• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Macedonia 16 May: Skopje - Veles

Our Macedonian hosts felt we could do a little better still, so instead of ten schools yesterday we visited no less than twelve elementary schools today, all in Skopje. And again we were overwhelmed by the energy and enthusiasm of the children. Again we saw so many sweet and endearing performances, in singing, poetry, music and (hiphop) dancing. Somehow the performers were mostly girls, whereas the boys were doing the work backstage.

Нашите македонски домаќини почувствуваа дека можеме да направиме и повеќе, и така за разлика од вчерашните 10 училишта, денес посетивме 12. Повторно бевме пречекани со голема енергија и ентузијазам од страна на децата. Повторно видовме толку многу слатки и енергични настапи - пеење, поезија, танцување... Некако повеќето од тие настапи беа направени од девојчињата, додека момчињата се грижеа за техниката.

Our Team showed some promise of musical talent as well. The instruments played are of the brand Angel…

И нашиот тим ги покажа своите музички таленти. Инструментите на кои се изведуваше беа од марката „Ангел“...

The honour of headmaster of the day goes to the head of the Kole Nedelkovski school. To be honest she had totally forgotten about our visit, but on the spur of the moment she collected some classes and we had a very nice and spontaneous meeting with them.

Честа за најдобар домаќин ја доделуваме на директорката на ОУ Коле Неделковски. Та бидеме искрени, таа целосно заборавила на нашата посета, но само за момент успеа да собере неколку класа и имавме многу убава и спонтана средба.

At the school Dimitar Miladinov we were delighted by some great singing. One nice song meant something like “We want peace for all the children in the world” and sung so sincerely by so many children it touched our hearts.

Во ОУ Димитар Миладинов бевме пречекани со прекрасно пеење. Една убава песна имаше значење „Сакаме мир за сите деца во светот“ и беше испеана искрено од многу деца што ги допре нашите срца.

At that school Nino (age 8) came up to me and said, “I want to be a runner like you”. It is great to know that the future of the World Harmony Run is in good hands. Thank you, Nino!

This is one of the new friends Mark made today. We are pretty sure the ‘Gang’ on his shirt does not mean he is part of some hiphop boysgroup. (We felt like THE GURU GANG.)

Во тоа училиште, Нино (8) дојде до мене и ми рече „Сакам да бидам тркач како тебе“. Убаво е да се знае дека иднината на Трката за Светска Хармонија е во добри раце. Ти благодарам Нино!

Ова е еден од новите пријатели на Марк. Сигурни сме дека напишаното „Банда“ на неговата маица не значи дека тој е дел од некоја хип-хоп група. (Бевме како од Бандата на Гуру)

We also got some beautiful messages and poetry today. This is in translation the last part of Monica’s poem, of the Lazo Trpovski school.

“Fly, butterflies, in the wide sky and with your enchanting colours paint the sky with peace.”

И денес слушнавме неколку убави пораки и поезија. Ова е преводот на последната строфа од песната на Моника од ОУ Лазо Трповски: „Летајте пеперутки во ширното небо и со вашите прекрасни бои обојте го небото со мир.“

And Anastasia (age 10) of the Ljuben Lape school wrote:

“Every child in the world wants to feel the warm hand of a friend. No matter if you are rich or poor, with friendship you have a real gift. That is why, my little friend, you have to guard and cherish your friendships.”

Анастасија (10) од ОУ Љубен Лап имаше напишано:

„Секое дете во светот сака да има топла рака на пријателство. Без разлика дали си богат или сиромав, пријателството е вистинскиот подарок. Затоа мој мал пријателе треба да го чуваш и сакаш пријателството.“

The day was filled with many rich impressions and images.

Денот беше исполнет со многу богати импресии и фотографии.

At the end of the afternoon some of us were lucky enough to pay a visit to a SOS Children’s Village orphanage, whereas the rest of the Team was doing the first kilometres out of Skopje towards Veles. We had a great time there with the wonderful children, enjoying their dancing and their company in the sunshine. As always it was difficult to say goodbye, but duty (in this case the remaining distance to Veles) was calling.

При крајот на денот неколкумина од нас бевме среќни да го посетиме СОС Детското Село за деца без родители, а остатокот од тимот продолжи да трча од Скопје кон Велес. Убаво си поминавме со прекрасните дечиња, уживајќи во нивното танување и друштвото во овој сончев ден. Како и секогаш - беше тешко да се збогуваме, но не повикуваше должноста (во овој случај километражата до Велес.)

And so we got a taste of the beautiful countryside of Macedonia, green and later dryer mountains, that promise a lot for the days to come. In Veles many people, including some soldiers who also ran with us, warmly received us.

И така вкусивме од убавината на природата во Македонија - зелени планини кои ветуваа многу за деновите што ќе следуваат. Во Велес бевме топло пречекани од многу луѓе кои трчаа со нас вклучувајќи меѓу нив и неколку војници.

We were the program in the break of a soccer tournament, and were happy to see so many young sport minded boys together with many people from town.

Нашата програма се случуваше за време на полувремето на еден натпревар во мал фудбал и бевме среќни што гледаме толку многу млади луѓе активни во спортот.

The mayor gave us a poetic message, in which he wrote among other things:

“The way you are carrying the torch of peace is impressive and original. You show the world the will of the people, which is peace to govern always. Weapons that are not speaking anymore, the love and understanding among people are the biggest blessings of humanity.”

At the end of a long but fulfilling day we were with great hospitality received by Zivka and Slave Kostadinovski of Veles, who opened their heart and their home for us and made us a wonderful feast.

Градоначалникот ни даде поетска порака, во која меѓу другото беше напишано:

„Начинот на кој го носите факелот на мирот е импресивен и оригинален. Му ја покажувате на светот волјата на лу ѓето - а тоа е мирот на владее секогаш. Оружјето кое не се користи, љубовта и разбирањето меѓу луѓето - тоа се најголемите благослови за човештвото.“

На крајот на овој долг и исполнувачки ден бевме срдечно пречекани од Живка и Славе Костадиновски кои го отворија своето срце и својот дом и ни приредија убава гозба.


Distance: 65km

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Macedonia 15 May
Macedonia 17 May >
Turkey 17 May >

Greece 15 May