• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 6 June: Lipnik nad Becvou - Mohelnice

Sunday morning greets us in all its beauty.

Nedělní ráno nás přivítalo v celé své kráse.

Setting off from Lipník nad Bečvou, we enjoyed clear roads; this is the advantage of getting up early at the weekend.

Cestou z Lipníku nad Bečvou, odkud jsme dnes ráno vyráželi, jsme si užívali téměř prázdných silnic. Brzké vstávání o víkendech má své výhody.

Children and a teacher from Velký Újezd got up early though, to join our team coming into their village.

Dnes ráno si přivstali také děti a učitelé z Velkého Újezdu, kteří se k nám přidali již na začátku vesnice.

At the village square we were greeted by the Mayor who provided us with refreshments.

Na návsi nás přivítal starosta, který nám nabídl občerstvení.

The children ran with us to the other side of the village, and some of them wanted to go even further. As running with children in our arms is not very practical, we had to send the children back to their parents.

Děti s námi běžely až nakonec vesnice. Některé z nich dokonce vypadaly, že by běžely dále. Jelikož však běhání s dítětem v náručí není příliš praktické, museli jsme je poslat zpátky k rodičům.

The Mayor and other representatives of Daskabáty were waiting for us on the outskirts of their village, to provide us with little traditional Moravian pastries. We gave him the unique opportunity to hold the torch.

Pan starosta spolu s dalšími zástupci obce Daskabáty nás přivítali již na začátku obce a nabídli nám tradiční moravské svatební koláčky. My jsme jim zase nabídli jedinečnou možnost podržet si pochodeň.

Red wildflowers greeted us on our way to Přáslavice.

Vlčí máky nás zdravily na naší cestě do Přáslavic.

People of all age-groups wanted to hold the torch in Přáslavice.

V Přáslavicích si pochodeň chtěly podržet všechny věkové kategorie.

And now everyone: HAR-MO-NY...

A teď všichni: HAR-MO-NI-E...

The Mayor of Přáslavice is really fit. While running with us to another village, he smiled the whole way.

Starosta Přáslavic má dobrou kondičku. Běžel s námi až do další vesnice a při tom se stále usmíval.

Coincidentally, we met the University of Guam Singers in front of the Basilica of the Visitation of the Virgin Mary on The Holy Hill near Olomouc, one of the most frequented places of pilgrimage in the Czech Republic.

U baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst v ČR, jsme se shodou okolností setkali s pěveckou skupinou University of Guam Singers.

The University of Guam Singers gave us an amazing performace and although we are much better runners than singers, we dared to sing them World Harmony Run song as well. They did not run away, so hopefully it was not too bad :-).

Pěvecká skupina University of Guam Singers nám překrásně zazpívala. I když jsme mnohem lepší běžci než zpěváci, odvážili jsme se jim zazpívat také. Během našeho zpěvu nikam neutekli, tak doufejme, že to pro jejich muzikantské uši nebylo zas až tak hrozné.

The more spontaneous our meeting, the more heartfelt and joyful it was.

Oč spontánnější bylo ve skutečnosti naše setkání, o to bylo srdečnější a radostnější.

We even had the opportunity to admire the interior of the basilica.

Dokonce jsme měli možnost obdivovat baziliku také zevnitř.

After the cultural experience we went on the road again.

Po kulturním zážitku jsme zase pokračovali v trase.

We arrived in Příkazy, where a group of enthusiastic children and their teachers joined us.

Doběhli jsme do Příkaz, kde se k nám přidala skupina nadšených dětí a učitelů.

We were warmly welcomed by the Mayor.

Starosta obce nás vřele přivítal.

The children were fully involved in our games. Do not worry, they were not shouting at us. They were just showing their disapproval with disharmonious behaviour.

Děti se plně zapojily do našeho programu. Nebojte, to nekřičely na nás. Pouze vyjadřovaly svůj nesouhlas s disharmonickým chováním.

World harmony is not a mere dream. World harmony starts with sincere wishes.

Světová harmonie není jen pouhý sen. Světová harmonie začíná upřímným přáním.

After delicious refreshments we set off again...

Po skvělém občerstvení jsme opět vyrazili na cestu...

...accompanied by the local runners.

... za doprovodu místních běžců.

Those who were not running held the runners' balloons.

Ti, co neběželi, běžcům alespoň drželi balónky.

In Litovel girls from DHK Vítězná Litovel sport club were waiting for us, to carry the torch to the Vice-Mayor.

V Litovli na nás čekaly dívky ze sportovního klubu házené DHK Vítězná Litovel a nesly s námi pochodeň městem až k panu místostarostovi.

Vice-Mayor Šrůtek expressed our secret wish for everyone to find a moment during the day when he / she enters his / her heart to feel harmony inside.

Místostarosta pan Šrůtek nám mluvil z duše, když vyjádřil své přání, aby si každý z nás našel během dne alespoň malou chvíli vstoupit do svého srdce a cítit tam harmonii.

When our World Harmony Run reporter forgot her note-book, she had to improvise :-)...

Když si naše World Harmony Run reportérka zapomněla poznámkový blok, musela improvizovat :-)...

Good Bye, Litovel!

Na shledanou, Litovli.

Children, parents and teachers from TJ Sokol Moravičany sport club ran with us from Doubravice village to Moravičany village.

Děti, rodiče a učitelé ze sportovního klubu TJ Sokol Moravičany s námi běželi z Doubravic do Moravičan.

The Mayor of Moravičany welcomed runners at the town hall.

Starostka obce Moravičany vítá běžce na obecním úřadě.

Paintings inside the town hall.

Malby v budově obecního úřadu.

Some of our runners got really inspired by the traditional Moravian spirit.

Někteří naši běžci podlehli kouzlu moravských tradičních tanců.

Finally, reaching Mohelnice!

Konečně dobíháme do Mohelnice!

Lenka, one of our team runners, had a birthday celebration in the main square - children's champagne was even served :-). Afterwards we were invited by the toastee for delicious ice cream. Thank you once again!

Lenka, jedna z našich běžkyň, oslavila na náměstí své narozeniny. Dokonce se podávalo i dětské šampaňské. Poté nás Lenka pozvala na vynikající zmrzlinu. Ještě jednou děkujeme!

– Jana Duskova


Distance: 76 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Svetlana Gorshkova (Russia), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 5 June
< Austria 5 June
Czech Republic 7 June >
Germany 7 June >