• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 1 June: Bystra - Poprad

This beautiful day started in Strba...

Tento krásny deň sme začali v Štrbe...

Since it was a celebration of a National day for children and there was a relay for everybody- kids and adults, families and athletes, it was called 100x1000m, we joined this event that featured former and current Olympians from Slovakia.

kde sa na štadióne konala veľká akcia ku Dňu detí, ktorého súčasťou bola aj štafeta pre deti aj dospelých, s názvom 100x1000m. Zúčastnili sa jej aj mnohí slovenskí olympionici.

There were Anna Pasiarová, Ľubomíra Iľanovská, Vladimír Krajňák, Pavol Svitana, Martin Bajčičák, Peter Mlynár, Michal Malák, Pavol Hurajt i Marcel Matanin.

Boli tam Anna Pasiarová, Ľubomíra Iľanovská, Vladimír Krajňák, Pavol Svitana, Martin Bajčičák, Peter Mlynár, Michal Malák, Pavol Hurajt i Marcel Matanin.

Running with the Olympians around the track gave us great joy.

Beh s olympionikmi okolo ihriska nám urobil veľkú radosť.

The 1000m relay featuring the Olympians.

Štafetu na 1000m začali olympionici.

Our team also participated in the 1000m relay, we were awarded with certificates bearing our names and autographed by the Olympic athletes.

Štafety sme sa zúčastnili aj my a získali sme za to účastnícke diplomy so vzácnymi podpismi od všetkých zúčastnených olympionikov.

Some of us gave our life breath at the finish line..

Niektorí z nás to bežali úplne na doraz...

Happy at the finish line...

Šťastné a v cieli...

Jennifer is thanking the event organizer Mr.Šerfel, who has made it possible for this event to happen 28 years in a row.

Jennifer ďakuje hlavnému organizátorovi tohto podujatia pánovi Šerfelovi, ktoré sa konalo už 28-krát za to, že sme mohli byť jeho súčasťou.

A group photo with many orphans from this region of Slovakia.

Spoločná fotka s deťmi z detského domova.

They hopefully liked our program..

Dúfame, že sa im náš program páčil...

One of the happiest and the youngest participants of the ceremony.

Najšťastnejší a najmladší účastník tejto udalosti

Our flaming torch also got the attention of the local fireman and women.

Požiarníci boli v pohotovosti, keď zbadali našu horiacu pochodeň :)

Saying our goodbyes was long, and heartfelt.

Rozlúčka bola dlhá a veľmi dojímavá...

This is another very special moment - Mr. Serfel is recieving from us The Torch-Bearer Award.

As was mentioned earlier, the Torch-Bearer Award was created to recognize and honor those people who have inspired their nations, their cities, and their communities through their own lives and deeds. Mr.Serfel is definitely one of them.

Toto je ďalšia veľmi špeciálna udalosť- pánovi Šerfelovi sme dali medailu "Posol harmónie".

Ako sme už spomenuli skôr, toto ocenenie sa dáva ľuďom čo sa zaslúžili o rozvoj harmónie vo svojom okolí a sú vzorom pre ostatných. Pán Šerfel je bezpochyby jedným z nich.

First the professionals performed..

Najskôr to rozbalili profesionálky...

...and then the amatuers..

...potom my amatéri...

But in the end the youngest drummer was the biggest hit.

Ale zlatým klincom bola najmladšia bubeníčka.

This is how the Icelandics fly in Slovakia.

Takto u nás lietajú Islanďania.

In Bystrá, Mayor Roman Svantner was so enthusiastic to greet the runners.

Starosta Bystrej pán Švantner uvítal bežcov s veľkým nadšením.

The local firefighters also welcomed us.

Privítali nás aj miestni požiarnici.

Running with Bystra town hall in the background.

Bežiac s obecným úradom v pozadí.

The nature in Bystra is extraordinarly beautiful.

Treba uznať, že príroda v tomto kraji je nádherná!

The running was also rewarding.

Bežalo sa nám úžasne...

The gorgeous finish into the city of Nizna Boca...

...a úžasný bol aj náš dobeh do obce Nižná Boca...

The Mayor Milos Kuris, warmly welcomed us into this pristine village.

...kde nás srdečne privítal starosta obce pán Ing. Miloš Kuriš.

They invited us for lunch, the chef created a delicious vegetarian "gulash" soup. We liked it a lot.

Pozvali nás na obed, šéfkuchár nám pripravil chutný vegetariánsky guláš, ktorý nám veľmi chutil.

Who liked it the most?

Komu chutilo najviac?

The magical flame of Harmony.

čarovný plameň Harmónie.

Nizna Boca is based in the Low Tatras area.

It is a tourist destination, growing in popularity each season. The nature is really beautiful. And great for skiing.

Nižná Boca je súčasťou Nízkych Tatier.

Pre turistov je to veľmi zaujímavá destinácia a je populárnejšia viac a viac. Príroda je tam skutočne nádherná. A super aj na lyžovanie.

Arriving in Vychodna.

Prichádzame do Východnej.

The women from the folk singing group Krivan, which this year celebrated their 100 year anniversary, touched us to tears with their lovely singing.

Dámy z folklórného súboru Kriváň, ktorý tento rok oslavuje neuveritelných sto rokov od svojho vzniku, nás svojím spevom doslova dojali k slzám.

You could never find purer souls in this world.

Čistejšie duše človek na zemi asi len tak nestretne.

While making their wishes, they also cried tears of love.

Pri svojích úprimných želaniach sa tetušky tiež neubránili slzám.

One of our runners who comes from Detva, a city rich in folk tradition, was happy to join in with the singing.

Vidno, že jedna z naších bežkyň pochádza z podobného kraja, kde sa žije folkórom.. Detva.

Historic church in Vychodna.

Historický kostol vo Východnej.

Our International runner from Ukraine, offers a cheerful wave..

Radostne nám máva náš medzinárodný bežec z Ukrajiny

When we were leaving Vychodnu, we could not miss this area, that holds the yearly folk festival.

Keď sme opúšťali Východnú, samozrejme sme nemohli obísť ich krásný amfietáter, kde sa každoročne konajú folklórne slavnosti.

Vychodna will always remain in our hearts.

Východná ostane navždy v našich srdciach.

Arriving in Svit, which lays under the highest peak of the high Tatras mountains.

Pribiehame do Svitu, ktorý je usadený pod najvyšším vrchom Vysokých Tatier - Gerlachom.

Mr.Riša from the Svit city hall, so proud of his city, had prepared a program rich in local culture.

Svit na čele s pánom Rišom z mestského úradu pripravil pre nás veľmi pekný kulturný program.

The sound of the folk music was so charming to the runners ears.

Hudba folklórnej skupiny pohladila naše uši.

The local television station also helped organize the program...

Miestna televízia tiež pomohla pri príprave programu...

Members of the team were interviewed as well.

A urobili aj interview s členmi tímu.

Local singer Nikola Remeňová, impressed us with her beautiful performance of the song "skyfall".

Táto milá slečna Nikola Remeňová nás uchvátila svojím prekrásným hlasom keď nám zaspievala pieseň "skyfall".

After singing she was inspired to run with us, amazingly in high heels!

Keď dospievala, prebehla sa s nami, odvážne na svojích vysokých podpätkoch.

Strong viking blood on display.. (Pranava is from Iceland)

Silná vikingská krv sa nezaprie... (Pranava je z Islandu)

We accompanied these two musicians on their way home. All smiles..

Robili sme spoločnosť týmto dvom dievčatám na ich ceste domov. Samé úsmevy..

Offering our thanks to the Svit city police for the fantastic police escort through the city!

Ďakujeme mestkej polícii v Svite za super profesionálny doprovod!

En route to Poprad we looked up and realized we were running under the colorful rays of this beautiful rainbow.

Cestu do Popradu nám zafarbila NÁDHERNÁ dúha.

"Patience is the matchless jewel of our aspiring heart." Sri Chinmoy, founder of the World Harmony Run.

"Trpezlivosť je najvzácnejší drahokam nášho ašpirujúceho srdca." Sri Chinmoy, zakladateľ Svetového behu mieru.

– Jennifer Cluck, Danica Černáková, Ananda-Lahari Zuščin


Distance: 86 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Pranava Runar Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Irena Majerova (Czech Republic), Padyatra Komák (Slovakia), Marek Novotný (Slovakia), Kuladipa Babušík (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia), Peter Hlač (Slovakia), Vladimír Kulíšek (Slovakia), Lukáš Michalec (Slovakia), Andrej Bielik (Slovakia), Danica Černáková (Slovakia), Livka Hlačová (Slovakia), Ananda-Lahari Zuščin (Slovakia), Sasha Kryvenko (Ukraine), Vanshanatha Chernomorchenko (Ukraine)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 31 May
Slovakia 2 June >