• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 29 May: Cadca - Terchova

Rare sunny morning with a beautiful moon

Nezvyčajné slnečné ráno s nádherným Mesiacom

The first day of WHR in Slovakia we started at the city hall of Čadca.

Prvý deň WHR na Slovensku sme odštartovali spred radnice v Čadci.

It was a great joy to start running after inspiring words of Vice Mayor of the city Čadca...

To bola radosť vybehnúť po takých povzbudivých slovách od zástupcu Primátora mesta Čadca...

...and with the fresh strength of slovakian runners!

...a ešte k tomu s čerstvou posilou bežcov zo Slovenska!

TheVice Mayor also ran with us for a few steps.

Pán zástupca nelenil a tiež s nami symbolicky pobehol pár metrov.

And of course we could not miss the chance to visit the primary school where the kids warmly welcomed us.

A samozrejme nemohli sme obísť ZŠ ...v Čadci, kde nás ako minulý rok tak aj teraz veľmi vrúcne privítali.

Kids really liked our program about harmony.

Deťom sa náš program o harmónii očividne veľmi páčil...

They were laughing out loud...

pučili sa od smiechu...

"When you´re happy, clap your hands..."

Keď si šťastný, poď si zaskákať...

A sincere wish of a child

Úprimné detské želanie

We are so proud to hold this Peace torch.

Sme takí hrdí, že môžeme držať túto pochodeň plnú prianí.

This Slovakia of ours has been fast asleep so far...

To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo.....

"May God help our runners"

,,Pán boh pomáhaj naším bežcom"

Vice Mayor of the town Krasno nad Kysucou has welcomed us for two years in a row.

Zástupca primátora mesta Krásno nad Kysucou nás veľmi nadšene už druhýkrát prívítal na pôde mesta.

Also the kids paid us a lot of attention.

Takisto aj deti nám venovali veľkú pozrnosť.

Grandma has entered the crowded bus and is asking: "Dear boy, could you please stand up?" The sitting boy answers: "Haha, good try grandma, I know this one, I will stand up and you will sit in my place!"....What do you think, is this harmony?

Babka sa v preplnenom autobuse pýta: ,,Chlapče, nemohol by si sa postaviť?" A chlapec na sedadle odpovie: ,,Haha, dobrý pokus babka, ale to ja poznám, ja sa postavím, no a vy si sadnete...haha" .......Čo myslíte? Je to harmónia?....:(

Here we go little boy...wish something nice :)

Nech sa ti páči chlapček...zaželaj si niečo pekné :)

This is what true friendship looks like.

Takto vyzerá ozajstné priateľstvo.

When I will get rid of these crutches, I´ll join you!

Keď sa zbavím týchto barlí, pridám sa k vám!

Also the teachers were happy to hold the torch and Vlado had enough time to give an interview.

Aj pani učiteľky si radi podržali pochodeň a Vlado stihol dať aj interview.

Kids liked it in our America so much they did not want to leave.

V Amerike sa deťom veľmi páčilo, až sa im nechcelo odísť.

The city police were number one, and they helped us a lot.

Mestská polícia v Krásne nad Kysúcou bola na jednotku a veľmi nám pomohla.

Now we are heading to the next village Kysucký Lieskovec.

A smerujeme do ďalšej obce Kysucký Lieskovec.

There we were warmly recieved by the local grandmas and they sang for us nice traditional songs.

V Kysuckom Lieskovci nás takto vrúcne privítali pred obecným úradom milé tetušky, ktoré nám od srdca krásne zaspievali.

This is how they gave us a sweet hug.

A takto nás sladko vyobjímali.

Mayor Štefan Mrenka from Kysucký Lieskovec happily recieved our torch...

Pán starosta Ing.Štefan Mrenka z Kysuckého Lieskovca veľmi rád prijal našu pochodeň...

...and gladly accepted our offer to run a few meters with us.

...a veľmi rád prijal našu výzvu, aby si s nami pár metrov zabehol.

Jennifer from California likes it in Slovakia.

Jennifer z Californie sa zjavne u nás na Slovensku veľmi páči...

And once again Pepino is showing off ...and entertaining us... :-)

No....a Pepíno sa zase predvádza...a nás dobre zabáva.... :-)

Beautiful meeting with Mayor Jan Hartel at Primary school Nábrežná in Kysucké Nové Mesto.

Nádherné stretnutie s pánom primátorom Ing. Jánom Hartelom na základnej škole Nábrežná v Kysúckom Novom Meste.

The kids prepared for us a rich traditional program, showing how much talent is hidden in them.

Deti z folklórnej skupiny Nábrežníček pre nás pripravili bohatý program a ukázali koľko talentu sa v nich skrýva.

Everybody liked it.

Všetkým sa to veľmi páčilo.

These teenage girls performed a dynamic dance with the music of their schools´ anthem, which was composed for the school´s 65th anniversary.

Tieto dievčatá nám pekne zatancovali na hymnu ich školy Nábrežná, ktorá vznikla pri príležitosti 65 výročia vzniku ich školy.

Even a cute "Formula 1" fan feels harmony in his little heart.

Aj malý fanúšik Formuly 1 pocítil harmóniu vo svojom srdiečku.

Aaaah ...what fun ...haha

Juuuuj...koľko srandy.....hihi

"A Little Elvis´ " heart wishes for Peace and Harmony

Prianie zo srdca od mladého Elvisa :-)

The burning flame creates more and more harmony among kids.

Horí plamienok horí, viacej harmónie tvorí.

It was an honor for us to present the Mayor with our Certificate of Appreciation.

Bolo nám cťou odovzdať ďakovný list pánovi primátorovi.

We all had a great time together and it was difficult to say goodbye.

Vśetkým nám bolo spolu veľmi dobre a nechcelo sa nám rozlúčiť.

Czech and German brothers side by side enjoy beautiful Slovak scenery.

Brat z Česka s bratom z Nemecka bok po boku si užívajú krásu Slovenska.

Our strong and fast runners are covering the last kilometers of a very nice day in Terchova.

Naši silní bežci finišujú posledné kilometre veľmi pekného dňa v Terchovej.

– Danica Černáková,Livka Hláčová


Distance: 60 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Pranava Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Irena Majerova (Czech Republic), Padyatra Komák (Slovakia), Marek Novotný (Slovakia), Kuladipa Babušík (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia), Peter Hlač (Slovakia), Vladimír Kulíšek (Slovakia), Lukáš Michalec (Slovakia), Andrej Bielik (Slovakia), Danica Černáková (Slovakia), Livka Hlačová (Slovakia), Ananda-Lahari Zuščin (Slovakia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 28 May
Slovakia 30 May >