• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovenia 16 May: Portoroz - Bovec

Sunny day awaits, let's run again!

Sončni dan nas pričakuje, tecimo naprej!

First we arrived to Nova Gorica, where the deputy mayor Matej Arcon received the torch.

Najprej smo prispeli v Novo Gorico, kjer je podžupan Matej Arčon spejel plamenico.

As he promised three years ago, when we first met with him, he ran with us through the city.

Kot nam je obljubil pred tremi leti, ko smo se prvič srečali z njim, je tekel z nami skozi mesto.

Marjan, our main coordinator, got tired from oranising the run, so he decided to became a shepherd. We had to beg him to stay with us for another two days!

Marjanu, našemu glavnemu koordinatorju, je bilo dovolj organizacije in se je odločil, da bo postal pastir. Rotili smo ga, da naj ostane z nami vsaj še dva dni!

Young runners from Kanal ob Soci joined us.

Na poti so se nam pridružili mladi tekači iz Kanala ob Soči.

It's much more fun to run with a huge group!

Veliko bolj zabavno je teči v veliki skupini!

Our new friends.

Naši novi prijatelji.

In Kanal ob Soci the deputy mayor Milica Zinic warmly received us.

V Kanalu ob Soči nas je podžupanja Milica Zinic toplo pozdravila.

 

Of course we took a group picture!

Brez skupinske fotografije seveda ne gre!

 

We continued our run in Soca valley. Soca is extremely pure and beautiful river, with a very special green colour. It was a great joy for us to run in one of the most beautiful parts of Slovenia.

Tek smo nadaljevali po dolini Soče. Soča je izredno čista in lepa reka prav posebne zelene barve. Bilo nam je v velik užitek teči po enem najlepših predelov Slovenije.

In Most na Soči (name means "Bridge on Soca") every year they organize world championship in jumping from the bridge. You have to be brave to do it! The water at this time is also very cold, but enthusiasm knows no bounds - one of our team members jumped from the bridge into the cold water. He was our hero of the day!

V Mostu na Soči vsako leto organizirajo svetovno prvenstvo v skakanju z mostu. Precej poguma je potrebnega za to! Voda v tem času je zelo hladna, a navdušenje ne pozna meja - eden od članov našega teama je skočil z mostu v ledeno mrzlo vodo. Bil je naš junak dneva!

Another heroin in the cold water. Nothing can stop a World Harmony Runner!

Še ena junakinja v mrzli vodi. Nič ne more ustaviti tekača (oz. tekačice) Teka svetovne harmonije!

Snakes also like clean water. Low temperature is not a problem for them.

Tudi kače imajo rade čisto vodo. Nizke temperature za njih niso problem.

In Tolmin deputy mayor Darijo Veluscek greeted us...

V občini Tolmin nas je pozdravil podžupan Darijo Velušček...

...and also ran with us.

...in tudi tekel z nami.


Need a ride?
Potrebuješ prevoz?

Finally we came to Bovec...

Končno smo prispeli v Bovec...

...where the runners from Running association Bovec joined us. The older ones joined us 8 km before. They are very good runners!

... kjer so se nam pridružili tekači Tekaškega društva Bovec. Starejši so se nam pridružili že 8 km prej. Zelo dobri tekači so!

The representative of the Community of Bovec and the director of the Local Turist Organisation Bovec Alenka Copi is also a runner. It seemed that she likes World Warmony Run a lot.

Predstavnica Občine Bovec in direktorica Lokalne Turistične Organizacije Bovec Alenka Čopi je tudi sama tekačica. Zdelo se je, da ji je Tek svetovne harmonije zelo všeč.

A coach Vasja Vitez is an old friend of the Run. In was a lot of fun to run with him and his runners again.

Trener Vasja Vitez je naš stari prijatelj. V veselje nam je bilo ponovno teči z njim in z njegovimi tekači.

Community of Bovec and LTO Bovec offered a tasty food and a very nice accomodation for all us. Thank you very much! With the support of people like you we are sure the World Harmony Run will go on for many more years. We hope to come back to Bovec again soon!

Občina Bovec in LTO Bovec sta priskrbeli okusno hrano in spanje za naš celoten team. Najlepša hvala! S podporo ljudi kot ste vi smo prepričani, da se bo Tek svetovne harmonije nadaljeval še veliko let. Upamo, da bomo kmalu spet obiskali Bovec!

Preparing for fight? No, just attentively listening to the rafting instructor!

Pripravljeni na boj? Ne, samo pozorno poslušajo navodila inštruktorja raftinga!

Of course we can not be in Bovec without rafting!

Seveda ne moremo biti v Bovcu brez da bi šli na rafting!

Having fun...

Zabavno je...

...and even more fun!

...in še bolj zabavno!

You have to try that!

To morate poskusiti!

We all survived.

Vsi smo preživeli.

Gratitude to Soca Rafting for a wonderful experience!

Hvala Soča Raftingu za čudovito doživetje!

– Prakashita


Distance: 90 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Dima Lehonkov (Ukraine), Balavan Thomas (UK), Natalia Lehonkova (Ukraine), Ksenia Soboleva (Russia), Chanakhya Jakovic (USA), Daria Soboleva (Russia), Janusz Wiewior (Poland), Theresia Hammel (Hungary), Michaela Pokorna (Czech Republic), Ekagra Prankl (Austria), Drsalu Grünstäudl (Austria), Andreas Zand (Austria), Nisanga (Bosnia i Herzegovina), Ekalabhya (Macedonia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 15 May
Slovenia 17 May >
Czech Republic 17 May >

Czech Republic 16 May