• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 18 July: Vlasim - Telc

Our morning began with an early meeting with the mayor of Vlasim outside the town hall. He commented that although the World Harmony Run is not a race, you will all win this noble race of harmony and peace.

Naše ráno začalo časným setkáním se místostarostou města Vlašim, panem Karlem Kroupou, před radniční budovou. Pan místostarosta řekl, že i přesto, že World Harmony Run není závod, všichni tento ušlechtilý běh harmonie a míru vyhrajeme.

The countryside, weather and the relaxed atmosphere were ideal for all to enjoy. The skies were a deep blue and the sun shone intensely throughout the day, giving a sense of clarity and sharpness to the natural surroundings of forested slopes, steep hills, meadowlands, and open and expansive fields of white poppies.

Krajina, počasí a uvolněná atmosféra byly naprosto ideální k potěšení každého. Obloha byla sytě modrá a slunce po celý den intenzívně svítilo a dodávalo tak jasnosti a ostrosti obklopující scenérii zalesněných svahů, strmých kopců, luk a otevřených rozlehlých plání plných bílého vlčího máku.

Butterflies fluttered around the hedgerows and so many could be seen in the meadows. The picture was one of a rural idyll, and each runner was in awe of the breathtaking beauty.

Motýli poletovali kolem živých plotů a na loukách toho bylo spoustu k vidění. Byl to obraz venkovské idyly a každý běžec byl omámen krásou, která brala dech.

At the town of Naceradec we met a boy and girl who held the torch and ran with us to the scenic and grand church.

Ve městě Načeradec jsme potkali hocha a dívku, kteří si podrželi pochodeň a běželi s námi k honosnému a velkému kostelu.

At around midday we met a group of children at the small village of Cervena Recice. This meeting had not been planned but as they had seen our runners on the road they wanted to meet the International Team. The Team quickly caught up with them and we told them all about the Run. They had many friends in different countries - in Croatia, India, England and Netherlands. During the meeting a television cameraman and reporter arrived to film the event. This was also quite by chance. The television station, Prima (the second largest commercial television station in the Czech Republic) had initially been contacted but had not responded. It was only through someone ringing them up who had passed the runners on the road that they decided to come.

Kolem poledne jsme potkali skupinu dětí v malé vesnici Červená Řečice. Toto setkání nebylo naplánované, ale jakmile děti uviděli naše běžce na silnici, chtěli se setkat s mezinárodním týmem. Děti měly spoustu přátel z jiných zemí – Chorvatska, Indie, Anglie, Holandska. Během setkání se z ničeho nic u nás objevili televizní kameraman a reportér a celou událost nafilmovali. Toto bylo také víceméně náhodou. Televizní stanice Prima byla původně dříve kontaktována, ale bez odezvy. To, že přišli, bylo jen díky tomu, že jim někdo zavolal na telefon, když viděl kolem probíhat běžce.

These children were fantastic and loved playing the game of guessing which country each runner comes from. They were very good at geography. When each child held the torch you could really feel their inner wish and hopes for harmony being put into the flame of the torch. It was extremely touching to observe. The cameramen filmed the children joyfully running with the torch, and Ondrej, Mark and Jadranka gave an interview. When it goes on air, this event will reach potentially a third of the country. From this coincidental meeting we hope to get more media attention so that the World Harmony Run's message can touch many more people.

Děti byli báječné a rády si zahrály hru, při které hádaly, ze které země jednotliví běžci pochází. Byly velmi zběhlé v zeměpise. Když každé z nich drželo pochodeň, mohli jste opravdu cítit, jak do ní vkládá své vnitřní přání a naději pro harmonii. Bylo nesmírně krásné je pozorovat. Kameraman natočil děti, jak radostně běží s pochodní, a Ondra, Mark a Jadranka udělali interview. Pokud se tato reportáž dostane do vysílání, stane se tak již třetím televizním výstupem o Světovém běhu harmonie v této zemi. Po tomto náhodném setkání doufáme, že náš běh přitáhne více mediální pozornosti a podaří se tak oslovit širší veřejnost.

Our next ceremony was in Pelhrimov. In lies in the western part of the Bohemian-Moravian Highlands, in the region among the three hills of Kremesnik, Svidnik and Straziste, the highest of which being Kremesnik (765m above sea level). We entered the centre of the town, which is an urban preservation area and it's large square with water fountain. There are such a variety of styles of architecture represented in Pelhrimov that make it such a picturesque and attractive town.

Naše další setkání bylo v Pelhřimově, ležícího v na hranici Českomoravské Vrchoviny, nedaleko od vrchu Křemešník (765 m.n.m.). Přiběhli jsme do středu města, který je městskou rezervací s velikým náměstím s vodní fontánou. V Pelhřimově se nachází široká škála architektonických stylů, které z něj činí velmi malebné a pozoruhodné místo.

Outside the town hall we met the mayor who admired the ideals of our journey, and he treated us to tasty baguettes and drink. One very interesting fact about Pelhrimov that he mentioned is that it is a "Town of Records". Each year there is an international festival in Pelhrimov where people come to transcend themselves and break world records. The mayor presented us with a Czech Book of Records and a history book on the town. He had one final treat in store for us. He led us to the Museum of Records and Curiosities. The museum maps the unique achievements by Czech and world record breakers. In this institution, a unique one within the whole of Central Europe, we were able to see everything concerning the world of records, curiosities and the international festival "Pelhrimov - Town of Records". It was certainly something different.

Před radniční budovou jsme se setkali členy zastupitelstva, Mgr. Luďkem Březinou a Mgr. Bohumilem Kovandou. Připravili pro nás velmi chutné pohoštění. Dozvědeli jsme se také jednu velmi zajímavou věc - Pelhřimov je „městem rekordů“. Každý rok se tu koná festival, na který přijíždějí lidé, aby se překonali a lámali světové rekordy. Dostali jsme Českou knihu rekordů a knihu Historie města Pelhřimov. A na závěr setkání bylo ještě jedno překvapení: navštívili jsme muzeum rekordů a kuriosit. Muzeum zachycuje unikátní dosažení českých a světových rekordmanů. Výstava, která je unikátní v celé střední Evropě, ukazuje vše co, se týká rekordů, kuriozit a mezinárodního festivalu „Pelhřimov – město rekordů“. To se hned tak někde nevidí.

From the town square we headed up the steep hill out of the town to the foothills of Kremesnik. It was sheer bliss for the fit and the brave of us to run through the very steep forest trails in the afternoon heat.

Z městského náměstí jsme vybíhali nahoru do strmého kopce, ven z města k úpatí Křemešníku, pro ty zdatné a odvážné to byla naprostá blaženost běžet po velmi strmé lesní cestě v odpoledním horku..

The trails were uneven and rutted, but in places covered with soft pine needles. In the forest it was quiet and shaded, but now and then the dappled sunshine pierced through the thick tree canopy. Further uphill is the "Miraculous Spring" with a periodical stream of slightly radioactive water, which is believed to have curative effects. Along the upper part of the route at regular intervals there were twelve crosses and pictures depicting Jesus Christ, leading up to a church on the summit.

Cesty byly nerovné a rozježděné, ale na mnoha místech pokryté měkkým jedlovým jehličím. V lese bylo ticho a chládek, ale sem tam prosvitlo mezi hustým lesním porostem slunce. Kousek výš v kopci byl „Zázračný pramen“ s mírně radioaktivní vodou, o které se říká, že má léčivé účinky. Kousek dál se podél cesty nacházelo po dvanáct vyobrazení Ježíše – křížová cesta - která nás postupně dovedla ke kostelu na vrcholku.

At the summit we all climbed the viewing tower where there were spectacular views of the surrounding countryside. Petar decided to go higher than the final platform and climbed up a ladder.

Na vrcholku jsme všichni vylezli na vyhlídkovou věž, ze které byl úžasný výhled na celou okolní krajinu. Petr se rozhodl, že vyleze ještě výš a vyšplhal nahoru po žebříku.

From here it was downhill running, and Ondrej visited a part of the forest where he spent many childhood summers at a camp. He found the exact location but there was no summer camp, just a clearing of meadowland in the forest, and he said that everything looked so different.

Odtud se už běželo z kopce. Ondřej navštívil místo v lese, kde jako dítě strávil několik letních táborů. Místo našel přesně, byla tam však už jen vysekaná louka a nic, co by připomínalo původní tábor ...

Whilst the majority of the runners took time to cool off in a nearby lake a ground headed on the final 20 km of the day to Telc. All refreshed, everyone joined up to run the final stretch where we ran beside the large ponds and through the archway to the large square of Telc. Telc is a historical town, which has been registered on the UNESCO cultural heritage list in 1992, and is famous for its well-preserved, beautiful square and castle. In the square and courtyard there are baroque and renaissance buildings and wonderful arcades.

Zatímco si většina běžců nějakou dobu osvěžovala ve vodách zatopeného lomu u Horní Cerekve, někteří se po chvíli vydali na závěrečných 20 km do Telče. Nakonec se všichni přidali na poslední etapu dne, vedoucí podél rozlehlých rybníků, skrze aleje, až na velké náměstí v Telči. Telč je historické město, které bylo zaregistrováno do seznamu kulturních dědictví UNESCO v roce 1992, a je známé díky svému zachovalému překrásnému náměstí a hradu. Na náměstí a nádvoří jsou barokní a renesanční budovy a nádherná podloubí.

In the centre we met a representative of the Cultural Department of the city hall. Inside she treated us to delicious jam cakes and refreshments.

V centru jsme se setkali se zástupkyní oddělení kultury radnice. Uvnitř nás uvedla k příjemnému pohoštění s marmeládovými koláči.

After our evening meal her colleague gave us a wonderful guided tour of Telc. It is one of the most beautiful Czech cities outside Prague.

Po večeři nás jedna z jejích kolegyň pozvala na prohlídku města. Telč je mimo Prahu jedno z nejkrásnějších českých měst.

We all look forward to meeting the mayor of Telc tomorrow where we will give a ceremony in the city square. And so ended another wonderful summer's day on the World Harmony Run.

Všichni se těšíme na setkání se starostou Telče zítra ráno na hlavním náměstí.
A tak skončil další báječný letní a horký den na World Harmony Run.


Distance: 111km

Team Members:
Anete Klavina (Latvia), Bogdan Copil (Romania), Daniel Schenke (Germany), Jadranka Grbic (Serbia & Montenegro), Jarek Werner (Poland), Mark Collinson (England), Marlen Bernhard (Germany), Ondrej Vesely (Czech Republic), Petar Mihaylov (Bulgaria), Petr Machacek (Czech Republic), Svetlana Gorshkova (Russia), Valentine Bebik (Ukraine), Zoltan Theobald (Hungary).

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 17 July
< Iceland 17 July
< Ísland 17. júlí
Czech Republic 19 July >
Iceland 19 July >
Ísland 19. júlí >

Iceland 18 July