• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 19 May: Znojmo - Bitov

All the runners slept like babies thanks to the four star treatment with accommodation provided by the generous hotel Prestige.

Všichni běžci se dnes vyspali do růžova, a to díky čtyřhvězdičkovému luxusnímu ubytování, které nám zdarma poskytl hotel Prestige, za což mu patří velký dík.

We began the day with an enthusiastic welcome from the primary school children in village of Dobšice.

Naši dnešní trasu jsme začali v Dobšicích, kde se nám dostalo nadšeného přivítání od dětí z místní základní školy.

For this big day the children created the flags of different countries, in order to greet the members of our international team. Can you see the green flags in the upper right? Can you guess, what country that is? Obviously, it is Dobšice.

Pro tento velký den si děti dokonce vytvořili vlajky různých států, aby tak pozdravili členy našeho mezinárodního týmu. Vidíte ty zelené vlajky vpravo vzadu? Jestlipak uhodnete, o jakou vlajku se jedná? No přece Dobšice!

Lenka is my best friend...

Lenka je moje nejlepsi kamaradka...

Nelson smiling ear to ear as he prepares to give stamps to children running through the continents.

Nelson s úsměvem od ucha k uchu se už těší, až bude moci dávat razítka dětem, které budou probíhat jednotlivými kontinenty.

Hooray! Štěpán a Jana have started the relay.

Hurá! Štěpánek a Jana odstartovali štafetu.

The headmaster accepts the torch and the Certificate of Appreciation.

Ředitel školy přijímá pochodeň a děkovný certifikát.

Over the bridge accross the river Dyje, the rellay heads to the village hall of Dobšice.

Po mostě přes řeku Dyji vybíhá štafeta dále směrem k obecnímu úřadu Dobšice.

At the village hall of Dobšice we planted the Harmony Tree together with Mayor Jenšovský and local children. The tree will remind the local residents of the ideas of the World Harmony Run. The same as every tree needs enough nutrients, in order to grow into a big sturdy tree, the same goes with harmony in the world that needs us to nuture it.

U obecního úřadu v Dobšicích jsme společně se starostou Ing. Jenšovským a místními dětmi zasadili Strom harmonie, který bude místním obyvatelům připomínat myšlenky Světového běhu harmonie. Stejně jako každý strom potřebuje dostatek živin k tomu, aby mohl vyrůst v krasný statný strom, tak i harmonie ve světě potřebuje, abychom o ni pečovali.

We hope that the Harmony Tree was planted not only in Dobšice but also in the heart of children of kindergarten and primary school Dobšice.

Doufáme, že Strom harmonie byl zasazen nejen v Dobšicích, ale také v srdcích dětí ze základní školy a mateřské školy, které se akce rovněž zúčastnily.

Just behind Dobšice village there were already children from Znojmo primary school waiting for us. They ran with us through the whole town of Znojmo up to the Masaryk square.

Hned za Dobšicemi na nás čekaly děti ze znojemské základní školy JUDr. Mareše, které s námi běžely celým Znojmem až na Masarykovo náměstí.

On our way to the main square there were more and more children from the Znojmo primary school joining us.

Po cestě na náměstí se k nám připojovaly další a další děti ze znojemských základních škol.

It was an exciting experience to be welcomed by so many people as we entered the main square.

Byl to pro nás úžasný zážitek přibíhat na náměstí plné lidí

The torch was officially handed over to the representative of the town.

Místostarosta města Znojma Jan Grois slavnostně převzal pochodeň harmonie z rukou běžců.

The World Harmony Run ceremony was attended by the children from five Znojmo primary schools and one kindergarten.

Slavnostní ceremonie Světového běhu harmonie se na náměstí zúčastnily děti z těchto znojemských škol: MŠ Dělnická, ZŠ Mládeže, ZŠ Pražská, ZŠ Prokopa Diviše, ZŠ JUDr. Mareše, ZŠ nám. Republiky.

The children made a nice performance for us.

Děti si pro nás připravili krásné vystoupení.

Town of Znojmo was proclaimed as the historical town of the year 2010.

Obdivovali jsme krásu města Znojma, které získalo titul historické město roku 2010.

When I am grown up I would like to be a member of the World Harmony Run Team as well...

Až budu velká, také bych se chtěla stát členem týmu Světového běhu harmonie...

Another amazing childrens´ performance.

Další krásné dětské vystoupení.

Sitting or lying down, everybody was trying to feel harmony in his/her heart...

Vsedě či vleže, každý se snažil pocítit harmonii ve svém srdci...

Ondřej is running with children all over the world. Who cares that it is actually only around the square. The most important thing is to keep smiling with joy in your heart.

Ondřej běží s dětmi kolem celého světa. Co na tom, že je to vlastně jenom kolem náměstí. Hlavní je běžet s úsměvem na rtech a radostí v srdci.

In the hot morning the runners were really happy to enjoy refreshments provided by Městská beseda Znojmo.

V horkém dopoledni běžci s radostí přivítali osvěžující občerstvení, které pro ně na náměstí připravila Městská beseda Znojmo.

A last goodbye to the children of Znojmo...

Ještě poslední rozloučení se znojemskými dětmi...

We are heading to the St. Nicholas Church to have a look at one of the view points of Znojmo. On our way we passed by the restaurant Na Věčnosti that provided us with an excellent dinner and great lunch at a discount.We would like to thank them for that.

Míříme ke kostelu svatého Mikuláše prohlédnout si jednu z dominant města.Cestou míjíme restauraci Na Věčnosti, která nám se slevou poskytla včerejší vynikající večeři a dnešní skvělý oběd, za což jí moc děkujeme.

For a few fleeting moments we enjoyed silence and cool inside the St. Nicholas Church.

Na několik málo prchavých okamžiků jsme si vychutnávali příjemný chládek a ticho uvnitř kostela sv. Mikuláše.

Just before striking noon, our group of runners is growing thanks to another 15 runners from the local primary school and their sports teacher, who joined us at the St. Nicholas Church.

Ještě před tím, než odbilo poledne, se naše běžecká skupina rozrůstá o dalších 15 běžců ze ZŠ Mládeže a jejich pana učitele tělocviku, kteří se k nám přidali u kostela sv. Mikuláše, aby s námi běželi až na Králův Stolec.

We are enjoying the beautiful view of the river Dyje and Znojmo´s castle.

Užíváme si překrásného pohledu na řeku Dyji a znojemský hrad.

We are running the Gránice Valley down to the river.

Běžíme Gránickým údolím dolů k řece.

And now everyone shall follow Ivana!

A teď všichni za Ivanou!

Over the hills, beyond the trees...

Cestou necestou, lesem nelesem...

...we are climbing up the steep path...

...vstoupáme vzhůru strmou cestou...

... to Hradiště - the St. Antonín Paduánský Church. There is an amazing view of Znojmo from there.

...až na Hradiště ke kostelu sv. Antonína Paduánského, odkud je překrásný výhled na Znojmo.

Goodbye Znojmo...

Loučíme se se Znojmem...

We are running through the village of Hradiště and looking forward to approaching the shadow of the National Park Podyjí, where we will be able to take shelter from the blazing noon sunshine.

Probíháme Hradištěm a těšíme se, až konečně zaběhneme do stínu Národního parku Podyjí, kde se budeme moci ukrýt před žhnoucím poledním sluncem.

Splendid. The National Park Podyjí has embraced us. Running down the hill, in the shade of the trees- it is effortless! ;-)

Nádhera. Národní park Podyjí nás přivítal s otevřenou náručí.Ve stínu a dolů z kopečka - to se to běží samo! ;-)

However, it is short lived because now the steep climb begins.

Jenže neradujeme se na dlouho, protože nás zase čeká prudké stoupání.

"Hello, hello, this is Lenka," coordinator of the day.

"Haló, haló tady Lenka," koordinátor dnešního dne.

Finally we approached Kralův Stolec! The students from Znojmo primary school are brilliant runners, they ran with us about 7 kilometres, the most of any of our guest student runners this time in the Czech Republic.

Konečně na Králově Stolci! Žáci ZŠ Mládeže Znojmo jsou opravdu výborní běžci, urazili s námi nějakých 7 kilometrů, což je zřejmě nejvíce, co kdy žáci základní školy s týmem World Harmony Run v České republice uběhli. (pokud jsme na někoho zapomněli, tak se nám prosím přihlašte;-) )

The students from Znojmo primary school have returned to Znojmo. We continue to Nad Královým stolcem, where the representives of the national park Podyjí and the children are waiting. Everyone is excited to plant the harmony tree and to join the run.

Žáci ZŠ Mládeže se dále vracejí do Znojma a my běžíme k rozcestí Nad Královým stolcem, kde na nás čeká vřelé přijetí od zástupců Správy Národního parku Podyjí a dětí ze ZŠ Mašovice, MŠ Dr. Jánského ze Znojma a Denního stacionáře sv. Damiána v Hradišti, kteří se rovněž chtějí připojit k našemu běhu a také s námi zasadit strom harmonie.

The director of Podyji National Park officially accepts the torch. He told us how much he appreciates that the World Harmony Run has visited the national park.

Ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl slavnostně přebírá pochodeň. Velice si váží, že Světový běh harmonie zavítal i do jejich národního parku.

The children are our best helpers, everyone throws in a bit of soil ensuring that the Harmony tree will be secure and grow strong.

Děti jsou velcí pomocníci, každý hází hroudu hlíny, aby strom harmonie rostl a sílil.

A final photo together, as we prepare to run with the children. We don´t say "cheese" we say "peace"..

Ještě společné foto na závěr... My neříkáme "sýýýýr", ale "MÍÍÍÍÍÍR"....

We say thank you to the representatives of the National Park Podyji who were responsible for preparing and planting the tree in the park.

Závěrem děkujeme zástupcům Národního parku Podyjí, kteří se zasloužili o vysazení stromu Harmonie.

In a few years the tree shall grow big like this..and our smiles to each other will be like this.

Za pár let bude strom harmonie tááákhle veliký. A všichni se budeme na sebe ve světě tááákhle usmívat...

...this applies to both people and animals :-)

...nejenom lidé, ale i zvířata :-)

The children from Mašovice primary school accompany us to their village.

Děti ze ZŠ Mašovice nás doprovodili do jejich obce.

Our relay has made a short stop at Nový hrádek castle ruins, the free tour was arranged by Ms. Janíčková.

Naše štafeta si udělala ještě krátkou zastávku na zřícenině Nový hrádek, jehož prohlídku zdarma nám umožnila paní Janíčková.

We recieved a guided tour.

Při prohlídce se nám dostalo i odborného výkladu.

Everywhere we looked there was beautiful nature.

Všude kam se oko podívalo byla jen samá překrásná příroda.

Our relay visited village of Čížov which is near the border of Austria. It was a unique experience for the international runners to view the remains of the "Iron Curtain" that used to divide Czech Republic from western Europe.

Štafeta harmonie zavítala i do Čížova, v jehož blízkosti se nacházejí hranice s Rakouskem. Hlavně pro naše zahraniční běžce byl velký zážitek vidět pozůstatky "železné opony", která dříve oddělovala naši zemi od západní Evropy.

We believe that just as in 1989 when this "Iron Curtain" fell, one day the "Iron Curtain" in peoples minds will fall down connecting all the earth´s citizens in harmony.

Věříme, že stejně jako v roce 1989 padla tato "železná opona", která nás izolovala od okolního světa, jednou padnou i ty "železné opony" v naších myslích a my se tak otevřeme harmonii, která nezná oddělení, ale pouze jednotu.

 


The World Harmnoy Run proudly supports the International Year of Youth (IYY) and the International Year of Forests (IYF) proclaimed by the United Nations General Assembly.

See also recent Youtube video which illustrates IYY slogan "Our Year Our Voice"  International Year of Youth - Zambia World Harmony

UNESCO World Heritage (WH) Centre supports IY of Forests.  ... convention for conservation of forest biodiversity. (more)

 

 

– Jana Duskova, Jennifer Cluck


Distance: 56 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Shobhavati Davies (New Zealand), Jennifer Cluck (USA), Ujjwala Mettrick (New Zealand), Josef Sverma (Czech Republic), Nelson Myers-Daly (New Zealand), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Petra Kasperova (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Local runners (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 18 May
< Hungary 18 May
< Italy 18 May
Czech Republic 20 May >
Hungary 20 May >
Italy 20 May >
Hungary 20 May >

Hungary 19 May