• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 26 September: Nitra - Komarno

Today we started into a chilli morning. We met with the Mayor Jozef Dvonc again in front of the City hall. He lit the torch and bid us farewell on our today`s journey to Komarno.


Dnes sme vyrazili do chladného rána. Primátor pán Jozef Dvonč nás privítal pred Mestským úradom. Zapálil nám pochodeň a odprevadil nás na našu dnešnú cestu do Komárna.

In Branc we had great meeting at the primary school. The kids from Branc are really great. We played games, we ran together, we sung, made a lot of noise - it was really superb, but then we had to take off, direction Komjatice. We hope you are reading this as you promised.


V obci Branč sme mali parádne stretnutie s deťmi zo základnej školy. Deti z Branču sú skutočne fantastické. Hrali sme s nimi hry, bežali sme spolu a spievali, narobili kopec hluku, bolo nám s nimi veľmi dobre, ale museli sme sa pobrať ďalej do Komjatíc. Dúfame že si toto čítate ako ste nám sľúbili.

The school soccer team joined us all the way throughout the village. On the way we have been stopped by the Mayor who wished us all the best.


Školský futbalový klub sa pripojil k nášmu tímu a bežal s nami cez celú obec. Na ceste nás na chvíľku zastavil starosta a zaželal nám všetko dobré.

In Komjatice we also visited primary school and kindergarten in a nice renovated building. We have been greeted by the school director. They have a new cool playground there. Kids prepared some great program for us - thank you Komjatice, you were awesome!


V Komjaticiach sme tiež zavítali do vynovenej základnej školy, kde sa na nás prišli pozdraviť aj deti z vedľajšej materskej školy. Pán riaditeľ nás privítal na parádnom novom školskom ihrisku, kde si školské mažoretky pripravili pre nás pekný program. Ďakujeme Komjatice, boli ste úžasní.

Next stop: Surany. First we went to town hall where we met the Mayor Imrich Varady and sport team kids from two different schools with their coaches. From there they later took us to a local school.


Ďalšia zastávka: Šurany. Prvým miestom kde nás privítal primátor Šurian Imrich Várady bola mestská radnica, športové tímy z dvoch škôl aj s trénermi nás neskôr odtiaľ odprevadili na miestnu základnú školu.

In Surany we met local TV "TV Central" who interwieved Slovak team captain Marek Ulicny. and Czech 3100 mile runner Peter Spacil.


S kapitánom slovenského tímu Marekom Uličným a českým bežcom 3100 míľového behu Petrom Spáčilom, spravila interwiev aj televízia "TV Central".

Then we visited one school where they have some of the best teachers ever. After the introduction all the kids made a big circle in the middle and all the teachers ran one lap around them and then the kids ran for a while.


Potom sme navštívili školu kde majú najleších učiteľov na svete. Po predstavení decká urobili veľký kruh v strede ihriska a všetci učitelia bežali jedno kolo okolo nich a potom ešte decká bežali chvíľu.

In Nove Zamky we got lost for 12 sec. full of anxiety, but then ran onto the main square. We have been greeted by the Mayor Ing. Gejza Pischinger - great man and got to taste (literally, some really great pagace) his hospitality. Happily we presented him with the "Torch bearer award". Some school kids came to greet us. After a short introduction they started to ask us questions about the run. Boy, they asked us some really funny questions. After convincing them that we really do run in rain too and that we do take food while runnig, we emabarked on our journey again.


V Nových Zámkoch sme sa stratili na 12 sek. plných obáv, ale potom sme našťastie vbehli na hlavné námestie. Privítal nás pán primátor Ing. Gejza Pischinger - výborný chlap a mohi sme ochutnať (doslovne, úplne výborné pagáče) jeho pohostinnosť. S radosťou sme mu odovzdali ocenenie "Nositeľ pochodne". Prišli nás pozdraviť aj školáci. Po krátkom predstavení sa začali pýtať otázky ohľadne nášho behu. Človeče, tí sa pýtali naozaj zábavné otázky. Po tom ako sme ich presvedčili že naozaj bežíme aj v daždi a že počas behu prijímame potravu, sme sa opäť vydali na ďalšiu cestu.

In Hurbanovo Mrs. Mayor Zemkova, lots of people and kids were waiting for us at the town hall. Here again school girls had prepaired some marching performance. Mrs. Mayor gave a very nice speech about the meaning of harmony. Then we presented her with the "Torch bearer award" for all the good work she is doing. We signed the city chronicle, passed the torch among all the people present nad ran off supported by the local school soccer team.


V Hurbanove na nás pred radnicou čakala pani primátorka Zemková, mnoho ľudí a detí. Aj tu si mažoretky zo školy pripravili vystúpenie. Pani primátorka veľmi pekne hovorila o význame harmónie. Potom sme jej odovzdali ocenenie "Nositeľ pochodne" za všetkú tú dobrú prácu, ktorú robí. Podpísali sme sa do mestskej kroniky, nechali sme kolovať pochodeň medzi prítomnými a bežali sme ďalej s podporou miestneho školského futbalového klubu.

Our last city of today - Komarno. We have finished on the Gen. Klapka square, greeted by the city officials.


Naše posledné mesto dnes - Komárno. Skončili sme na nám. Gen. Klapku, kde nás privítali zástupcovia mesta.

After the presentation of WHR we had a tour in Europe square that is a must see for every visitor of Komarno. Imagine some 20 buildings one next to another each build in a style that represents one European country. Resembles some sort of beautiful fairy land.


Po prezentácii SBH sme mali prehliadku Námestia Európy ktoré je povinnou zastávkou každého navštevníka Komárna. Predstavte si asi 20 budov, jednu vedľa druhej, každá postavená v štýle ktorý predstavuje jeden Európsky štát. Pripomína to nejakú rozprávkovú krajinu.

The very opposite was a guided tour in the Komarno fortress which is the largest defense fortification in Middle Europe. A good reminder of what fear on one side and aggresion on other side can make people do. And that is what WHR is also about - to help that instead of building concrete fortifications we try to tear down the mental ones in us.


Úplne opačná bola prehliadka Komárňanského opevnenia, ktoré je najväščím obranným opevnením v strednej Európe. Dobré memento toho, čo dokážu na jednej strane strach a agresia na strane druhej, prinútiť človeka urobiť. A to je aj to, o čom je SBH - napomôcť k tomu aby sme namiesto betónových opevnení búrali tie mentálne v nás.

– Jana Chochlikova


Distance: 71 km

Team Members:
Roos de Waart (Holland), Anita Borics (Hungary), Balavan Thomas (UK), Vladimir Sulnicov (Moldova), Klaus Schulz (Germany), Petr Hlava (Czech Republik), Sumahat Strohn (Austria), Alladin Teherani (Iran), Israel Cordeiro (Brazil), Mark Collinson (UK)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 25 September
Slovakia 27 September >
Ukraine 27 September >