• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 3 June: Poprad - Presov

The first meeting of the day was at primary school Dostojevskeho, Poprad.

Prvý míting dňa sme mali v základnej škole na Dostojevského ul. v Poprade.

Friendship is a powerful part of the World Harmony Run.

Priateľstvo je dôležitou súčasťou Svetového behu harmónie.

The principal Mr.Milan Sentpétery and deputy principal Mrs.Soňa Krajčovičová with the torch.

Riaditeľ Mgr. Milan Sentpétery a pani zástupkyňa riaditeľa RNDr. Soňa Krajčovičová s pochodňou.

Spišský Štvrtok

Meeting with kids in Spišský Štvrtok.

Stretnutie s deťmi v Spišskom Štvrtku.

Majestic Levoča

Majestátna Levoča

Entering Levoča we felt like royalty.

Pri vstupe do Levoče sme sa cítili kráľovsky.

Hearing the World Harmony Run song over the town loudspeaker inspired us all to pick up the pace.

Keď sme začuli pieseň Svetového behu mieru v rozhlase, pridali sme do kroku.

The Mayor of Levoca Mr. Miroslav Vilkovský had such kind words to say..

Primátor Levoče pán Ing. Miroslav Vilkovský mal pre nás láskavé slová..

Local TV

Mestna televízia

The children were supposed to guess where this boy is from. They enjoyed this viking impression and guessed the country of Iceland easily.

Deti mali uhádnuť odkiaľ je tento chalan. Páčilo sa im ako zahral vikinga a ľahko uhádli že je z Islandu.

Even in the pouring rain, the children's dynamic energy shined brightly.

Dokonca aj keď lialo ako z krhly deti sršali dynamickou energiou.

Entering Spišské Podhradie.

Prichádzame do Spišského Podhradia.

The castle Spissky hrad enchanted the runners towards our goal.

Spišský hrad okúzlil bežcov na ich ceste.

The local athletes were so fun to run with, we shared smiles and laughs with them.

S miestnymi bežcami sme mali veľa zábavy, smiali sme sa a usmievali.

The team with the Mayor of Spišský Štvrtok Mr. Jozef Bača and the principal of the primary school Školská 3 Ján Jurečko.

Tím s primátorom Spišského Štvrtku Mgr.Jozefom Bačom a riaditeľom ZŠ Školská 3 Ing.Jánom Jurečkom.

Mrs. Marta Lacková (on the left), the music and German language teacher is also the head of the music group VILLA SAXORUM, which in translation means "Spišské Podhradie" (the name of the town). We were so impressed with the performance of the World Harmony Run song and other songs soulfully sung by the children. It was full of joy and enthusiasm.

Mgr. Marta Lacková (naľavo), učiteľka nemčiny a hudobnej výchovy tiež vedie spevácku skupinu VILLA SAXORUM, čo v preklade znamená "Spišské Podhradie". Boli sme očarení s ich vystúpením Piesne Svetového behu mieru a ďalších piesní. Spievali ich zo srdca, bolo to plné radosti a entuziazmu.

Vlado Kulíšek, our MC is a mime by his profession.

Vlado Kulíšek, náš sprievodca programom je profesionálnym mímom.

Joy, joy, joy..joy…

Radosť, radosť, radosť, radosť...

Fairy princesses are common in Slovakia.

Víly sú na Slovensku bežné.

It was exciting for the children to run with the "Torch Cam" ..

Pre decká bol beh s "kamerovou pochodňou" vzrušujúci ..

We are coming to Široké.

Prichádzame do Širokého.

A new member of the World Harmony Run Team..

Nový člen tímu Svetového behu harmónie..

Visiting the primary school kids in Široké.

V Širokom sme navštívili základnú školu.

Feel the harmony spreading around the world as bright as rays of the blazing sun.

Cíť harmóniu, ktorá sa šíri do celého sveta ako lúče žiariaceho slnka.

They have a very good badminton team there. Some of the kids on the team are the national champions. Impressive!

Majú tam veľmi dobrý badmintonový tím. Niektoré z detí tímu sú majstrami Slovenska! Pôsobivé!

The teacher and coach Mr. Tibor Kessler.

Učiteľ a tréner pán Tibor Kessler.

The principal of the school Mrs. Renáta Gazdová.

Riaditeľka školy Mgr. Renáta Gazdová.

We made a pilgrimage around the school together with the children.

Spolu s deťmi sme obehli celú školu.

Vlado carries a pink purse belonging to this girl.. now that is harmony!

Vlado nesie ružovú kabelku tejto dievčiny.. toto je teraz harmónia!

Soccer players of Chminianska Nová Ves carried the torch in their village.

Futbalisti Chminianskej Novej Vsi niesli pochodeň ich obcou.

Jennifer from California is "playing" the Statue of Liberty in New York. It was part of the scatch, where the kids were supposed to guess the country where the runners are from.

Jennifer z Kalifornie "hrá" Sochu slobody v New Yorku. Bola to súčasť scénky, kde decká mali hádať krajinu, z ktorej bežci pochádzajú.

Jadranka from Serbia is talking in her own language and kids are guessing where she is from.

Jadranka zo Srbska hovorí vo svojom jazyku a deti hádajú adkiaľ je.

Our international team captain and photographer in a rare moment without his Nikon.

Kapitán nášho medzinárodného tímu a fotograf vo vzácnom momente bez svojho Nikonu.

The Mayor of Chminianska Nová Ves Mr. Peter Konečný.

Starosta Chminianskej Novej Vsi Bc. Peter Konečný.

They challenged us to a sprinting race..

Vyzvali nás na preteky v šprinte..

Iceland vs. Oliver, the local running champion. His 1500 meter time is 6:43..

Island proti Oliverovi, miestnemu bežeckému šampiónovi. Jeho čas na 1500m je 6:43..

"The mind loves the trophy, the heart loves the race." Sri Chinmoy, Founder of the World Harmony Run

"Myseľ miluje trofej, srdce miluje závod." Sri Chinmoy, zakladateľ Svetového behu mieru

– Jennifer Cluck, Ananda-Lahari Zuščin


Distance: 87 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Pranava Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Irena Majerova (Czech Republic), Padyatra Komák (Slovakia), Marek Novotný (Slovakia), Kuladipa Babušík (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia), Peter Hlač (Slovakia), Vladimír Kulíšek (Slovakia), Danica Černáková (Slovakia), Ananda-Lahari Zuščin (Slovakia), Vanshanatha Chernomorchenko (Ukraine), Oleksandr Kryvenko (Ukraine)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 2 June
Slovakia 4 June >