• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 29 September: Karlovy Vary - Cernosice

In the valley town of Karlovy Vary the first rays of sunlight touch a beautiful white limestone square. Here stately statues grace the facades of ornate classical buildings. In a nearby gorge a mountain river flows several metres beneath us. Near the square is a hot spring housed by a temple. A constant stream of smoking water gushes towards the cupola several metres above. People believe this water to be specially blessed and during the course of a day one can see many people around the town drinking it from the spouts of small miniature teapots they carry around. Behind the pillars of the city hall a group of children peek at us, the nearing torch. Dressed in national dress they sing, play and dance for us. We are comforted to find in these children and their performance a certain unspoiled innocence.

V Karlových Varech se první sluneční paprsky dotýkají krásného vápencového náměstí. Mohutné sochy zdobí průčelí půvabných klasicistních budov. V nedaleké rokli několik metrů pod námi teče horská říčka. Poblíž náměstí, uvnitř kostela, se nachází horký pramen. Proud vařící vody neustále tryská několik metrů vzhůru ke kupoli. Lidé věří, že tato voda má speciální požehnání, a během dne ji mnoho lidí po celém městě pije z malých kalíšků na místech, kde voda vyvěrá. Zpoza sloupů městské radnice na nás s blížící se pochodní vykukuje skupinka dětí. Jsou oblečeni do lidových krojů a zpívají pro nás, hrají a tančí. V těchto dětech a jejich vystoupení nalézáme určitou nevinnost.

The warm city representative is very friendly to us and truly touched by this endeavour of ours. She sincerely tells us that next time we come we are all invited to her place to tell her about our adventures.

Představitelka města je k nám velmi přátelská a hluboce pohnutá naším úsilím. Upřímně říká, že až přijdeme příště, všichni ji musíme přijít navštívit a vyprávět o svých dobrodružstvích. Připojuje se k nám mládež z Rakovníka a běžíme společně k jejich městu, což nám dává novou energii a radost.

A new swelling of energy and joy surfaces as we join the youths of Rakovnik into their city. We count over 50 runners on the road

Nový příliv energie a radosti, když doprovázíme mládí Rakovníka do jejich města. V tuto chvíli je nás na trase přes 50 běžců.

A lot of people gather around to hear the Deputy Mayor welcome us and view troups of uniformed girls twirl batons to a militaristic choreograpy. In the last number batons are exchanged for pompoms for some cheerleading. After this all the runners squeeze into the town hall for some refreshments.

Mnoho lidí přichází poslechnout si zástupce starosty, jak nás vítá, a shlédnout vystoupení místních mažoretek. Poté jsou běžci pozváni na občerstvení.

We have a very busy schedule today and the team is split into two in order to make it. But we do have time to make a short stop at Beroun, a little town between hilly forests and fields to meet its mayor.

Máme dnes velmi nabitý program, proto se tým rozděluje na dva, abychom to stihli. Ale i tak máme čas na krátkou zastávku v Berouně, malém městě uprostřed kopců, lesů a polí, a setkáváme se se zdejším starostou.

Beams of sunlight filtered by the leafy canopy above dance across the shadowed forest roads. Our green roof sparkles in emerald and gold. Grey stems stand like solid pillars all around on the flat ground vegetation. We run thus through magical boreal halls. An ethereal ambience hangs in the air and drives the thoughts to Sherwood Forest where Robin Hood and his merry men would take shelter between escapades of protecting and helping the poor and needy.

A road deviates upwards, and as we ascend the hulking mass of a medieval castle slowly emerges before us…

Paprsky slunce probleskující baldachýnem z listů nad námi tancují ve stínu lesních cest. Naše zelená střecha se třpytí smaragdy a zlatem. Všude kolem stojí šedivé kmeny stojí jako pevné pilíře na zeleném koberci na zemi.Běžíme tak kouzelnými síněmi zeleného paláce. Ovzduší je plné kouzelné atmosféry přenášející nás do Sherwoodského lesa, kde se ukrýval Robin Hood a jeho stateční druhové mezi husarskými kousky ochraně a pomáhání chudým a potřebným.

Poté se cesta zvedá vzhůru a my stoupáme směrem ke středověkému hradu.

It is the Krivoklat castle in Roztoky towering majestically on an outcrop. In its courtyard we meet the mayor who is delighted to meet us, and she really enjoyed the WHR song.

Je to majestátní Křivoklát. Na nádvoří hradu se setkáváme se starostkou, která je poctěna naší návštěvou a které se upřímně líbí naše píseň.

Towards the end we visit an even bigger castle, the Karlstejn castle. It is located high on the mountainside. We stand in some crenulations along the outside wall and gaze at the impressive panoramic valley beneath us across to the opposing forested mountainside. An aura of knightly majesty seeps through the stones, permeating into the surroundings. Looking up at the azure sky were taken back to a time ...

S blížícím se koncem dne navštěvujeme ještě větší hrad, Karlštejn. Stojíme podél jeho hradeb a otvory v nich pozorujeme nádherné údolí pod námi a protější zalesněný kopec. Aura rytířského majestátu prosakuje skrz kameny a prostupuje do okolí. Při pohledu do azurové obloze se ocitáme zpět v jiném čase ...

 

 

At dusk we enter Cernosice, just at the outskirts of Prague, and it marks our stop for this long day.

Za soumraku přibíháme do Černošic, na samotné předměstí Prahy, a to značí konec naší pouti pro tento dlouhý den.


Distance: 169km

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Germany 28 Sept.
Czech Republic 30 September >