• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 11 June: Praha

We set off on our Prague route from in front of the hotel IRIS, where we had an appointment with Mr. Jan Doškář, the hotel manager. He was really enthusiastic in supporting the World Harmony Run and its idea of harmony. He not only raised the torch but he was so kind that he provided accommodation for our international runners.

Naši pražskou trasu jsme odstartovali před hotelem IRIS, kde jsme se setkali s panem Janem Doškářem, manažerem hotelu. Jemu patří naše velké díky za to, že s velkou radostí a nadšením podpořil myšlenku harmonie nejen pozdvihnutím pochodně, ale především poskytnutím ubytování našim mezinárodním běžcům.

First of all, our team visited the primary school for eyes disabled children. There we had an appointment with Mrs. Süsslandová, teachers and children. The children were for our visit really well prepared. When we asked: "What is harmony?", lots of hands rose up.

The children also made for the world harmony beautiful wishes with small ceramic presents inside. Thank you for that!

Nejprve náš tým zamířil do ZŠ pro zrakově postižené, kde jsme měli setkání s paní ředitelkou PhDr. Süsslandovou, učiteli a místními dětmi. Děti byly na naši návštěvu skutečně skvěle připravené. Na naši otázku: "Co je to harmonie?" se před námi objevilo moře rukou.

Pro světovou harmonii vyrobily děti překrásná přáníčka s malým keramickým dárečkem uvnitř. Děkujeme!

We were really happy that Jana Černochová, the Mayor of the Municipal Part of Prague 2, took part in our meeting with the school. She held the torch and then was passing it to each child.

Byli jsme opravdu moc rádi, že se našeho setkání v ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru zúčastnila rovněž paní Jana Černochová, starostka městské části Praha 2, která si pochodeň také podržela a pak ji osobně předávala každému žákovi.

The Mayor Černochová commented on the World Harmony Run as follows: "Beautiful idea, I am proud that I, as the Mayor of the Municipal Part of Prague 2, could participate."

Paní starostka okomentovala Světový běh harmonie následovně: "Krásná myšlenka, jsem hrdá na to, že jsem jako starostka městské části Praha 2, mohla být přítomna".

In the end the Mayor Černochová and the headmaster Süsslandová made a picture with the whole team.

Nakonec se paní starostka Černochová a paní ředitelka Süsslandová vyfotily s celým našim týmem.

Our runners admired the work of art of the children.

Naši běžci obdivovali výtvárná díla žáků.

At the very end, children ran with the torch at the square in front of the school.

Na závěr s námi děti s pochodní v ruce vyběhly před školu a společně jsme pak běželi kolem náměstí Míru.

Our next meeting was held at the gym in TJ Sokol Královské Vinohrady. Several classes of the primary school Slovenská arrived.

Našeho dalšího setkání v tělocvičně TJ Sokol Královské Vinohrady se zúčastnilo několik tříd ze ZŠ Slovenská.

The children were really enthusiastic...

Děti byly skutečně nadšené...

The baloons for the children are getting prepared.

Balónky pro děti se připravují.

After the ceremony the children ran with us around the whole world.

Po ceremonii jsme s dětmi oběhli celý svět.

The queen of the baloons!

Královna balónků.

We are very gratitude to Mr. Karel Toth from T.J. Sokol Prague, Královské Vinohrady for helping us to organize this sport event with children. He was really enthusiastic in joining the programme as well.

Jsme nesmírně vděční panu Karlu Tothovi, vedoucímu provozu areálu T.J. Sokol Praha, Královské Vinohrady za to, že nám pomohl uspořádat tuto jedinečnou sportovní akci s dětmi. Sám se do našeho programu také s nadšením zapojil.

The baloons with wishes for harmony were released into the whole world.

Děti vypustili balónky se svými přáními pro harmonii do celého světa.

Colourful harmony flies into the whole world.

Barevná harmonie letí do celého světa.

Last good-bye.

Tak ahoj, my už musíme běžet.

The runners enjoying a beautiful view of Prague.

Praha se nám ukázala v celé své kráse.

We were more than happy to welcome a special guest joining our team - Mirka Knapková.

S radostí jsme přivítali vzácnou posilu našeho týmu Mirku Knapkovou.

Mirka Knapková is one of the Czech most succesfull single skiffers. She is the winner of the 2009 World Cup and the 2009 World Championship bronz medalist.

Mirka Knapková je jednou z nejvýznamnějších českých skifařek. Mezi její úspěchy patří mimojiné 1. místo ve Světovém poháru z roku 2009 a stříbrná medaile z MS Poznaň 2009.

She joined us with lots of joy and energy.

Její přítomnost dodala našemu týmu ještě více radosti a energie.

Finally, reaching the center of Prague.

Konečně se blížíme k centru města.

Ceremonial run through the Wenceslas Square.

Slavnostní průběh štafety Václavským náměstím.

Our relay attracted lots of attention everywhere we ran.

Všude, kudy jsme běželi, přitáhla naše štafeta spoustu pozornosti.

Aaa... this was really great! It was so hot and this car was like a present from the heaven. It stayed there for quite a long time so we could enjoy the fresh shower directly in the center of Prague.

Byl neskutečně horký den, takže kolemjedoucí kropící vůz byl pro nás jako dárek přímo z nebes. Když jsme ho spatřili, hned jsme se k němu rozeběhli a užili si osvěžující sprchu přímo v centru Prahy.

Tourist passing by were interested in making pictures with us.

Kolemjdoucí turisté se s námi nadšeně fotili.

Our smiling and waving team is getting closer and closer to the Oldtown Square.

Náš usmívající a mávající tým se blíží ke Staroměstskému náměstí.

Already there.

A konečně jsme na místě.

Nearby the City Hall we were warmly welcomed by the Czech most famous violinist Pavel Šporcl, who received the torch from Mirka Knapková.

Nedaleko od Staroměstské radnice nás srdečně přivítal Pavel Šporcl,nejvýznamnější český houslista, který převzal pochodeň z rukou Mirky Knapkové.

Pavel Šporcl, as a big fan of our run, has written in our memory book the following words: "Great idea, wonderful atmosphere and unexhaustable runners. I was really happy to meet you in Prague again and I am looking forward to seeing you next time."

Pavel Šporcl, jakožto velký příznivec našeho běhu, do pamětní knihy vepsal tato slova: "Skvělá myšlenka, úžasná atmosféra, vytrvalí běžci. Moc rád jsem vás opět v Praze viděl a těším se na příště."

After a short stop Pavel and Mirka set off the second part of our route.

Po krátké zastávce odstartovali Pavel a Mirka druhou část naší trasy.

Some moments we felt like celebrities...:-)

V některých okamžicích jsme si připadali jako hvězdy...:-)

We left the historical center behind and we are arising to Letná.

Historické centrum necháváme za sebou a stoupáme vzhůru na Letnou.

The whole team in its beauty...:-)

Náš tým v celé své kráse...:-)

I am a seven years old boy :-)!

Tělo běžce, srdce dítěte :-)!

I am a seven years old girl :-)!

Ani dívky nezůstaly pozadu :-)!

Our photographer was amazed by beauty of Prague.

Náš fotograf se nechal unést kouzlem Prahy.

And the relay carries on...

A štafeta běží dál...

Back to the roots of the World Harmony Run:

We are approaching our final destination - the statue of Sri Chinmoy, the founder of the Run.

Zpátky ke kořenům Světového běhu harmonie:

Dobíháme k našemu cíli - soše Sri Chinmoye, zakladatele běhu.

Let the World Harmony Run inspire people all over the world to live in peace and harmony.

Kéž náš běh inspiruje lidi po celém světě k životu v harmonii a míru.

Hopefully, in Prague the first steps have been already done...

Doufejme, že v Praze již bylo zaseto první semínko...

Thank you Prague for an amazing day. We had really lots of joy.

Děkujeme, Praho, za překrásný den! Opravdu jsme si ho moc užili.

– Jana Duskova, Petra Kasperová


Distance: 13 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Bhoiravi (Austria), Svetlana Gorshkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 10 June
< Germany 10 June
Czech Republic 12 June >
Germany 12 June >

Germany 11 June