• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 31 May: Liptovska Osada - Bystra

Our first meeting of the day was with the kids of primary school in Liptovska Osada. Puddles and rain were in our way, but we did not get discouraged to meet the kids from the school.

Naše prvé stretnutie dňa bolo s deťmi základnej školy v Liptovskej Osade. Mláky a dášť nám stáli v ceste, ale my sme sa nedali odradiť od nášho prvého stretnutia dňa s deťmi miestnej základnej školy.

Kids did not mind it was raining, because we met them in the gym.

Deťom dážď vôbec neprekážal, lebo sme sa s nimi stretli v telocvični.

Žiadne mláky a gumáky, pekne v papučkách v suchu a teple :-)

No puddles and boots, comfortably in slippers :-)

..we were trying to feel the peace and harmony and spread it around the world.

..pokúšali sme sa cítiť mier a harmóniu a šíriť to do celého sveta.

Kids like to make a nice wish for others

Deťom sa páči zapriať si niečo pekné pre iných.

Kids definitely spread harmony around and we believe they will continue doing so even when they grow up.

Deti určite šíria harmóniu vo svojom okolí a veríme, že ju budú šíriť aj keď vyrastú.

With the Mayor of Liptovske Revuce Ing.Miloš Kuriš.

So starostom obce Liptovské Revúce pánom Ing. Milošom Kurišom.

...and kids from local primary school...

...a deťmi z miestnej ZŠ

..who later ran with us through the village.

...ktoré s nami neskôr bežali.

Then some of us ran through the woods to the next village Stare Hory.

Niektorí z nás potom do ďalšej dediny Staré Hory bežali lesom. 

5km downhill.                                                                                      5km dole kopcom.

The Mayor of Staré Hory village Ján Kováč.

Starosta obce Staré Hory pán Ján Kováč.

In Banska Bystrica 

V Banskej Bystrici

We visited there the primary school Trieda SNP 20 

Tam sme navštívili základnú školu na Triede SNP 20

...where we met another great kids a teachers full of joy and enthusiasm.

...kde sme stretli ďalšie úžasné deti a pani učiteľky plné radosti a nadšenia.

The principal Jarmila Bukova with the torch.

Pani riaditeľka PaedDr. Jarmila Buková s pochodňou

The Mayor of Brusno-Ondrej nad Hronom Viera Krakovska recieved our run- on our journey we met another amazing, very energetic person.

V Brusne-Ondrej nad Hronom nás prijala pani starostka Viera Krakovská-

na svojej ceste sme stretli ďalšieho úžasného energického človeka.

The moment of oneness.

Chvíľa jednoty.

People say it is dangerous to go close to bears- Danica from our team does not think so.

Ľudia hovoria, že je nebezpečné ísť blízko k medveďom- Danica z nášho tímu si to ale nemyslí. 

Mrs.Krakovská receives an award for the contribution to creating a peaceful environment

Pani Krakovská prijíma ďakovný list za prejavenie dobrej vôle a vlastného úsilia o rozvoj harmónie vo svete.

Slovakia- simplicity-beauty

Slovensko- jednoduchá krása

We are heading towards the city hall in Podbrezova.

Pribiehame k obecnému úradu v Podbrezovej.

At the city hall the Mayor Ladislav Kardhordo recieved our run already second time

Na obecnom úrade nás už po druhý krát prijal pán starosta Mgr.Ladislav Kardhordó

The kids prepared for us program- recitation- sincere, pure, beautiful performance

Deti mali pre nás pripravený program- recitáciu- úprimný, čistý, krásny prejav

In Podbrezova recordered our visit in their chronicle book in a really nice way

V Podbrezovej zaznamenali našu návštevu do svojej kroniky veľmi pekným spôsobom

This is a record in the book from our previous visit in 2011.

Toto je záznam v kronike z našej predchádzajúcej návštevy v r.2011. 

This is a very special moment- Mr. Kardhordó is recieving The Torch-Bearer Award from us. The Torch-Bearer Award was created to recognize and honor those people who have inspired their nations, their cities, and their communities through their own lives and deeds. Mr.Kardhordó is definitely one of them.

Udiala sa tam aj veľmi špeciálna udalosť- pánovi starostovi Mgr.Ladislavovi Kardhordóvii sme dali ocenenie "Posol harmónie". Toto ocenenie bolo vytvorené pre uznanie a ocenenie ľudí, ktorí inšpirovali svoje národy, mestá, obce a ich komunity svojimi skutkami a svojím životom. Pán Kardhordó je určite jedným z nich.

We entered another hilly part of Slovakia- The Low Tatras.

Prišli sme do ďalších kopcov- Nízkych Tatier.

"Be true and pure; smile and endure." - Sri Chinmoy, Founder of the World Harmony Run

"Buď pravdivý a čistý; usmej sa a vydrž." - Sri Chinmoy, zakladateľ Svetového behu mieru

– Ananda-Lahari Zuščin, Jennifer Cluck


Distance: 71 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Pranava Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Irena Majerova (Czech Republic), Padyatra Komák (Slovakia), Marek Novotný (Slovakia), Kuladipa Babušík (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia), Peter Hlač (Slovakia), Vladimír Kulíšek (Slovakia), Andrej Bielik (Slovakia), Danica Černáková (Slovakia), Livka Hlačová (Slovakia), Ananda-Lahari Zuščin (Slovakia), Vanshanatha Chernomorchenko (Ukraine), Sasha Kryvenko (Ukraine)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 30 May
Slovakia 1 June >