• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Macedonia 15 May: Skopje

Today was a complete contrast to yesterday. Yesterday we had covered many kilometres, but today the World Harmony Run was to concentrate on bringing its message of international friendship and understanding to the young people of Skopje in a series of school visits.

Овој ден беше сосема различен од вчерашниот. Вчера поминавме многу километри, но денес Трката за Светска Хармонија беше сконцентрирана на пренесување на пораката за меѓународно пријателство и разбирање на младите во Скопје поминувајќи низ неколку училишта.

Altogether we were to visit ten schools.

Поминавме низ десет училишта.

We ran the 40 km from Kumanovo to Skopje swiftly to head to our first school of the day.

40-те километри од Куманово кон Скопје брзо ги поминавме и стигнавме во нашето прво училиште за тој ден.

The abiding memory of the day was to see how the hopes and wishes for harmony could truly be felt from the children's sincerity and the immense joy the World Harmony Torch can bring to children.

One of the messages of goodwill from one school was that:

"We are happy to be part of this global, peaceful event which connects all the people of goodwill. We kindly ask you to pass over our message to the people all over the world. Our message is: keep love in the hearts, kindness in the souls, and respect each other's cultures. Let us give peace a chance."

Една од пораките на добра волја од тоа училиште беше:

„Среќни сме да бидеме дел од оваа глобален и мировен настан кој ги поврзува сите луѓе со добра мисла. Ве молиме да ја пренесете оваа порака до сите луѓе насекаде во светот. Нашата порака е: имајте љубов во срцата, добрина во душите и почитувајте ги другите култури. Да му дадеме шанса на мирот.“

We had a police escort with us for a whole day, Including the policewoman on a motorbike below. They did good job protecting the running children.

Имавме полициска придружба во текот на целиот ден, вклучувајќи ја тука и оваа жена-полицаец на мотор. Тие направија голема работа заштитувајќи ги децата кои трчаа.

In all the schools that we visited there was a great vibrancy and energy and the runners were always received with tremendous applause.

Во сите училишта низ кои поминавме имаше голема енергија и тркачите секогаш беа пречекувани со силен аплауз.

From each school, children ran with us to pass the torch onto the next school, and this continued throughout the day. Some resilient boys kept running with us for most of the afternoon.

Од секое училиште децата трчаа до соседното и таму го предаваа факелот и така во текот на целиот ден. Некои момчиња трчаа во текот на целото попладне со нас.

At each school the children performed dances, sang songs, and read messages of goodwill and friendship to the International Team. We saw some splendid pictures of peace and harmony and the importance children have for the future was depicted in a placard that read "Peace in the World, Happy Childhood".

Во секое училиште децата имаа подготено игри, песни и читаа пораки на добра волја и пријателство до Меѓународниот Тим. Видовме неколку прекрасни слики на тема мир и хармонија, а важноста која децата ја имаат за иднината беше запишана на еден постер на кој пишуваше: „Мир во светот - Среќно детство.“

A moving and poignant moment came in the last school that had a strong Turkish and Albanian influence. After presenting the torch to the Director of the school, and the Team receiving a school plate and both torch and plate held aloft, the whole chanted in Albanian "Progress! Progress! Progress!"

Во последното училиште кое го посетивме тој ден, а кое имаше изразени турско и албанско влијание доживеавме нешто многу трогателно. Кога го предадовме факелот на директорот на училиштето, а од негова страна ни беше дадена плакета, децата на албански јазик почнаа да повторуваат многу силно: “Прогрес! Прогрес!“

These happy children chanted this for a few minutes, whilst we waved and handed each child the opportunity to hold the torch and make

their wish into the flame for progress and a more harmonious world.

Децата го повторуваа тоа неколку минути, а ние го подававме факелот на секое дете давајќи шанса секое да посака желба за свет исполнет со прогрес и хармонија.

All children wanted so much to hold the torch and we often found the torch handle simply covered by many hands and teachers having to rescue the torch for us.

Сите деца сакаа да го држат факелот и често тој беше во повеќе раце и учителките мораа да го спасуваат.

One amusing moment was when a teacher extracted the torch from the throng of children only to find one child still hanging onto the torch and being lifted of his feet - torch and child being passed to the runner!

The Team visited Skopje town hall where they met representatives of the mayor and an excellent former basketball player, Zoran Siskovski. They were so fully supportive of the run and generously gave each runner a bag full of presents.

Имаше еден интересен момент кога една учителка го зема факелот, таа подигна едно дете со него и така на тркачите им беа подадени и факел и едно дете!

Тимот го посети градското собрание и беше примен од претставници на градоначалникот водени од поранешниот одличен кошаркар Зоран Шишковски. Тие дадоа целосна подршка е на секој тркач му поклонија подароци со симболи на градот.

Our busy schedule ended with a few kilometre run into the city square where we had a group photograph alongside Skopje's historic stone bridge.

Нашиот ден заврши со трчање неколку километри до градскиот плоштад каде направивме заедничка фотографија покрај познатиот Камен Мост.

And then well-deserved ice creams all round as we soaked up the evening summer's rays.

Потоа се почастивме со добро заслужен сладолед и уживавме во последните сончеви зраци на денот.


Distance: 40km

Team Members:
Andrea (Hungary), Frank de Lange (Holland), Jadranka Grbic (Serbia and Montenegro), Mark Collinson (England), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Ondrej Vesely (Czech Republic), Petr Machacek (Czech Republic), Roberto Barth (Germany)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Macedonia 3 May
< Croatia 3 May
Macedonia 16 May >
Greece 15 May >
Turkey 16 May >