• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 16 July: Mohelnice - Ostrava

To cover the distance of 152 kilometres, we split into two teams; one ran from Mohelnice to Budisov nad Budisovkou, while the other ran from Budisov nad Budisovkou to Ostrava.

Abychom dnes překonali 152 km, rozdělili jsme se na dva týmy; jeden běžel z Mohelnice do Budišova nad Budišovkou, zatímco druhý z Budišova nad Budišovkou do Ostravy.

From Mohelnice to Budisov nad Budisovkou:

We started running early in the morning, together with 11 members of the running club Liga 100 from Olomouc. Soon, it was extremely hot, but they still continued with us all day. For their support and active participation, they deserve a big round of applause and our gratitude!!

Vyběhli jsme časně ráno, společně s 11 členy běžeckého klubu Liga 100 z Olomouce. Brzo se velmi oteplilo, ale oni s námi přesto pokračovali celý den. Za jejich podporu a aktivní účast si zaslouží velký potlesk a naši vděčnost!!

Our first ceremony was in the nearby village of Lostice. The mayor Mr. Ctirad Lolek welcomed us in the Museum of the production of the well-known naturally aged cheese called “tvaruzky” . We learned how the cheese is produced, and tasted it. This cheese is famous, because of its strong smell.

Naše první ceremonie byla v nedaleké vesnici Loštice. Starosta pan Ctirad Lolek nás přivítal v muzeu výroby tradičního přirozeně zrajícího sýra - loštických tvarůžků (syrečků). Seznámili jsme se s výrobou sýra a ochutnali ho. Tento sýr je známý především pro svou pronikavou vůni.

After this meeting we visited Bouzov Castle , where chatelaine PhDr. Zuzana Markova welcomed us, although today the castle was closed; it looks as if it is from a fairy-tale, and we were happy to see it.

Po tomto setkání jsme navštívili hrad Bouzov, kde nás přivítala paní kastelánka PhDr. Zuzana Marková, i když hrad byl pro tento den zavřený. Hrad vypadá jako z pohádky a my jsme byli velmi šťastní, že si ho můžeme prohlédnout.

Nearby, we met a group of knights who wanted to kill Miro. They spared him because he said that this is a harmony torch and he is not going to burn the castle :-).

Poblíž jsme potkali skupinu rytířů, kteří chtěli zabít Mira. Když jim ale řekl, že se jedná o pochodeň harmonie a že s ní hrad nezapálí, ušetřili mu život :-).

We then continued along our route to the Mladec Caves , one of the most beautiful sites in the Czech Republic.

We were welcomed there by mayor Mr. Vaclav Arnost and cave guides.

The caves were closed to the public today, but we were honoured with a special guided tour through the caves! From an outside temperature of 35 degrees Celsius, we cooled down to a so wonderful 6 degrees inside the caves :-)

Can you imagine how our World Harmony Run Song sounded in those breathtaking domes?

Naše cesta pokračovala do Mladečských jeskyní, jednoho z nejkrásnějších míst v České republice.

Přivítal nás pan starosta Václav Arnošt a průvodci jeskyněmi. Jeskyně byly dnes pro veřejnost zavřené, ale my jsme byli poctěni prohlídkou jeskyň se speciálním průvodcem! Venkovní teplota 35 °C se v jeskyních změnila na příjemných 6 °C :-).

Dokážete si představit, jak uvnitř těchto neuvěřitelných prostor zněla naše píseň?

Our next stop was in a town called Litovel. There at the park (newly opened after recent tornado), we were greeted by the mayor MVDr. Vojtěch Grezl, accompanied by children and staff from a local orphanage.

Naše další zastávka byla ve městě Litovel. Ve zdejším parku (nově otevřeném po nedávné vichřici) nás přivítal starosta MVDr. Vojtěch Grézl, společně s dětmi a učiteli z místního dětského domova.

Running in the direction of Sternberk, we stopped in the village of Hnojnice. The inhabitants of this nice village had prepared a great welcome for us, and rich refreshments - all home-made "Bio Quality"€, from their own gardens. Many thanks to the mayor, Libor Kasparek and other people who took care of us so well.

Při běhu směrem na Šternberk jsme se zastavili ve vesnici Hnojnice. Obyvatelé této krásné vesničky pro nás připravili velké uvítání a bohaté občerstvení – vše "Bio kvalita" - doma vyrobené. Velké poděkování starostovi, panu Liborovi Kašpárkovi, a ostatním, kteří se o nás tak dobře postarali.

At the main square of Sternberk, the deputy mayor Mgr. Jiri Zemanek waited for us, together with reporters from the regional TV station.

Na hlavním náměstí ve Šternberku na nás čekal zástupce starosty pan Mgr. Jiří Zemánek, společně s reportéry místní TV stanice.

From here we ran up the road where the famous car hill-climb championships "Ecce homo" take place every year.

Odtud jsme běželi do prudkého kopce, kde se každoročně pořádají automobilové závody "Ecce homo" v jízdě do kopce.

We then had the opportunity to visit the atelier of well-known painter, traveller and wonderful man Libor Vojkuvka . His unforgettable charisma and cheerfulness kept us laughing till the end of day.

Poté jsme měli příležitost navštívit ateliér známého malíře, cestovatele a nádherného člověka Libora Vojkůvky. Jeho nezapomenutelné charisma a veselí nás pak udržovalo při smíchu až do konce dne.

In the next village, Lipina, more nice refreshments were prepared for us in front of a small pub, U Mrazku. The mayor, Mr Tomas Pudl welcomed us and ran with us for a while.

V další vesnici, Lipině, pro nás bylo připraveno další vynikající občerstvení před malým hostincem U Mrázků. Pan starosta Tomáš Pudl nás uvítal a kousek s námi běžel.

Two kilometres out of Domasov nad Bystrici, we could see a big fire brigade truck and a sign welcoming the World Harmony Run. We ran together with our new friends, including the mayor Mr. Ladislav Stevanka, to their village and shared a wonderful, enthusiastic atmosphere. Afterwards we visited a nearby children's camp, where many children were awaiting us.

To put it simply, Domasov nad Bystrici was spectacular!

Dva kilometry před Domašovem nad Bystřicí jsme uviděli velké hasičské auto a nápis vítající World Harmony Run. Běželi jsme pak společně s našimi novými přáteli, mezi nimiž byl pan starosta Ladislav Števanka, do jejich města a sdíleli společně nádhernou atmosféru plnou nadšení. Poté jsme navštívili dětský tábor poblíž, kde na nás čekalo mnoho dětí.

Jednoduše řečeno, Domašov nad Bystřicí byl velkolepý.

Finally we reached our today's goal, Budisov nad Budisovkou.

Nakonec jsme dorazili do našeho dnešního cíle, do Budišova nad Budišovkou.

From Budisov nad Budisovkou to Ostrava:

From our starting point, we continued through lovely country-side to the town of Vitkov, where nice refreshments with genuine Czech cakes were prepared for us.

Z našeho výchozího místa jsme pokračovali přes krásnou vesnickou krajinu až do Vítkova, kde pro nás bylo nachystáno milé občerstvení klasickými českými koláči.

The mayor, Ing. Pavel Smolka welcomed us and did not hesitate to take some steps for harmony, carefully controlled by local police.

Pan starosta Ing. Pavel Smolka nás přivítal a neváhal udělat pár kroků pro harmonii za pečlivé kontroly místní policie.

The town of Fulnek is famous for its Memorial to Jan Amos Komensky ( Comenius ), which mayor ing. Josef Dubec choose as the perfect place for our ceremony. This memorial is the oldest chapel in Central Europe, and Komensky preached there. We also learned a lot about his life and work.

Město Fulnek je známé svým památníkem Jana Ámose Komenského, který pan starosta Ing. Josef Dubec zvolil za dokonalé místo pro náš ceremoniál. Tento památník je nejstarší kaplí v centru Evropy a Komenský zde kázal. I my jsme se mnohé dověděli o jeho životě.

Afterwards, we acknowledged with appreciation the help from our great friends and good runners, husband and wife Kucharovi, who accompanied us from Prague all the way to Ostrava. They belong to the running club Liga 100 in Prague. There are very few people who join us spontaneously for several days and become such excellent team members. Thank you very much for your kindness, friendship and running :-)

Poté jsme děkovným listem ocenili pomoc od našich skvělých přátel a dobrých běžců manželů Kuchařových, kteří nás doprovázeli z Prahy až do Ostravy. Patří k běžeckému klubu Liga 100 v Praze. Je velmi málo lidí, kteří s k nám spontánně připojí na několik dní a stanou se tak výtečnými členy našeho týmu. Mockrát vám děkujeme za vaši laskavost, přátelství a uběhnuté kilometry!

The next stop on our journey was a children's camp near Kujavy. Here we offered a little program with some sketches, games and singing. All the children held the torch and finally ran with it.

Naší další zastávkou na naší cestě byl dětský tábor blízko Kujavy. Zde jsme předvedli krátký program se scénkami, hrami a zpíváním. Všichni si podrželi pochodeň a nakonec s ní i běželi.

The representatives of the town of Studenka prepared a nice surprise for us: a local band played jazz versions of Czech national songs. So funny!

Představitelé města Studénky pro nás připravili milé překvapení: místní kapela pro nás zahrála jazzovou verzi českých národních písní. Opravdu úžasné!

The ceremony took place in the beautiful park of a castle. Mayor Ladislav Honusek also invited us into the wagon works museum, located in the castle. It was interesting for all of us, but especially for our team member Namitabha, who is train engine driver.

Ceremonie se odehrávala v zámeckém parku. Starosta pan Ladislav Honušek nás pozval do známého vagonářského muzea umístěného v prostorách zámku. Pro nás všechny to bylo velmi zajímavé, čeští běžci najezdili ve vagonech ze Studénky mnoho kilometrů. Ale asi nejzajímavější to bylo pro člena našeho týmu Namitabha, neboť pracuje jako strojvůdce lokomotiv.

The final destination of today's journey was the North Moravian metropolis, the city of Ostrava. We were honoured to pass the harmony torch to the Lord Mayor, Petr Kajnar . He appreciated our efforts and expressed his support of the idea that we are all responsible for harmony in the world.

Naším dnešním cílovým místem bylo hlavní město Severní Moravy – Ostrava. Měli jsme tu čest předat pochodeň panu starostovi Petru Kajnarovi. Ocenil naše úsilí a projevil podporu myšlenky, že my všichni jsme zodpovědní za harmonii ve světě.

We gladly accepted his invitation to a beautiful viewpoint at the top of the Ostrava city hall tower. We appreciated how Ostrava is pure and green, while maintaing mamorable mining industry buildings from previous times.

S radostí jsme přijali jeho pozvání na vyhlídkovou terasu na nejvyšším bodě ostravské radnice, ze kterého bylo celé město jako na dlani. Ocenili jsme, jak je Ostrava čistá a zelená a přitom zachovává pamětihodné důlní a průmyslové stavby z předchozích dob.


Distance: 152km

Team Members:
Andrea Fidrmuc (Austria), Annemijn Schuringa (Holland), Arthur Schafer (Germany), Jadranka Grbic (Croatia), Jaroslav Werner (Poland), Namitabha Arsic (Serbia), Ondrej Vesely (Czech Republic), Roberto Barth (Germany), Roger Rogge (Germany), Sandro Zincarini (Italy), Vladimir Salnicov (Moldova)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 15 July
Czech Republic 17 July >
Poland 17 July >
Polska 17 lipca >