• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 5 October: Zlin - Zilina

We would like to offer our sincere thanks to the World Harmony Runners of the Czech Republic who accompanied us every step of the way as we travelled through your beautiful country.

Rádi bychom z celého srdce poděkovali českým běžcům Světového běhu harmonie, kterří nás doprovázeli na každém kroku při naší pouti touto nádhernou zemí.

Also we would like to say a big hello to Slovakia and thank you for giving us such a warm welcome and we look forward to your company in the coming days.

Také bychom rádi pozdravili Slovensko a poděkovali za vřelé přijetí. Těšíme se na nadcházející dny.

So much happened today that we thought it might be best to just offer photo captions which we hope you will enjoy.

Dnes toho bylo tolik, že jsme se nakonec rozhodli napsat jen stručné komentáře k fotografiím. Snad se to čtenářům bude líbit.

We sing the World Harmony Run anthem at every opportunity.

Zpíváme naši píseň při každé příležitosti.

Thousands of school children ran with the torch today, this is just one of the many schools that we visited.

Dnes běžely s pochodní tisíce školních dětí, toto je jen jedna z mnoha škol, které jsme navštívili.

These girls met us on the outskirts of town and ran about 3 km into town with us.

Tyto dívky nás potkaly na okraji města a běžely s námi nejméně 3 km.

The enthusiasm that exuded from our young running partners gave us energy to carry us many miles.

Nadšení sálající z našich mladých běžeckých kamarádů nám dalo energii na mnoho kilometrů.

Everyone eagerly awaits their chance to hold the torch and make a wish for world harmony.

Každý dychtivě čeká na svoji příležitost podržet pochodeň a přát si něco pro harmonii ve světě.

Lots of happy faces sharing in the excitement of the World Harmony Run.

Množství nadšených tváří sdílejících atmosféru Světového běhu harmonie.

Throngs of kids all reaching for the torch.

Všichni si chtějí podržet pochodeň.

Some schools gave us beautiful ribbons to remember them by.

Některé školy nám věnovaly překrásné stuhy.

A tunnel of friendship in a Zlin school.

Brána přátelství ve zlínské škole.

The mayor of Zlin followed by keen school children.

Starosta města Zlín následován nadšenými školáky.

And a final big, big thank you to our many great Czech team members who ran with us through the entire country.

A závěrečné, opravdu velké poděkování mnoha naši českým běžcům, kteří s námi běželi přes celou republiku.

The mayors from neighbouring towns, one from the Czech Republic and one from Slovakia passed the torch at the border. The border crossings have a special significance for the run as it is very real proof that we can live together in harmony.

Starostové dvou sousedících obcí, jedné moravské a jedné slovenské, si na hranicích předali pochodeň. Přechod hranic má pro náš běh zvláštní význam, neboť je skutečným důkazem toho, že můžeme žit společně v harmonii.

Running up the hill out of Czech Republic into Slovakia. The mayor from Velke Karlovice (holding the torch) ran across the border accompanied by four boys and a girl who we had met in his town.

Běžíme do kopce na hranice se Slovenskem. Pan starosta z Velkých Karlovic (běží s pochodní), společně se čtyřmi chlacpi a jednou dívkou, které jsme cestou potkali, s námi běžel až na hranice.

Two talented Slovakian musicians who welcomed us with haunting music.

Přivítali nás také tito dva talentovaní slovenští hudebníci.

Our good friends from Slovakia, Mario and Rasto, good to have you running with us.

Naši dobří přátelé ze Slovenska, Mario a Rasťo, dobře, že jste s námi běželi.


Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 4 October
Slovakia 6 October >