• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 3 October: Zdar nad Sazavou - Blansko

The day opens with around 400 children running many laps with us around the square of Zdar nad Sazavou. Running out of town with a local runner the mayor suddenly pops up in his car. He gets out, removes his jacket and leads us up the hill out of the city torch in hand.

Začátek dne patřil asi čtyřem stům dětí, které s námi mnohokrát oběhly náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Zatímco jsme vybíhali z města doprovázeni jedním z místních běžců, náhle se objevil pan starosta. Vystoupil z auta, svléknul si bundu a s pochodní v ruce nás vedl do kopce ven z města.

In the village of Zvole a small kindergarten gives us a very generous reception with tea and cocktail snacks.

Ve Zvoli nás velmi nadšeně přijaly děti z místní školky, dostali jsme i čaj a svačinu.

The little children give a cute performance, and then they scurry away to put their shoes on so they can run with us outside. Some of them follow us to our next destination…

Děti pro nás měli připravené roztomilé vystoupení a hned po něm spěchaly obout si boty, aby s námi mohly popoběhnout. Některé z nich s námi pokračovaly do našeho dalšího cíle..

…Western Sikluv Mlyn, a Wild West in Czech Republic covering 60 hectares, with vast rolling fields inhabited by horses, cows, buffalo, llamas and mountain goats. They have also built a replica of a 1870 Western town, and have areas for wigwams. Here many Czechs come to play Cowboys and Indians. We are toured around the premises by a woman in Western dress, who says her working name is Margaret. We leave with a happy Western feel.

.. Šiklova Mlýna, na „Divoký Západ“ České republiky, který zahrnuje celkem 60 hektarů rozlehlých polí se spoustou koní, krav, býků, lam a kamzíků. Postavili zde také napodobeninu města Divokého Západu v roce 1870, včetně wigwamů, tradičních indiánských chatrčí. Mnoho Čechů sem přijíždí hrát si na kovboje a Indiány. Provází nás žena oblečená tradičním stylem Divokého Západu, říká, že její pracovní jméno je Margaret. Odcházíme se šťastným západním pocitem.

The schools in Bystrice nad Pernstejnem have prepared quite a program for us. We run with children from school to school over small hills, around tight bends and under archways, the Harmony Run Song ringing out aloud all over town from the public speakers meeting around. Together we meet around 800 children. Finally we run into the square to be kindly received by the mayor.

Školy v Bystřici nad Pernštejnem si pro nás připravily bohatý program. S dětmi jsme běželi od školy ke škole přes menší kopce, úzkými zatáčkami a podloubími, WHR píseň zněla hlasitě z místních tlampačů všude kolem. Celkem jsme se setkali s asi 800 dětmi. Nakonec běžíme na náměstí, abychom se mohli setkat s panem starostou.

The weather is overcast and it is quite cold all day. It is sharply contrasted by the many warm receptions we have today like the meeting with the mayor in Boskovice.

Bylo zataženo a celkem chladno po celý den. Je to v prudkém kontrastu s mnoha laskavými přijetími, kterých se nám dnes dostalo, a jakým bylo i setkání se starostou Boskovic.

In Doubravice nad Svitavou the Deputy mayor sets a fast pace for us up a hill. At the top he hands the torch further to the mayor. Midway through the uphill we meet four cycling children.

V Doubravici nad Svitavou nás celkem svižným tempem a do kopce vedl pan zástupce starosty. Na kopci podal pochodeň panu starostovi. Na půli cesty do kopce jsme potkali čtyři děti na kolech.

They decide to drop their bikes and come run with us to the ceremony. They listen to the mayors encouraging speech, listen to our song and finally run with us to the outskirts of town. The enthusiastic spontaneity of children is truly inspiring.

Rozhodly se nechat kolo kolem a běžet s námi na ceremonii. Tam vyslechly povzbuzující proslov pana starosty, poslechly si naši píseň a nakonec s námi běžely až na okraj města. Spontánní nadšení dětí je opravdu velmi inspirující.

In Rajec-Jestrebi we have 20 children running with the mayor, followed by lots of chocolate.

V Rajci-Jestřebí se připojilo 20 dětí a pan starosta, poté přišlo na řadu spousta čokolády.

Heading towards Blansko the runners set quite a fast pace for the last few kilometres. Here we meet the friendly mayor, who briefly runs with us and tells us that we’ll meet him tomorrow morning at the square with lots of school children. And there we have the end to an action-packed day.

Směrem na Blansko pro několik posledních kilometrů už běžci zvolili celkem rychlé tempo. Zde jsme se setkali s přátelským panem starostou, který s námi kousek popoběhl a řekl nám, že se s námi opět uvidí a s mnoha dětmi ze škol další ráno na náměstí. A to byl pro nás konec dnešního pestrého a akčního dne.


Distance: 97km

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 2 October
Czech Republic 4 October >