• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovenia 4 September: Maribor - Zreče

We spent the night high above Maribor in Hotel Bellevue. A great view on the way down for another busy day in Slovenia...

Noč smo preživeli visoko nad Mariborom v hotelu Bellevue. Lep razgled v dolino pred še enim razgibanim dnevom v Sloveniji...

It was school day in Slovenia: we started in the primary school in Starše.

Bil je šolski dan v Sloveniji: začeli smo z osnovno šolo v Staršah.

...High Five as a welcome...

...podaj mi roko kot dobrodošlica...

...the "M" of HARMONY....

... M v HARMONIJI...

The mayor received the torch...

Župan je sprejel Plamenico...

...and a traditional musical performance ended the meeting. Thank you Starše!

...in tradicionalni glasbeni nastop je zaključil srečanje. Hvala za vse Starše!

...back to Maribor and the Tone Čufar primary school was next...

...nazaj v Maribor in osnovna šola Tone Čufar je bila naslednja na vrsti...

...another nice performance...

...še en nastop...

Its already a good old tradition to visit the school. Thanks for the good time!

Obisk šole je postal že tradicionalen. Hvala za lep dan!

We love Maribor!

Maribor imamo radi!

Next was the Borci za Severno Mejo primary school. The kids welcomed us in the gym hall...

Naslednja šola je bila osnovna šola Borci za Severno Mejo. Otroci so nas pričakali v telovadnici...

..big smiles everywhere...

..povsod veliki nasmehi...

...a few kids joined us on the way to the next meeting:

...nekaj otrok se nam je pridružilo na poti do naslednjega srečanja:

In the Magdalenski Park children of the France Prešeren primary school awaited us.

V Magdalenskem Parku so nas sprejeli otroci iz osnovne šole France Prešeren.

...a very dynamic lap around the park...

...nadvse dinamičen krog okoli parka...

Mag. Tomaž Kancler, Deputy Mayor of Maribor, and Mr. Rudolf Moge, former Member of Parliament, welcomed the runners...

Magister Tomaž Kancler, podžupan Maribora ter gospod Rudolf Moge bivši član slovenskega Parlamenta, sta izrekla dobrodošlico tekačem...

...kind words by the Deputy Mayor...

...prijazne besede podžupana Maribora...

Maribor hosts one of the many statues worldwide dedicated to the founder of the World Harmony Run, Sri Chinmoy.

V Mariboru stoji eden od kipov posvečenih ustanovitelju Teka Svetovne Harmonije Šri Činmoja.

Mr. Rudolf Moge...

Gospod Rudolf Moge...

The children of the France Prešeren primary school performed for us...

Otroci iz osnovne šole France Prešeren so nastopali za nas...

...a moment of Peace at the statue...

...trenutek Miru pri kipu...

...and the World Harmony Run Song!

...in pesem Teka Svetovne Harmonije!

The France Prešeren primary school treated us for lunch. Thank you for the hospitality!

Osnovna šola France Prešeren nas je povabila na kosilo. Hvala vam za gostoljubnost!

We left Maribor and went westwards...

Zapustili smo Maribor in odšli naprej...

...the scenic country side of Slovenia spoiled us with beautiful nature and traditional buildings...

...prekrasna okolica Slovenije nas je razvajala s prečudovito naravo in tipičnimi lokalnimi zgradbami...

Welcome to Slovenske Konjice!

Dobrodošli v Slovenske Konjice!

The girls performed very well!

Otroci so zelo dobro nastopili!

The mayor welcomed us...

Župan nas je sprejel...

...and after a presentation we ran a symbolic lap around the square...

...po predstavitvi smo tekli simboličen krog okoli trga...

Thank you Slovenske Konjice!

Hvala za vse Slovenske Konjice!

..the final km's of the day. The setting sun sent her last rays over the vineyards...

..zadnji kilometri dneva. Zahajajoče sonce pošilja svoje zadnje žarke preko vinogradov...

Finally we reached Zreče, where we enjoyed a great accommodation in the Hotel Smogavc and a refreshing swim in the Terme Zreče.

Končno smo prispeli v Zreče, kjer smo uživali v izjemni nastanitvi v Hotelu Smogavc in osvežujočem kopanju v Termah Zreče.

– Dipavajan


Distance: 42 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Barbora Tabackova (Slovakia), Mladen Vujaklija (Croatia), Dennis Gribok (Luxembourg), Daniel Rubin (New Zealand), Vanya Popinska (Bulgaria), Miran Dremelj (Slovenia), Balavan Thomas (UK), Slovenian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 3 September
< Iceland 3 September
Slovenia 5 September >
Faroe Islands 5 September >

Faroe Islands 4 September