• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 5 October: Karlstejn - Prague

Today, our harmony torch was oficially lit by the mayor of Karlstejn, Mr. Miroslav Ures.

Dnes byla naše pochodeň harmonie oficiálně zažehnuta starostou Karlštejna, panem Miroslavem Urešem.

Our path led us around the castle to forests nicely filled with the light of the morning sun.

Naše trasa nás vedla podél hradu do lesů prosvětlených ranním sluncem.

As we passed through the village Morina, people spontaneously joined us.

Když jsme probíhali Mořinou, lidé se k námspontánně přidávali.

Today's route was designed by Ondrej and he prepared a lot of nice surprises to runners:

Dnešní trasu navrhoval Ondřej a připravil pro běžce mnoho pěkných překvapení:

Hills ...

Kopce ...

... field roads ...

… polní cesty ...

... and hurdles .

… a překážky.

Before noon we reached the border of Prague, the final city of our European journey.

Před polednem jsme se dostali na hranice Prahy, cílového města naší evropské pouti.

In Radotin, we came to a very modern lacros stadium where a tournament was in progress. Team matches were interrupted and we got a very warm welcome.

V Radotíně jsme navštívili velmi moderní lacrosový stadion, kde právě probíhal turnaj. Zápasy byly přerušeny a dostalo se nám vřelého přivítání.

All teams ran together with the torch around the stadium

Všechny týmy běžely společně s pochodní kolem stadionu.

Then mayor of Radotin Mr. Mgr. Karel Hanzlík and vice-mayor Mr. Mgr. Miroslav Knotek ran with us and crossed the bridge over the river Berounka to meet mayor of neighbouring Zbraslav, Mrs.Mgr. Renata Hurkova.

Pak s námi starosta Radotína, pan Mgr. Karel Hanzlík, a místostarosta pan Miroslav Knotek přeběhli most přes Berounku a v sousední Zbraslavi předali pochodeň strarostce paní Mgr. Renatě Hůrkové.

Everybody at the meeting had a chance to hold the harmony torch.

Všichni přítomní si mohli podržet pochodeň.

After a very warm welcome Mrs. Hurkova joined us and made her wishes and steps for harmony.

Po stejně vřelém přijetí jako v Radotíně paní starostka Hůrková přidala přání i kroky pro harmonii ve světě.

Then, we crossed the river Vltava and continued our run, filled with joy from previous meetings.

Pak jsem přeběhli řeku Vltavu a pokračovali dál, naplnění radostí z předchozích setkání.

We run near the well-known Vysehrad Castle Rock ...

Běželi jsme pod známou vyšehradskou skálou ...

... along the river Vltava, from where we could enjoy beatiful views of the Prague castle, today's destination.

… a podél Vltavy. Bylo odtud krásně vidět na Pražský hrad, náš dnešní cíl.

We run though Ujezd (has anyone ever seen Michaela Dimitriadu not smiling?)...

Běželi jsme přes Újezd (viděl někdo Michaelu Dimitriadu jinak, než úsměvem na tváři?) ...

... through historical Lesser Town Square (Malostranske namesti) ...

… přes historické Malostranské náměstí ...

... up to the Prague Castle.

… až na Pražský hrad.

In front of the Castle we made a small ceremony ...

Na Hradčanském náměstí jsme udělali malou ceremonii ...

... then we ran a little further to enjoy nice views of Prague, the final city of our seven months-long journey.

… a pak jsme běželi ještě kousek dál, abychom se pokochali krásnými pohledy na Prahu, cílové město našeho sedm měsíců dlouhého putování.

– Miroslav Pospisek


Distance: 39 km

Team Members:
Roos de Waart (Netherlands), Dipavajan Renner (Austria), Balavan Thomas (UK), Vladimir Salnico (Moldova), Marjan Jauk (Slovenia), Aladdin Teherani (Iran), Prafulla Nocker (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Israel Cordeiro da Silva (Brasil), Mark Collinson (UK), Anita Borics (Hungary), Klaus Schulz (Germany), Vasanti Niemz (Germany), Bogdan Copil (Romania), Ondrej Vesely (Czech Republic), Devashishu Torpy (UK), Jarek Werner (Poland)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 4 October
Czech Republic 6 October >