• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 14 July: Prague - Celakovice

We are very grateful to the Hilton Hotel for providing us with a luxurious sleeping place right in the centre of Prague. We can truly recommend this accommodation to any visitor; the location, services and comfort of this hotel are at the highest level. Thank you!

Jsme velmi vděční hotelu Hilton za poskytnutí luxusního ubytování přímo v centru Prahy. Vřele doporučujeme toto ubytování jakémukoliv hostu; umístění, služby a pohodlí tohoto hotelu jsou na nejvyšší úrovni. Děkujeme!

Today we started running through central Prague again, with a big group of runners as we headed out from Wenceslas Square.

Dnes jsme byli velká skupina běžců, která vystartovala z Václavského náměstí.

We passed across the famous Old Town Square, where many people greeted us. Honza Levy (holding the torch) joined us today, for the rest of our journey across the Czech Republic. He is our youngest runner, but an excellent member of our team.

Přeběhli jsme přes Staroměstské náměstí, kde nás zdravila spousta lidí. Honza Levý (držící pochodeň) se dnes k nám přidal a bude nás doprovázet na zbytek cesty po České republice. Je naším nejmladším běžcem, ale vynikajícím členem našeho týmu.

We were very happy that Nina from the U.S.A. joined us for the run through Prague; thank you for your cheerfulness and enthusiasm. We hope to meet you again. 

Jsme šťastní, že se k nám v Praze přidala Nina z USA; děkujeme ti za veselou náladu a nadšení. Věříme, že se opět setkáme.

From Vltava river, we climbed a steep hill on Letna where we met a great trainer, Mr. Zdenek Havel. His daughters Pavla and Petra are among the best uphill runners in the Czech Republic. We could not resist taking a picture with him at this beautiful location. 

Poté, co jsme vyšplhali strmý kopec od Vltavy na Letnou, jsme se setkali s vynikajícím trenérem panem Zdeňkem Havlem. Jeho dcery Pavla a Petra jsou jedny z nejlepších v běhu do kopce v České republice. Nemohli jsme odolat nechat se s ním vyfotit na tomto krásném místě.

After running through the busy city centre, we enjoyed the peaceful environment of Stromovka Park.

Po běhu v rušném centru města jsme si vychutnávali poklidné prostředí parku Stromovka.

Just before getting to the zoo, we passed through the beautiful gardens of Troja Castle. 

Těsně před ZOO jsme proběhli kolem překrásných zahrad Trojského zámku.

There was a very special ceremony at the zoo today. Some of the Czech World Harmony Run Team members were there from the very early morning, arranging Harmony Day at the zoo.

V ZOO Praha dnes probíhala velmi speciální akce. Někteří naši organizátoři připravovali již od časného rána v ZOO Den Harmonie.

It covered all kinds of activities for children; they did face paintings, big puzzles and paper paintings, and watched theatre plays and pantomime. 

To zahrnovalo různé aktivity pro děti, malování na obličeje, velké hlavolamy a malování na papír, dokonce byly ke shlédnutí divadelní hry a pantomima.

There was also a musical performance of the Japaka Orchestra , a very cheerful and entertaining music group performing songs composed by Sri Chinmoy, the founder of the World Harmony Run.

When the runners arrived at the zoo the small outdoor atrium was filled with children, their parents and other people, including the ambassador of Mongolia, Mr. Enkhtur Ochir and a colleague. Mr. Ochir was also present at yesterday’s special event and we were happy and honoured to see him again today, showing his support for the ideas that World Harmony Run represents and apparently enjoying himself during the activities at the zoo.

A nechybělo také hudební vystoupení skupiny Japaka Orchestra, česko-slovenského sdružení nadšených amatérských hudebníků, kteří hrají a zpívají písně Sri Chinmoye, zakladatele Světového běhu harmonie.

Když běžci dorazili do ZOO, bylo malé venkovní nádvoří plné dětmi, jejich rodiči a dalšími lidmi, včetně velvyslance Mongolska pana Enkhtura Ochira s kolegy. Pan Ochir byl také přítomen při včerejší události a tak jsme byli šťastni a poctěni jej zde opět spatřit, jak podporuje myšlenku , kterou Světový běh harmonie ztělesňuje, a jak se baví aktivitami Dne harmonie v ZOO.

After the World Harmony Run presentation, we joined Japaka Orchestra to sing the World Harmony Run Song in a very dynamic and cheerful way. After this musical intermezzo we went on with the more official part of the meeting, which was actually a very happy exchange of honours, gifts and surprises.

First, the World Harmony Run presented Mrs. RNDr. Iva Vilhumova, the vice- director of the zoo, a certificate of appreciation for the zoo, along with a donation from the World Harmony Run for the adoption of a huge turtle for one year. Then Mrs. Vilhumova gave us a certificate from the zoo. 

Po představení Světového běhu harmonie jsme společně s Japaka Orchestra zazpívali píseň Běhu, velmi nadšeně a dynamicky. Po hudebním vystoupení proběhla oficiální část, která spočívala ve výměně oceněnní, darů a překvapení.

Nejprve dostala paní RNDr. Iva Vilhumová (zástupkyně ředitele ZOO) od nás děkovný certifikát a dotaci na roční adopci želvy obrovské. Pak nám paní Vilhumová předala certifikát od ZOO.

And then a big (long) surprise came! Mrs. Vilhumova asked Ondrej, our team-captain, if he is afraid of animals; we all were wondering what would happen. Then one of the zoo workers opened a cooler and some of us thought we maybe were getting ice cream.... but instead of icecream, the man pulled out a huge boa constrictor!!

It was about 2.5 metres long and very thick. Its name was Cenda and we learned that it was not poisonous or dangerous. We could all touch the snake but it was still a reptile (and not a fluffy koala), so not everybody dared to come close. 

A potom přišlo velké (a dlouhé) překvapení. Paní Vilhumová se zeptala Ondřeje, našeho týmového kapitána, jestli má strach ze zvířat; všichni jsme byli zvědaví, co přijde. Poté jeden z pracovníků ZOO otevřel chladící box a někteří z nás už si mysleli, že dostaneme zmrzlinu ..., ale místo zmrzliny vytáhl velkého hroznýše královského!!

Byl asi 2,5 metru dlouhý a velmi silný. Jmenoval se Čenda a dověděli jsme se, že není ani jedovatý, ani nebezpečný. Všichni jsme si mohli hada pohladit, ale přede jen je to had (a ne chlupatá roztomilá koala), a tak se ne každý odvážil přijít blíže.

The next part of the program was a symbolic harmony run around the zoo. 

Dalším bodem programu byl symbolický běh harmonie kolem ZOO.

Finally, we could visit of our adopted turtle child (about 50 years old and 1 metre long).

We went to the turtle habitat and enjoyed seeing and touching these huge and ancient beings. The first one we encountered was a dominant male and he was extremely dynamic (and basically, wanted to get us out of his territory, we understood later from the keeper of the turtles).

So we headed for a few more peaceful turtles, which did not budge an inch. We tried to move them a little bit with the help of their keeper, who offered them an apple. But that did not help either - we had to move their shelter to get close to them. It was a nice gathering.

Nakonec jsme navštívili naši adoptovanou želvičku (věk asi 50 let, délka jeden metr). 

Šli jsme se podívat na želví příbytek a těšili jsme se z pozorování a dotýkání těchto velkých a starodávných stvoření. Nejprve jsme se však setkali s dominantním samcem, který byl velmi dynamický (v podstatě nás chtěl vyhnat ze svého teritoria, což jsme se později dověděli od ošetřovatele).

A tak jsme zamířili se podívat na další klidné želvy, které se nepohnuly ani o centimetr. Pokusili jsme s nimi hnout s pomocí jejich ošetřovatele, který jim nabídl jablko. Ale ani to nepomohlo – museli jsme posunout jejich úkryt, abychom se k nim dostali blíže. Bylo to pěkné setkání.

Then we continued our run through the zoo and saw many other beautiful animals. After a delicious lunch there, we had to move on to our next and very special destination.

We started running up a very steep hill, from which there was a nice view of Prague. One of our Czech runners, who is not from Prague, noted that she has finally started to like Prague now that she realizes that Prague is not only a railway station and subway system, but also many nice parks and places.

We also made a little stop on the hill near the astronomical observatory, and viewed a large part of the northern Czech lands from that point. What a feeling of vastness!

We continued on our long and hot way towards the Emil Zatopek stadium at Houstka, where Emil Zatopek and a few others have achieved 33 world records in running and athletics.

Some members of our team had to admit that they felt that we were also performing a world record on our way there. It was about 35 degrees or warmer, sunny, humid, and it was intensive running; some of our runners ran the whole distance from the morning till the end - about 42 kilometres, a real marathon!! Well done!

Pokračovali jsme v běhu přes ZOO a viděli jsme další nádherná zvířata. Po vynikajícím obědě, kterým jsme zde byli pohoštěni, jsme museli pokračovat dál na další speciální místo. 

Začali jsme do strmého kopce, ze kterého byl krásný výhled na Prahu. Jedna z našich českých běžkyň, která nebydlí v Praze, prohlásila, že konečně začala mít ráda Prahu, protože zjistila, že to není jen vlakové nádraží a metro, ale také velmi pěkné parky a jiná hezká místa.

Krátce jsme se zastavili na kopci u hvězdárny a podívali jsme se na velkou část severních Čech. Jaký pocit rozlehlosti! 

Pokračovali jsme směrem ke stadionu Houšťka, kde Emil Zátopek a další sportovci dosáhli 33 světových rekordů v atletice.

Někteří členové našeho týmu museli přiznat, že pociťovali, jako by také překonávali světový rekord doběhnutím ke stadionu. Bylo asi 35 stupňů, teplo, slunečno, vlhko a byl to celkově intenzivní běh; někteří naši běžci běželi celou vzdálenost od samého rána až do konce – kolem 42 kilometrů, celý maraton!! Dobrá práce!

We arrived at the stadium after 4 o'clock, and the deputy mayor and the president of the athletic club welcomed us. They both spoke kind and inspiring words to encourage us on our run. The deputy mayor mentioned also that there are so many different cultures and nations but that there is something they have in common, and that is sport.

Dorazili jsme ke stadionu po 16 hodině. Přivítal nás místostarosta pan Miroslav Šnaiberk a předseda atletického oddílu pan Jiří Kreuter. Oba pronesli vřelá a inspirující slova na povzbuzení při našem běhu. Pan Šnaiberk se zmínil o tom, že i když je mnoho rozdílných kultur a národů, je zde něco, co mají společného, a to je sport.

Then we were invited to run a special honorary round the track with two young runners from the athletic club. It was so special to run there, the whole feeling was like a victory lap on a sacred track, where great records have been set and where some of the best athletes in the world have trained. We were also invited by the president of the club to see the museum of athletes that have trained here, which displays many pictures and some of the prizes that were won.

 

Byli jsme vyzváni běžet čestné kolečko kolem stadionu spolu se dvěma mladými běžci atletického klubu. Byl to tak zvláštní pocit, jako když běžíte vítězné kolo na posvátné dráze, kde padly ohromné světové rekordy a kde trénovali jedni z nejlepších atletů. Prezident klubu nás pozval na prohlídku muzea atletů, které zde trénoval. Viděli jsme zde mnoho fotografií a některé získané ceny.

The last part of today’s route led us through a nice forest, a footbridge across the river Labe and around a big lake up to the town of Celakovice. Tomas Hatka and Partik Uher from the Athletic club Stara Boleslav Houstka accompanied us on this route (they said they would also run back after saying goodbye to us).

To end our inspiring day of running and admiration we went to a lake to cool down a little bit, and afterwards had a great Mexican meal. Thank you coordinators for this nice day, a big congratulation to all those runners who ran so well and special thanks to our guest runners, Mr. Petr Kovar with his wife, Mr. Stefan Krc and the Czech record holder in 24-hour running, the well-known Michaela Dimitriadu . They were fantastic and inspired us to go on and on.

 

Poslední část dnešní trasy vedla přes klidný les, most přes řeku Labe a kolem velkého jezera v Čelákovicích. Na trase nás provázel Tomáš Haťka a Patrik Uher z atletického klubu Stará Boleslav-Houšťka (řekli nám, že poběží zpět až se s námi rozloučí).

 

Na závěr dnešního inspirujícího dne jsme se šli zchladit do jezera a poté jsme měli vynikající mexické jídlo.

Děkujeme koordinátorům za tento hezký den a velké gratulace všem běžcům, kteří dnes běželi. Zvláštní poděkování patří i našim běžeckým hostům: panu MUDr. Petrovi Kovářovi s jeho manželkou, panu Štefanovi Krčovi a známé držitelce českého rekordu v běhu na 24 hodin Michaele Dimitriadu. Všichni jste byli úžasní a inspirovali nás pokračovat.


Distance: 42km

Team Members:
Andrea Fidrmuc (Austria), Annemijn Schuringa (Holland), Arthur Schafer (Germany), Friederike Makowka (Switzerland), Jadranka Grbic (Croatia), Jaroslav Werner (Poland), Namitabha Arsic (Serbia), Ondrej Vesely (Czech Republic), Prafulla Nocker (Switzerland), Roberto Barth (Germany), Roger Rogge (Germany), Sandro Zincarini (Italy), Vladimir Salnicov (Moldova)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 13 July
Czech Republic 15 July >