• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 5 June: Zlin - Lipnik nad Becvou

We started from Zlin´s main square this morning, as that is where we finished yesterday´s journey.

Dnešního rána vystartoval náš tým ze zlínského náměstí Míru, kde jsme naši trasu včerejšího dne zakončili.

Accompanied by local runners, we headed for ZOO Zlin next to the Lešná castle.

Za doprovodu místních běžců jsme zamířili do ZOO Zlín u zámku Lešná.

A big "Thank You" to the Director of the zoo Mr. Klika, who facilitated our visit. Unfortunately, he could not be present today.

Návštěvu týmu World Harmony Run v zlínské ZOO Lešná jsme mohli uspořádat díky řediteli panu Klikovi, jenž se bohužel nemohl naší ceremonie osobně zúčastnit.

We were welcomed instead by Romana Bujáčková who was delighted to see us. They really try to make Zoo Zlín a place of peace and harmony for their visitors. We daresay they are very successful in their efforts.

Přivítala nás však paní Romana Bujáčková, která měla velkou radost, že náš tým zavítal s pochodní harmonie právě do zlínské ZOO, jež se pro své návštěvníky snaží být oázou harmonie a míru. Troufáme si říci, že se jí to rozhodně daří.

In front of Lešná Castle, a World Harmony Run ceremony was held for visitors to the ZOO.

U zámku Lešná jsme uspořádali pro návštěvníky ZOO ceremonii World Harmony Run.

Some people were so impressed by our performance that they stood as if frozen :-).

Někteří lidé byli naším vystoupením natolik oslněni, že se celou dobu ani nepohnuli :-).

But most of the people really enjoyed the opportunity to hold the torch of harmony.

Ale většina lidí se nejen hýbala, ale dokonce s radostí využila příležitost podržet si pochodeň harmonie.

What perfect timing: the torch of harmony on a wedding day :-)

Pochodeň harmonie ve svatební den. Skvěle načasováno! :-)

Not only people, but also animals were interested in becoming part of our team.

Nejen lidé, ale i zvířata měla velký zájem stát se členy našeho týmu.

We were playing with children at the zoo for the whole morning.

Celé dopoledne v ZOO jsme si hráli s dětmi.

We really had so much fun with the children... :-)

Užili jsme si s dětmi spoustu legrace...:-)

After our fun-filled morning with children we took the torch to the different inhabitants of the zoo

Po zábavném dopoledni s dětmi jsme s pochodní navštívili různé obyvatele ZOO.

Some of them seemed rather impartial...

Někteří se tvářili nezúčastněně...

... while others were quite curious.

... zatímco jiní projevili při setkání s naším týmem velkou zvědavost.

Some animals posed as good models for our photographer.

A někteří obyvatelé ZOO byli dokonce ochotni společně s námi zapózovat bleskům fotoaparátů.

The World Harmony Run became a patron of a baby giraffe named Balogun. He was born only two weeks ago.

World Harmony Run je patronem malého žirafátka jménem Balogun, které se narodilo teprve před dvěma týdny.

We were told that giraffes sleep only 30 minutes a day, and while still standing. We begged them to tell us their secret but with no success. Can you imagine how much time we would save?

Dozvěděli jsme se, že žirafy spí jenom 30 min denně, a to ještě ve stoje. Marně jsme je žádali, aby nám prozdradili svůj recept. Víte, kolik by nám to bylo ušetřeného času?!:-)

Do you know that giraffe´s tongue is 50 cm long? A giraffe uses it to clean its ears.

Víte, že jazyk žirafy je 50 cm dlouhý? Žirafa ho používá k čištění uší.

We tried to do it as well. Unfortunately, we did not succeed.

Také jsme to chtěli vyzkoušet. Bohužel neúspěšně.

Our beautiful moments at the zoo took us out of our running rhythm for a while, but soon it was time to get back to running again; while we were enjoying ourselves at the zoo, our other team of runners was our doing one km after another. Local runners helped them out as well.

Návštěva ZOO nás vytrhla z našeho běžeckého rytmu, ale už bylo načase vyrazit zase na trasu. Zatímco my jsme si totiž užívali v ZOO, druhý tým celé dopoledne zdolával jeden kilometr za druhým. Naštěstí mu v tom pomáhali také místní běžci.

From Zlín we proceeded to Lukov. On our way we met a local runner, running in the opposite direction. He was so insipred by the harmony of our team that he changed direction!

Ze Zlína jsme pokračovali dále na Lukov. Cestou jsme potkali sportovce, který sice původně běžel na opačnou stranu, ale harmonie našeho týmu ho zřejmě natolik inspirovala, že úplně změnil směr.

We visited Helfštýn Castle and climbed up the castle tower.

Cestou jsme si udělali krátkou zastávku na hradě Helfštýn a vynesli jsme pochodeň až vysoko do hradní věže.

You can still see some water remaining from the floods a week ago.

Na některých místech voda z povodní z minulého týdne ještě zcela nevyschla.

Last kilometres...

Poslední kilometry...

We were heartiiy welcomed in Lipník nad Bečvou by local basketballers Míša Matoušková and her mother. They ran with us to the centre of town.

Ve městě Lipník nad Bečvou nás srdečně přivítaly Míša Matoušková s maminkou, místní basketbalistky, které běžely s pochodní až do centra města.

There was a folk festival going on, which they interrupted to welcome us on the stage.

Na hlavním náměstí přerušili právě probíhající Záhorské slavnosti, aby uvítali náš tým běžců.

The basketball team captain was honoured to hold the torch.

Prezident basketbalového družstva se cítil velmi poctěn, že mohl převzít pochodeň.

Our international runners were realy impressed by the traditional dancers.

Vystoupení dívčího souboru Dunajovec zaujalo především naše zahraniční běžce, pro které byla ukázka moravských tradičních tanců dívek v krojích skutečně nevšedním zážitkem.

– Jana Duskova


Distance: 63 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Svetlana Gorshkova (Russia), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 4 June
< Austria 4 June
Czech Republic 6 June >

Austria 5 June