• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 25 May: Klatovy - Stribro

 

We began our morning on the city square with probably the largest gathering of school children thus far on the Czech/Slovak run this year.

Naše dnešní ráno jsme začali na náměstí v Klatovech s pravděpodobně největším počtem dětí tento rok během Světového běhu harmonie v ČR a SR.

The Vice-Mayor of Klatovy (left) arranged a remarkable reception with numerous performances showcasing the city's talents.

Místostarosta Klatov (vlevo) zařídil úžasnou akci s mnoha vystoupeními, jež představovala nové talenty města.

This choir performed an excellent rendition of the World Harmony Run song.

Tento sbor úžasně předvedl vlastní provedení znělky Světového běhu harmonie.

We estimated more than 800 children were in attendence.

Odhadli jsme, že ceremonie se zúčastnilo více než 800 dětí.

Czech national TV were there and we ended up on the evening news.

Na akci se objevila Česká televize a my jsme skončili ve večerních zprávách.

The Mayor receives the certificate from the runners...

Děkovný list městu Klatovy předáváme panu starostovi...

After the ceremony the Klatovy Mayor (right) Vice-Mayor (left) and a Council memeber got changed into their running gear and joined us for a few miles (at a pretty fast pace).

Po ceremonii se klatovský místostarosta a dva členové zastupitelstva převlékli do běžeckého oblečení a připojili se k nám na několik kilometrů (poměrně rychlým tempem).

One of our team members, Josef, met up with Vlastimil Ziefelhofer his former University Professor, a marathoner, who represented Czech Republic in the Moscow Olympic Games in 1980 and who also came sixth in World Championships in 1979. His best marathon time is a cracking 2 hours and 11 minutes.

Jeden člen našeho týmu, Pepíček, se setkal s Vlastimilem Ziefelhoferem - jeho dřívějším profesorem na univerzitě - maratoncem, který reprezentoval Českou republiku v Moskvě v roce 1980 a také stanul šestý ve světovém poháru v roce 1979. Jeho nejlepší maratonský čas byl 2 hodiny a 11 minut.

We had a brief moment to catch our breath before metting the enthusiastic residents of Svihov.

Měli jsme malou chvilku na popadnutí dechu před setkáním s nadšenými obyvateli Švihova.

There is no trouble finding energy to run with these types of smiles.

Není těžké najít energii k běhání s těmito nadšenými úsměvy.

Mayor of Svihov welcomed us to to an historic castle that has made the village famous.

Pan starosta nás přivítal na historickém vodním hradu Švihov, který učinil Švihov velmi známým.

As part of a skit demonstarting what harmony isn't Shobavati (centre) trips up Ujjwala (left) while Jennifer (right) is shocked.

Součástí scénky co není harmonie je i část kdy Ujjwala (vlevo) podkopává nohy Shobavati (uprostřed) zatímco Jennifer (vpravo) je tím šokována.

The welcoming team from Svihov - that you for your enthusiasm.

Uvítací tým ze Švihova.

We even met a Queen!!

Dokonce jsme potkali i královnu.

A few miles down the road and we met another groups of kids just bursting with excitement at the edge of Kolovec.

Jen pár mil dále na cestě, v Koloveči, jsme potkali další skupinu dětí skákajících nadšením.

Jozef had the honor of presenting the torch to the Mayor.

Pepíno měl tu čest předat pochodeň panu starostovi.

A young group performed a dance demonstrating the interdependence of life - as is exemplified in the lives of Lady bugs and their dependence on the sun.

Místní nejmladší nám předvedli vzájemnou závislost života na příkladu slunéčka sedmitečného a jeho závislosti na Slunci.

We planted a Harmony Tree outside the Kolovec City Hall.

Hned vedle radnice Kolovče jsme zasadili strom Harmonie.

Apaguha read the plaque for the Harmony Tree to the gathering.

Apaguha přečetl zúčastněným znění plakety, která bude umístěna u zasazeného stromu Harmonie.

Kolovec had an excellent Majorette troupe which entertained us.

Koloveč má znamenitou skupinu mažoretek, které nám předvedly dlouho připravované vystoupení.

After the formalities we gave out balloons - here is one of the Majorettes doing her best to blowing it up.

Po uskutečnění všech formalit jsme rozdávali balónky - tato holčina dává nafouknutí úplné maximum.

Salil decided to take a short cut across a recently harvested field of hay.

Salil se rozhodl, že si zkrátí cestu přes pole, kde se sušilo seno.

For some of us the day was just all too much.

Pro některé z nás toho tento den bylo prostě příliš moc.

Nelson, of New Zealand, was busy giving out autographs.

Nelson z Nového Zélandu byl zaměstnaný rozdáváním autogramů.

Trying to figure out where we've been, where we are and where we are going.

Snaha zjistit kde jsme byli, kde jsme a kam poběžíme :-)

In Merklin we were treated to a cultural performance by the children.

V Merklíně nám děti předváděly krásná kulturní vystoupení.

We then switched places and performed for them.

Pak jsme si vyměnili místa a my jsme vystupovali před nimi.

They seemed to enjoy it.

A zdálo se, že se jim to líbí.

Jennifer offers her best impersonation of the Statue of Liberty.

Jennifer ukazuje své nejlepší znázornění Sochy Svobody.

We asked everyone to make a wish for peace.

Požádali jsme každého, aby si přál přání pro mír a lepší svět.

Vaibhava, one of our photographers, gives his signature.

Vaibhava, jeden z našich fotografů, rozdává autogramy.

Our German hero runner...

Náš německý statečný běžec...

The children if Merklin send us on our way.

Děti nás poté vyprovodily na okraj Merklína.

We were very gateful to have the company of some friends from Pilzen.

Jsme velmi vděční našim přátelům z Plzně za pomoc s běháním na trase. A nejen s ní.

A giant ginger bread cookie from Stachy with elaborate designs says: "Connecting human hearts brings harmony"

Moc děkujeme za krásné perníkové srdce ze Stach s nápisem: "Spojení lidských srdcí přináší harmonii."

It was a really good heart...

Bylo to skutečně dobré srdce...

It has been a big day.

Abyl to taky těžký den.

Many thanks to Libor's mum, who helped us in many ways.

Veliké poděkování patří i Liborově mamce, která nám cestou moc pomohla.

Some coordinators stay always focused. Here is Libor.

Někteří organizátoři jsou stále soustředění. Tentokrát byl přistižen Libor.

 


The World Harmony Run proudly supports the International Year of Youth (IYY) and the International Year of Forests (IYF) proclaimed by the United Nations General Assembly.

See the recent Youtube video which illustrates IYY slogan "Our Year Our Voice"  International Year of Youth - Zambia World Harmony

See also the UNESCO World Heritage (WH) Centre support for IY of Forests.  ... Convention for conservation of forest biodiversity. (more)

 

– Salil


Distance: 77 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Shobhavati Davies (New Zealand), Jennifer Cluck (USA), Ujjwala Mettrick (New Zealand), Josef Sverma (Czech Republic), Puroga Zoltan Theobald (Hungary), Nelson Myers-Daly (New Zealand), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Petra Kasperova (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Local runners (Czech Republic), Salil Wilson (Australia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 24 May
< Hungary 24 May
< Italy 24-25 May
Czech Republic 26 May >
Hungary 26 May >

Hungary 25 May