotiva, took the road in the direction of Hradec Kralove.

Poté jsme se všemi představiteli města, fotbalovými hráči a skauty oběhli symbolické kolečko kolem náměstí. Po chutném občerstvení na radnici jsme spolu s novými přáteli z maratónského klubu Spašená lokomotiva vyběhli směrem na Hradec Králové.

Close to Hradec Kralove there is the small village of Stezery, full of enthusiastic and open-hearted people. We ran in just when an international futsal competition Stezery Mizuno Cup 2007 was in progress at the local stadium.

Nedaleko Hradce Králové je malá vesnice jménem Stěžery, plná nadšených a srdečných lidí. Přiběhli jsme na místní stadion, kde právě probíhal mezinárodní závod Stěžery Mizuno Cup 2007.

We were welcomed by village representatives Ing. Marketa Pliskova and Mgr. Jana Jerabkova. After introducing our team, we saw a charming performance of 7 and 8-year-old majorettes.

Zde jsme byli přivítáni paní Ing. Markétou Plíškovou a paní Mgr. Janou Jeřábkovou. Po představení našeho týmu jsme viděli kouzelné vystoupení 7 až 8 letých mažoretek.

We all ran with the torch around the sportground and were then invited for wonderful refreshments.

Společně jsme s pochodní oběhli sportovní hřiště a byli jsme pozváni na báječné občerstvení.

To cover the remaining kilometres after such a meeting was then so easy for us ...

Po takovém setkání bylo uběhnutí zbývajících kilomentrů pro nás tak snadné ...

Celakovice - Libice na Cidlinou

In Celakovice, the Mayor Mr. Petr Barina ignited our torch and thus started the run on a nice sunny afternoon.

Pan starosta Petr Bařina v Čelákovicích zažehnul naši pochodeň a tak za pěkného slunného odpoledne náš běh odstartoval.

Soon after that we arrived at Nymburk, a city known for its basketball team, which has won the national championships for four consecutive years. Its players come from different countries and have excellent trainers and sponsors. The city has a very rich history and we were lucky to be received by the very sporting Deputy Mayor Mr. Ing. Miroslav Jenik, who told us about the city and gave us a warm welcome.

Krátce nato jsme přiběhli do Nymburka, města známého svým basketbalovým týmem, který vyhrál národní mistrovství ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Hráči týmu pocházejí z různých zemí a mají vynikající trenéry a sponzory. Město má velmi bohatou historii a my jsme měli štěstí, že nás přivítal sportovní místostarosta pan Ing. Miroslav Jeník.

He also ran with us for a few kilometres along the beautiful river Labe while we headed for the next city, Podebrady. As we ran, many people waved us on and said they had heard about the run from local radio broadcasting.

Pan místostarosta s námi také běžel několik kilometrů směrem do Poděbrad podél krásné řeky Labe. Jak jsme běželi, lidé na nás mávali a řekli nám, že se o běhu dověděli z místního rádiového vysílání.

We ran on this nice bike road along the river Labe for 10 kilometres, into the centre of Podebrady, a place known for its health spa specialising in cardiac problems. We ran into the city park where a nice band was playing and there were many people sitting on benches and children aligned on both sides of the road to welcome us. The Deputy Mayor Mr. Tomas Kalenda received us warmly, and in his speech he emphasised that the inner harmony is of tremendous importance in the life of every human being.

Běželi jsme po této pěkné cyklostezce podél Labe asi 10 kilometrů do samotného centra Poděbrad, místa známého jako lázně se specializací na srdeční choroby. Přiběhli jsme do městského parku, kde nás uvitala hrající kapela, mnoho lidí sedících na lavičkách a děti stojící na obou stranách cesty. Pan místostarosta Tomáš Kalenda nás vřele přijal a ve svém projevu zdůraznil, jak je vnitřní harmonie důležitá v životě každého jedince.

We passed the torch to all the people present and were warmly invited to a beautiful buffet that the city had prepared for us. Then, Mr. Kalenda (on his bike) and his dog accompanied us to our final destination of the day, Libice nad Cidlinou.

Předali jsme pochodeň každému přítomnému a byli jsme srdečně pozváni k vynikajícímu občerstvení, které pro nás město připravilo. Poté nás pan Kalenda (na kole) a jeho pes doprovázeli do dnešního cílového místa – Libice nad Cidlinou.

Again, we ran on a very nice bike road along the rivers Labe and Cidlina and continued an open-hearted talk with Mr. Kalenda.

Opět jsme běželi po velmi pěkné cyklistické stezce podél řeky Labe a Cidliny a pokračovali jsme v srdečném povídání s panem Kalendou.

We also visited the remains of a very old settlement of the old Czech dynasty Slavnik, which governed from Libice the Eastern part of the Czech lands and was massacred here by the Premysl dynasty from Prague in 10th century. At this place we met a very nice man - a former teacher from Libice - who explained to us all the details of this very special place.

Také jsme navštívili pozůstatky velmi starého sídla starého knížecího rodu Slavníkovců, který z Libice ovládal východní část Českých zemí a který zde byl v 10. století vyvražděn dynastií Přemyslovců. Na tomto místě jsme se setkali s velmi milým člověkem – bývalým panem učitelem z Libice – který nám objasnil všechny detaily tohoto velmi speciálního místa.

Ostrava

Today our team of six World Harmony Runners was oficially welcomed at the 5th IAAF World Youth Championship in Ostrava .

Dnes byl náš šestičlenný tým běžců Světového běhu harmonie oficiálně přivítán na pátém dorosteneckém mistrovství světa IAAF v Ostravě.

The torch was received by the IAAF secretary general, Mr. Pierre Weiss, and by the chairman of the Czech Athletic Federation, Mr. Ing. Karel Pilný .

Pochodeň přijal generální tajemník IAAF, pan Pierre Weiss a předseda České Atletické Federace, pan Ing. Karel Pilný.

They both encouraged runners and the whole project in their speech. The runners then made a complimentary lap around the stadium. Through the whole ten-minutes ceremony, the World Harmony Run project was presented in Czech and in English by two commentators, perfectly in-tune.

Oba dva ve svých proslovech povzbudili běžce a celý projekt. Běžci poté běželi čestné kolečko kolem stadionu. Během celého desetiminutového ceremoniálu, byl projekt Světového běhu Harmonie představován publiku dvěma dokonale sladěnými komentátory, v češtině a v angličtině.

They mentioned its route through Czech Republic a some facts about the World Harmony Run history, including its founder, Sri Chinmoy. The audience reacted very spontaneously and friendly. The spectators even forgave runners that they did not run over hurdles placed on the running track ...

Komentátoři mluvili o trase přes Českou republiku a uvedli některá fakta z historie Světového Běhu Harmonie, včetně jejího zakladatele, Sri Chinmoye. Publikum reagovalo velmi spontánně a přátelsky. Diváci dokonce odpustili běžcům, že neběželi přes překážky, které byly umístěny na dráze…

The whole event was filmed by the IAAF official TV. The TV staff then looked us up in the backstage and filmed some more running shots and inteview for broadcasting to the whole world.

Celá událost byla natáčena oficiální televizí IAAF. Zaměstnanci televize nás poté vyhledali v zákulisí a natočili více běžeckých záběrů a rozhovor pro vysílání po celém světě.

We are very grateful to them for nice pictures from the event.

Byli jsme jim velice vděčni za krásné fotografie z události.

There were many V.I.P. sportsmen present at the championship. We met also Mrs. Dana Zatopkova, who run with the torch in 2006 at her living place.

Na mistrovství byli přítomni mnozí V.I.P. sportovci. Setkali jsme se také s paní Danou Zátopkovou, která běžela s pochodní již v roce 2006 v místě jejího bydliště.

Then we have got to go Prague to join the rest of the team.

Poté jsme se museli dostat do Prahy, abychom se připojili ke zbývající části našeho týmu.


Distance: 98km

Team Members:
Andrea Fidrmuc (Austria),  Annemijn Schuringa (Holland), Arthur Schafer (Germany), Friederike Makowka (Switzerland), Jadranka Grbic (Croatia), Jaroslav Werner (Poland), Namitabha Arsic (Serbia), Ondrej Vesely (Czech Republic), Prafulla Nocker (Switzerland), Roberto Barth (Germany), Roger Rogge (Germany), Sandro Zincarini (Italy), Vladimir Salnicov (Moldova)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 12 July
Czech Republic 14 July >