• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 17 July: Jilove u Prahy - Vlasim

Today the ceremony was to be held in the Prague Old Town City Hall. From our starting point we ran the short distance to meet Marek Hrubý, national 400m champion who ran with the torch to the ceremony venue.

Krátce po startu naší štafety jsme se setkali s Markem Hrubým, národním mistrem v běhu na 400m, který běžel s pochodní k radnici na Staroměstském náměstí.

Representatives from various country embassies, sport officials and the mayors of Prague Districts welcomed the International Team.

Mezinárodní tým uvítali zástupci velvyslanectví různých zemí, sportovní funkcionáři a starostové jednotlivých částí Prahy.

The mayor of Prague District 1, Mr. Vladimír Vihan warmly greeted the runners.

Za Prahu 1 uvítal běžce starosta Prahy 1 pan Vladimír Vihan.

The following representatives from the embassies stepped up and held the torch and offered kind words of support, encouragement and goodwill:

Zástupci velvyslanectví si navzájem předali pochodeň Světového běhu harmonie a milými slovy vyjádřili povzbuzení a dobrou vůli.

Bosnia and HerzegovinaMr. Nikola Dukic
GermanyMr. Van Choltitz, Ms. Jana Bucholz
GhanaMr. Kwabena Okubi-Appiah
IndonesiaMr. Ketut K. Hrdiantha
MoroccoMs. Souad Zanati
PortugalMr. Pedro Carneiro
RussiaMr. Pismenny
South AfricaMs. N. Dube

 

Ms N. Dube, from South Africa was the first of the embassy representatives to hold the torch and saw a few very nice and kind words.

Slečna N. Dube z Jižní Afriky byla první zástupkyní velvyslanectví, která podržela pochodeň a pronesla několik velmi krásných a milých slov.

Mr. Carlo Capalbo, from the organising committeee of the Prague International Marathon, mentioned how important running was to connect people and bring people together. He generously gave each runner an official starting pack from this year's half marathon that included a bag and t-shirt. Mr. František Fojt of Czech Athletic Federation also wished us luck on our journey and applauded our efforts. Also in attendance at the ceremony were the following:

Pan Carlo Capalbo, ředitel organizačního výboru Prague International Marathon, upozornil na to, jak důležitý je běh pro sjednocení lidí a jejich vzájemné přiblížení. Každému běžci předal oficiální startovní balíček z letošního půlmaratonu, včetně batůžku a trička.
Pan František Fojt z České atletické federace nám také popřál hodně štěstí na naší cestě a ocenil naše úsilí.

Deputy Mayor of Prague 1Mr. Pavel Vlach
Mayor of Prague 11Marta Šofrová
Mayor of Prague 4Mr. Bohumil Koukal
UltrarunnerMiroslav Vostrý
Olympic Winner 1968Miloslava Hubnerová
Women's high jump:
AltisaMs. Jana Outratová
ČTKRené Volfík
Český rozhlasEva Kézková

 

After the ceremony we received a guided tour of the Old Town City Hall. We wish we could have stayed longer to fully appreciate the history but a 6 km through Prague beckoned. At least we took a picture in front of the famous orloj - ancient astronomical clock.

Po skončení ceremonie jsme byli pozváni na prohlídku Staroměstské radnice s průvodcem. Přáli jsme si, abychom mohli zůstat déle a plně obdivovat historii a památky, ale měli jsme před sebou ještě asi 6 km Prahou. Na závěr jsme se všichni vyfotili před Pražským staroměstským orlojem.

From the Old Town City Hall we received a police escort from motorcycle outriders through the old part of the city.

Při běhu historickou Prahou od Staroměstské radnice nás provázel policejní doprovod na motorkách.

There were many tourists mingling around who clapped and cheered as we ran by.

Pohybovala se zde spousta turistů, kteří nám tleskali a povzbuzovali nás, když jsme probíhali kolem.

On the Charles Bridge, similar to yesterday, we gave an impromptu ceremony to a group of tourists - this time from Denmark. They were keen to hear about our journey through their country recently.

Na Karlově mostě jsme podobně jako včera improvizovali malou ceremonii pro skupinku turistů – tentokrát z Dánska. Byli dychtiví slyšet cokoli o naší trase, která před nedávnem probíhala jejich zemí.

After two wonderful nights in the capital, we headed 20 km south from the city to Jilove u Prahy. It is surrounded by hills, which along with the River Sazava create one of the most beautiful areas in the vicinity of Prague. The natural surroundings are well preserved and the town's history is linked to the now vanished tradition of gold-mining.

Po dvou úžasných dnech v hlavním městě, jsme se vydali 20 km jižně k Jílovému u Prahy. Cesta byla obklopena kopci, které společně s řekou Sázavou tvoří jedno z nejkrásnějších míst v okolí Prahy.

At Jilove's Town Hall we met the lady mayor who was so glad that the World Harmony Run route ran through the town. She proudly showed us into the room where marriage ceremonies are performed and hanging from the ceiling where two huge crystal chandeliers. We were then treated to refreshments and sandwiches.

Na radnici v Jílovém nás přivítala paní starostka mgr. Květa Halanová, která byla velmi potěšena, že World Harmony Run probíhá jejich městem. Zavedla nás do obřadní místnosti, kde se pořádají svatby a kde ze stropu visí dva obrovské křišťálové lustry. Zde pro nás byly připraveny dobroty a sendviče.

The mayor ran with us with the torch from the town's square and down the hill where set left us to run the 13 km to our next meeting in Tynec nad Sazavou. Along the route we spied deer up on the steep slopes and they quickly disappeared into the forest.

Paní starostka s námi vyběhla a běžela s hořící pochodní z náměstí dolů z kopce, kde se snámi rozloučila a nechala nás běžet 13 km do našeho dalšího setkání v Týnci nad Sázavou. Cestou jsme zahlédli jeleny a srnky na příkré stráni, kteří však rychle zmizeli v lese.

We ran up some steep hills to be greeted by three local runners from Tynec on the outskirts of the town. On the steps of the town hall, we met the vice mayor, with the World Harmony Run Song playing in the background. She was so warm and open hearted and she said that she would treasure this moment as she held the torch. She commented that she would attempt to encourage the citizens of the town to live a more harmonious and peaceful life. She invited us for refreshments and cakes that she baked herself.

Vyběhli jsme několik prudkých kopců, abychom byli přivítání třemi místními běžci na předměstí Týnce. Na schodech před radnicí nás čekala zástupkyně starosty paní Ing. Miluše Burešová s písní World Harmony Run znějící v pozadí. Byla velmi laskavá a srdečná a řekla nám, že si velmi váží této chvíle, kdy může držet v ruce pochodeň. Vyjádřila se, že by se chtěla pokusit povzbudit obyvatele města k více harmonickému životu. Pozvala nás k občerstvení a koláčům, které sama upekla.

In the summer sunshine we waved goodbye and quickly covered the distance to the impressive Konopiste Castle, complete with a bear enclosure and peacocks that roam the grounds. In the heat of the afternoon the black bear was asleep in the shade. Someone said that the bear looked like our Ukrainian runner, Valentine.

V horku letního slunce jsme se rozloučili a rychle zamířili k impozantnímu zámku Konopiště s medvědem a volně se procházejícími pávy. V odpoledním parnu byl černý medvěd schovaný ve stínu a spal. Někdo prohlásil, že ten medvěd vypadá jako náš běžec z Ukrajiny Valentin.

As always our time was limited as we didn't have the time to explore the inside of the castle or even the grounds. Because of the constant flow, dynamism and nature of the World Harmony Run you can never have the luxury of being a tourist. However, with the speed of the run you do tend to capture glimpses of many wonderful places, but more importantly as a runner you view the heart of countries - its people, the culture, the landscape, and its natural surroundings.

Tak jako vždy, byl náš čas omezen a neměli jsme čas prozkoumat vnitřek zámku, dokonce ani jeho bezprostřední okolí. World Harmony Run je neustálým proudem a dynamismu, a tak nikdy nemůžete mít ten přepych být „pouhým“ turistou. Každopádně máte tendenci v rychlosti běhu zachytit letmým pohledem spoustu úžasných míst. Mnohem důležitější je, že jako běžec nahlédnete do srdcí navštívených zemí – vidíte jejich obyvatele, kulturu, krajinu a přírodní prostředí více jako jeden celek.

The runners of the International Team are constantly aware how eternally grateful they are to be given the opportunity to participate in one of the most important projects devised by Sri Chinmoy.

Běžci Mezinárodního týmu si neustále uvědomují svou vděčnost, že jim dostali příležitost účastnit se jednoho z nejdůležitějších a zároveň nejkrásnějších projektů zakladatele běhu Sri Chinmoye.

With a police escort we ran into Benesov where we met the mayor outside the town hall. To get out of the scorching sun we performed the ceremony in the shade in a covered courtyard. As we powerfully sang the World Harmony Run Song it reverberated all around. The mayor ran with us for a short distance and we continued our final 23 km of the day to Vlasim.

S policejním doprovodem jsme běželi do Benešova, kde jsme se venku před radnicí setkali se starostou. Abychom se schovali spalujícímu slunci, proběhlo setkání ve stínu na krytém nádvoří. Jak jsme mocně zpívali píseň World Harmony Run, rozléhala se ozvěnou všude kolem. Pan starosta Ing. Petr Kouba s námi běžel několik set metrů a pak jsme pokračovali našich posledních 23 km tohoto dne do Vlašimi.

It was a perfect summer's evening as we finished in Vlasim - blue sky, warm sunshine with a slight gentle breeze. It was a most beautiful ending to the day.

Byl nádherný letní večer a my jsme doběhli do Vlašimi – modrá obloha, teplé sluneční světlo s jemným větříkem. Byl to nejkrásnější konec dne.


Distance: 60km

Team Members:
Anete Klavina (Latvia), Bogdan Copil (Romania), Daniel Schenke (Germany), Jadranka Grbic (Serbia & Montenegro), Jarek Werner (Poland), Mark Collinson (England), Marlen Bernhard (Germany), Ondrej Vesely (Czech Republic), Petar Mihaylov (Bulgaria), Petr Machacek (Czech Republic), Svetlana Gorshkova (Russia), Valentine Bebik (Ukraine), Zoltan Theobald (Hungary).

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 16 July
< Iceland 16 July
< Ísland 16. júlí
Czech Republic 18 July >
Iceland 18 July >
Ísland 18. júlí >

Iceland 17 July