• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 12 July: Zadov - Praha

This morning we had a great start to the day - we met with part of the junior national karate team from Prague area, Hradec Kralove and Sokolov. They were doing their intensive morning training at 8 o'clock on a mountain road in the cold rain and fresh mountain air. They energised us with their strong and healthy appearance. We exchanged our sports inspiration and ran with them for a while. What a powerful and enthusiastic start to the day! Thank you for your inspiration and good luck with your competitions!

Dnešní ráno bylo ohromným začátkem dne – setkali jsme se s částí juniorského národního týmu karate z pražské oblasti, Hradce Králové a Sokolova. Zastihli jsme je při jejich intenzivním ranním tréninku v 8 hodin ráno na jedné horské cestě na čerstvém horském vzduchu i přes chladný déšť. Jejich silný a zdravý vzhled nás skutečně posílil. Vyměnili jsme si své sportovní inspirace a chvíli jsme spolu běželi. Jak mocný a nadšený začátek do nového dne! Děkujeme za vaši inspiraci a hodně štěstí při závodech!

Our group then split into two teams, to cover the 215 kilometres to Prague.

Dnes jsme měli překonat 215 kilometrů do Prahy. Abychom to zvládli, rozdělila se naše skupina na dva týmy.

Team A: from Zadov to Blatna

The first group had another spontaneous meeting at the village of Radesov with the children camp Klub Ceskych turistu. The Club of Czech Tourists ). The kids were between 5 and 16 years old and we stood among their meeting place between their tents and playground where we had a presentation about our run and we ran with them around the campground to make them a member of the harmony run, too!

První skupina měla další spontánní setkání ve vesnici Radešov v dětském táboře Klubu Českých turistů. Byly tam děti ve věku 5 až 16 let a všechny se staly členy našeho týmu :-).

Later on we met with Honza Patak from Kasperske Hory - a very cheerful runner with deep lungs, who became our true friend.

Později jsme se setkali s Honzou Patákem z Kašperských Hor – velmi veselý běžec s velkými plícemi, který se stal naším skutečným přítelem.

He ran with us for 15 kilometres, to the city of Susice where we met the mayor, Mr. Petr Mottl. He invited us to come back again, not as harmony runners with just 30 minutes, but as visitors with a little more time to see the beautiful city. For safety reasons we did not visit local famous matches factory :-).

Běžel s námi 15 kilometrů až do Sušice. Tam jsme se setkali se starostou panem Petrem Mottlem. Pozval nás, abychom se opět vrátili, ale ne jako běžci harmonie na pouhých 30 minut, ale jako hosté s trochou více času, abychom si mohli prohlédnout překrásné město . Z bezpečnostních důvodů jsme raději nenavštívili místní slavnou továrnu na výrobu zápalek :-).

 

Our Czech team runners are very enthusiastic; they wave to many people on the road and exchange smiles everywhere we go. We also hand out flyers to surprised people who are wondering about the run. Many people thought it was an Olympic flame running towards Beijing; our harmony torch does symbolise a similar ideal of uniting people and cultures through sports and cooperation.

Náš český tým běžců je velmi nadšený; mávali mnoha lidem na cestě a vyměňovali si úsměvy, kdekoliv probíhali.Také jsme rozdávali letáčky překvapeným lidem, kteří se chtěli ze zvědavosti dovědět vice o našem běhu. Mnoho lidí si myslelo, že se jedná o olympijský oheň, který směřuje od Pekingu; naše pochodeň harmonie symbolizuje podobnou myšlenku sjednocení lidí a kultur skrze sport a vzájemnou spolupráci.

On our way we ran through the town of Rabi, famous for its castle which is a great tourist attraction. You can climb the walls there, walk (or run) through its courtyard and practice archery just like Robin Hood. Our team captain, Ondrej from Prague spontaneously gave a presentation for visitors to the castle and we performed our World Harmony Run Song at this very unique location.

Proběhli jsme Rabí, známém svým hradem, který je turistickou atrakcí. Můžete zde lézt po stěnách , jít (nebo běžet) po nádvoří a střílet z luku jako Robin Hood. Kapitán našeho týmu Ondřej z Prahy představil Běh Světové Harmonie návštěvníkům hradu, Také jsme na tomto jedinečném místě zazpívali naši píseň.

At the end of the afternoon we met with about 70 kids at another youth camp in Hrachov. When we came running in everyone was playing games, together despite their wide range of ages - from 5 to 16 years. Part of our presentation was having the kids guess which countries international runners come from when they spoke in their mother tongue. They showed such enthusiasm and quickly guessed all of our backgrounds. It was also a pleasure to look at the faces of children during the next part of the program, when the torch went from hand to hand and children made their wishes for harmony.

V pozdních odpoledních hodinách jsme se setkali asi se 70 dětmi v dětském táboře v Hrachově. Když jsme přibíhali, každý se zúčastnil společenských her, i přes rozdílnost věku (5-16 let). Součástí našeho představení bylo hádání, z jaké země jsou naši mezinárodní běžci, kteří se představili v jejich mateřském jazyce. S nadšením a rychlostí uhodly všechny země. S velkou radostí jsme pak pozorovali tváře dětí během další části našeho programu, když si předávaly pochodeň z ruky do ruky a vkládaly do ní svá přání.

Afterwards our group faced some interesting questions from the kids about our journey and our running shoes :-) . Finally we ran with them around their playground, symbolically but dynamically.

Potom naše skupina čelila zajímavým otázkám o naší cestě a přednostech běžecké obuvi :-). Nakonec jsme oběhli jejich hřiště, symbolicky ale svižně.

We then drove to meet team B at Jilove u Prahy.

Poté jsme dojeli tým B v Jílovém u Prahy.

Team B: from Blatna to Jilove u Prahy

This part of the run started at City Hall, Blatna where we met with the mayor Mr. Josef Hospergr, councilors, sportsmen and school children. It was a really nice meeting, full of open-hearted smiles and kind words.

Tento tým začal na městském úřadě v Blatné, kde jsme se setkali se starostou panem Josefem Hospergrem, radními, sportovci a školáky. Bylo to opravdu pěkné setkání s milými úsměvy a laskavými slovy.

From Blatna, a group of five cyclists accompanied us for about 8 kilometres, up to Lake Labut (The Swan) near Mystice.

Z Blatné nás doprovázela skupina pěti cyklistů asi 8 kilometrů až k jezeru Labuť blízko Myštic.

From Mystice, we tried to speed up and divided into three smaller teams that covered separate distances. We reconvened at a place called Onen svet (The Other World) and continued together to a childrens camp, "Capi letka" (The Stork Air Squadron) near the village of Mokrice. As we introduced ourselves, sang our song and shouted our motto "Harmony begins with me", they also sang their songs and shouted their club mottos. We passed the torch to them and ran together around the camp. Then about 30 children joyfully accompanied us on the run for at least 3 kilometres of hilly terrain, to beyond the next village of Vrbice.

Z Myštic jsme se pokusili zrychlit a rozdělili se na tři menší týmy, které proběhly přidělené části naší cesty. Znovu jsme spojili v místě, kterému se říká Onen svět, a odtud jsme pokračovali společně k dětskému táboru “Čapí letce” blízko Mokřic. Představili jsme se, zazpívali naši píseň a zakřičeli naše heslo “Harmonie začíná u mě!”. Oni nám zase zazpívali svoji píseň a zakřičeli jejich klubová motta. Předali jsme jim pochodeň a běželi jsme společně kolem tábora. Poté nás asi 30 dětí radostně doprovázelo nejméně tři kilometry v kopcovitém terénu k další vesnici s názvem Vrbice.

Our next meeting point was the town of Sedlcany. We were warmly welcomed by vice mayor Ing. Ludek Scharf and the town museum director Mgr. David Hroch.

V Sedlčanech nás vřele uvítal místostarosta pan Ing. Luděk Scharf a ředitel městkého muzea pan Mgr. David Hroch.

They explained to us the history of the town, showed us the museum (one of the most interesting things was the remains of an aeroplane from World War II that fell on the town). We appreciated delicious cookies made especially for us, they were so good!

Vysvětlili nám historii města, provedli nás muzeem (nejzajímavěší byly pozůstatky letadla z druhé světové války, které spadlo na město). Mockrát děkujeme za sladkosti, kterým jsme byli pohoštěni, bylo to opravdu moc dobré!

We continued through peaceful and undulating countryside up to Kamenny privoz, a village where we met with the mayor of Jilove u Prahy, Mr. Ladislav Cmeli­k. The mayor, being a former cyclist (nowadays he trains a young soccer team) ran the whole 5 kilometres uphill (a very steep incline of more than 150 vertical metres difference) in a very fresh style.

Pokračovali jsme klidnou venkovskou krajinou do Kamenného Přívozu, kde jsme se setkali se starostou Jílové u Prahy, panem Ladislavem Čmelíkem. Pan starosta, který dříve jezdil na kole (a v dnešní době trénuje mládežnický fotbalový tým), s námi běžel 5 kilometrů do kopce (o převýšení více než 150 metrů) velmi svěžím stylem.

At the main square, the runners were welcomed by town councillors Mrs. Kveta Trckova and Mr. Jiri Furbacher.

Na náměstí byli běžci přivítáni městskými radními paní Květou Trčkovou a panem Jiřím Furbacherem.

The remainder of today's route from Jilove u Prahy to Prague was covered by Czech runners. Thank you very much boys, for your dedication!

Čeští běžci se pak postarali o zbývající vzdálenost do Prahy. Mockrát vám děkujeme chlapci za vaši obětavost!


Distance: 215km

Team Members:
Andrea Fidrmuc (Austria), Annemijn Schuringa (Holland), Friederike Makowka (Switzerland), Ondrej Vesely (Czech Republic), Roger Rogge (Germany), Sandro Zincarini (Italy), Vladimir Salnikov (Moldova)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 11 July
< Germany 11 July
Czech Republic 13 July >