• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 15 July: Ceska Lipa - Prague

Outside the city hall of Ceska Lipa the International Team met up with so many Czech local runners. As always the Czechs were fit and eager for running as they set off at a brisk pace with the girls out in front.

Před radnicí v České Lípě se mezinárodní tým setkal s mnoha místními běžci. Jako vždy byli čeští běžci připraveni a nadšení k běhu a rychle vyrazili vpřed s několika dívkami v čele.

Throughout the day we had a total number of 60 runners, supported by our two vans plus and additional twelve local Czech vehicles. You can guess what a challenge it is for Ondrej (the International Team Leader) to co-ordinate and organise all of this, but coming from Prague at least he can speak their language. Well, so we thought, but as he has been on the Run since it commenced on 2 March in Lisbon, Portugal, he has been speaking English and his Czech is not as fluent as it should be! I'm sure he will pick it up again!

Během dne jsme měli přibližně až 60 běžců doprovázených dvěma mezinárodními auty a 12 místními. Můžete si představit, jaká to byla zkouška pro Ondru (kapitána mezinárodního týmu) toto všechno zorganizovat. Protože je rodilým Pražákem, může se lépe domluvit. Tedy alespoň jsme si to mysleli . Jenomže Ondra je součástí Běhu od úplného začátku v Lisabonu v Portugalsku (2.březen) a mluvil pouze anglicky, a tak nebyla jeho čeština tak plynulá, jak by měla. Doufejme, že se to zase srovná.

Our first ceremony of the day was at Doksy where the mayor, Mr Kapoun warmly greeted us in the town's square. He fully supported our Run and was surprised at the large size of the International Team - we currently have 12 International Team members of 10 different nationalities, but including the Czech local runners brought the total number up to 60. The World Harmony Run Song sounded so powerful with such a large number amassed. We also met a lady from Germany who was delighted to hold the torch.

Naše první dnešní ceremonie se konala v obci Doksy, kde nás vřele přivítal starosta města pan Kapoun na náměstí. Plně podpořil tento Běh a byl překvapen rozmanitostí národů zastoupených v mezinárodním týmu. V současné době běží 12 členů, ale zahrneme-li místní běžce dostaneme číslo 60. Při tomto počtu běžců pohromadě zněla Píseň Světového běhu harmonie opravdu silně. Návštěvnice z Německa, s kterou jsme se setkali na náměstí, byla velmi potěšena, že si může podržet pochodeň.

In the square there was a bakery shop called Harmonie where we had a group photograph.

Na náměstí byla pekárna nazvaná Harmonie, před ní jsme se společně vyfotografovali.

From Doksy we ran through some wonderful countryside of forests, gentle hills, fields of sunflowers, and passed ponds covered with water lilies. This area of Czech Republic is renowned for its facilities for leisure, particularly walking and biking.

Z Doks nás cesta vedla skrze nádhernou krajinu plnou lesů, malých kopečků, polí a slunečnic, malých jezírek pokrytých lekníny. Tato část je prý velmi oblíbená pro její možnosti k odpočinku, turistice a jízdě na kole.

As we approached Kokorin it got hillier, and the land rose steeply as we ran up to Kokorin Castle. The castle has been well maintained and preserved, and is extremely impressive in its scale. In the castle courtyard we met the mayor of Kokorin village, Mr Sestak and he invited us to climb the steps of the castle tower, where we were afforded spectacular views over the forested slopes and surrounding area.

Čím více jsme se blížili ke Kokořínu, tím více přibývalo kopců a při výběhu na Kokořínský hrad se krajina začala opravdu zvedat. Kokořínský hrad je dobře udržovaný a ve své velikosti velmi působivý. Na nádvoří nás přivítal starosta městečka Kokořín pan Šesták a vyzval nás, abychom vyběhli i schody do věže, odkud si budeme moci vychutnat úžasné výhledy nad zalesněnými stráněmi přilehlého okolí.

The two Czech boys, Pavel and Martin initially played in the courtyard and later up on top of the tower, and then again in the courtyard. They entertained us all with their traditional songs and good humour.

Na nádvoří, a také na vrcholu věže, nám zahráli dva čeští muzikanti Pavel a Martin. Přidali nám dobrou náladu nejen tradiční hudbou, ale i svým humorem.

In the castle courtyard we met an elderly gentleman called George from Cork, Ireland. He was enthralled about the Run and wished to know when the Run would be coming to Ireland . He vowed to try to meet up with us when our journey takes us to Ireland at the end of September. Hopefully we will see you again George!

Zpět na nádvoří jsme potkali postaršího turistu George z Irského Corku. Byl nadšený celým nápadem běhu a chtěl vědět, kdy přiběhneme do Irska. Rozloučil se s námi s příslibem shledání na naší závěrečné části v září. Doufáme, že se s Georgem ještě uvidíme.

In the picturesque town of Melnik we met the vice mayor, Mr Koudela. He fully understood how sport could bring people together, as he was a Physical Education teacher. He was also very surprised by the number of runners that were involved. He was so proud to hold the torch aloft.

V malebném městě Mělníce jsme se setkali s panem starostou Koudelkou, jenž plně souhlasil se tím, že sport může sjednotit různé lidi, protože byl v minulosti učitelem tělocviku. Měl velkou radost z počtu běžců, kteří se k nám připojili a se vší pýchou pozdvihl vzhůru pochodeň.

In the town's hall chamber he provided us with fruit, chocolate bars and refreshments.

V síni radnice jsme byli pohoštěni ovocem, snackem a čokoládou....

We had further meetings at Obristvi and Chlumin. The hospitality we have received has been truly touching, and all the mayors have been so generous and kind by providing us with snacks and drinks.

K dalším setkáním došlo v obci Obříství a v Chlumíně. Pohostinnost, s jakou jsme se setkali, byla opravdu dojemná. Všichni starostové měst byli hodně štědří a laskaví v doplňování našich energetických zásob.

In Obristvi, we had a very nice meeting with the mayor, Mrs Zimova, in front of the newly reconstructed town hall. Much work had been done to the town hall after severe floods a couple of years ago.

 

V Obříství se před nově zrekonstruovanou radnicí.uskutečnilo velmi krásné setkání s paní starostkou Zimovou. Od záplav před několika lety bylo opravdu provedeno hodně oprav.

At the start of Veltrusy we met five young girls from a sports club ASPV Veltrusy who ran with us and two cyclists who accompanied us to Veltrusy gardens and the Veltrusy castle where the vicemayor of Veltrusy Mr. Tomas Capek welcomed us by Czech traditional meal - the bread with salt.

Na začátku Veltrus nás čekalo pět mladých dívek ze sportovního klubu ASPV Veltrusy a dva cyklisté. Doprovázeli nás do Veltruských zahrad a k Veltruskému zámku, kde nás přívítal místostarosta Veltrus, pan Tomáš Čapek, českým tradičním způsobem – chlebem a solí.

After the ceremony the vice mayor and more runners ran with us along the river, and over the bridge, passed the birthplace of the famous composer, Antonin Dvorak, and on to the Nelahozeves Castle.

Po setkání s námi pan místostarosta běžel k řece a přes most. Dále jsme pokračovali kolem místa, kde se narodil známý skladatel Antonín Dvořák, až k zámku Nelahozeves.

In the fabulous courtyard we met representatives of Nelahozeves - mayor Mr Otasek and Mr Kuchta who gladly received us and were very proud that we had chosen the their town to run through. In the courtyard our voices singing the World Harmony Run Song resonated around. After a great rendition of the song the representatives ran with us to the grand statue of Dvorak.

Na překrásném nádvoří nás očekávalo několik představitelů města včetně pana starosty Otaska a pana Kuchty, kteří nás ve velmi laskavě přijali a vyjadřovali radost z toho, že běh probíhá právě jejich městem.
Ozvěna našich hlasů nesoucí WHR píseň se výtečně nesla po celém okolí a po zpěvu s námi představitelé města běželi k soše Antonína Dvořáka v nadživotní velikosti.

Our final meeting of the day was with the vice mayor of Kralupy nad Vltavou, Mr Listik. He stated that people should take time to fully understand what harmony means, and our Run was making people aware of the need for this, and that world harmony is an achievable goal.

Poslední setkání dne bylo se starostou Kralup nad Vltavou panem Listíkem. Řekl, že lidé by si měli udělat čas, aby plně porozuměli tomu, co harmonie znamená, že právě tento Běh nutí o lidi o tomto přemýšlet, a že harmonie není nemožným cílem.

We finished our day's running at the Prague city border. From there we headed to our fabulous hotel accommodation where we will be staying for the next two nights.

Náš dnešní pestrý den byl zakončen průběhem sobotní Prahou do nádherného hotelu Pyramida, který nám poskytne nocleh na příští dvě noci.

In the evening we met up with Anete from Latvia who joins the Team until Zurich, Switzerland. We were all happy to see her after our wonderful experiences in Latvia.

Večerní příjezd Anety z Litvy, která se k nám přidá až do Švýcarského Zurichu vyvolal nádherné vzpomínky zpět z naší cesty v Litvě, kde jsme s ní běželi poprvé.

Our first full day's running in the Czech Republic had been filled with the sight of grand castles and spectacular scenery. The generous and open hearts of the mayors we had pleasure in meeting had touched our own hearts deeply.

Tento celý den běhu po České republice nás naplnil pohledem na úžasnou krajinu a nádherné starobylé budovy, a štědrostí a otevřeností srdcí starostů i běžných lidí, se kterými jsme se setkali. Zanechá v našich srdcích zajisté dlouho dotek přívětivosti.


Distance: 113km

Team Members:
Bogdan Copil (Romania), Daniel Schenke (Germany), Jadranka Grbic (Serbia & Montenegro), Jarek Werner (Poland), Mark Collinson (England), Marlen Bernhard (Germany), Ondrej Vesely (Czech Republic), Petar Mihaylov (Bulgaria), Petr Machacek (Czech Republic), Svetlana Gorshkova (Russia), Valentine Bebik (Ukraine), Zoltan Theobald (Hungary).

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Germany/Czech Republic July 14
< Ísland 14. júlí
< Iceland 14 July
< Germany/ Czech Republic 14 July
Czech Republic 16 July >
Iceland 16 July >
Ísland 16. júlí >

Iceland 15 July