• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Luxembourg 18 April: Luxembourg - Diekirch

Our first reception took place in the Ecole primaire luxembourgeoise francophone de Walferdange.

Eis éischt Rezeptioun an der lëtzebuergescher, frankphoner Primärschoul vu Walferdange.

The students showed a lot of enthusiasm...

D´Schüler si mat Enthusiamus dobäi...

Make a wish for peace!

Wënsch dir eppes fir de Fridden!

The teachers were holding the torch, too...

D´Léierinnen halen och d´Fakel...

...and took a few steps for peace...

... a maachen e puer Schrëtt fir de Fridden...

A group photo!

Eng Gruppephoto!

...entering Larochette...

...zu Larochette...

...and beautiful nature!

... schéin Natur!

...even donkeys were admiring the runners...

... souguer hunn Ieselen d´Leefer bewonnert...

...in love with the torch...

...verléift an d´Fakel...

...Our Luxembourg runners enjoying the Run...

...Eis lëtzebuerger Leeferinnen genéissen et ze lafen...

The next reception took place at the primary school of Larochette.

Déi nächst Rezeptioun an der Primärschoul vu Larochette.

The kids lined up for passing the torch...

D´Kids hunn sech opgestallt fir d´Fakel weiderzeginn...

Happy faces everywhere...

Glécklech Gesiichter iwwerall...

We went into the auditorium of the school for the continuation of the program...

Mir sinn an den Auditorium vun der Schoul gaangen fir de Programm fortzesetzen...

Children concentrating on harmony in their heart.

D´Kanner konzentréieren sech op Harmonie an hirem Häerz.

The students sang us a song of peace...

D´Schüler sange e Lidd fir de Fridden...

Smiling!

Lächelen!

Running for peace.

Fir de Fridden lafen.

...and aplauding...

...an applaudéieren...

A final group photo with the international team....

Gruppephoto mam internationalem Team...

...on the place for peace...

...op der Plaz fir de Fridden...

...As usual Sumahat plays with the kids...

...Wéi ëmmer spillt de Sumahat mat de Kids...

Thanks for the nice day in Luxembourg!

Merci fir dee schéinen Dag zu Lëtzebuerg!


 

Video Message from Davidson Hepburn, President (2009 - 2011) of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) for 25th Anniversary of the World Harmony Run and a vision for the decade: "Toward a Oneness-World".

Full Text of the 25th annversary message and link to 25 language informal Translations: http://www.worldharmonyrun.org/25

or Click on language button for separate youtube videos wth sub titles in varous languages

See also:

– Jalarka


Distance: 50 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Mladen Vujaklija (Croatia), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Namitabha Arsic (Serbia), Layamut Tehrani (Austria/Iran), Luxembourg Runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 14 April
Luxembourg 19 April >