• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 17 July: Soroca - Telenesti

Many people don't even know where Moldova is - a small country between Romania and Ukraine, near the Black Sea in Eastern Europe. Before my first time on the WHR in 2005 I had at least heard about it in school, but I had never been there. To travel a country is one thing. To run through a country is something totally different. Moldova is famous for its hospitality and the kind-hearted people who live here. Today some 13(!!) meetings were scheduled, over a distance of about 100 km. To say it was an amazing experience is still an understatement. So now, please fasten your seatbelts and get ready for a flight through Moldova...

Mulţi oameni nici măcar nu ştiu unde se află Moldova - o ţară mică între România şi Ucraina, aproape de Marea Neagră, în Europa de Est. Înainte de prima mea participare la WHR, în 2005, cel puţin am auzit despre ea la şcoală, dar niciodată nu fusesem acolo. Să călătoreşti într-o ţară este o chestie. Să alergi printr-o ţară, este ceva cu totul diferit. Moldova este renumită pentru ospitalitatea şi oamenii buni la inimă care trăiesc aici. Pentru astăzi au fost programate vreo 13 (!!) întâlniri, pe o distanţă de circa 100 km. Să spun că a fost o experienţă nemaipomenită, ar fi doar o afirmaţie modestă. Acum Vă rog să Vă puneţi centurile de siguranţă şi fiţi gata de un zbor prin Moldova... 

Welcome on board flight WHR 0717. Our crew is very happy to serve you. Today's destinations will be Volovita, Ciripcau, Gura Camencii, Floresti, Varvareuca, Sarbesti, Nicolaevca, Draganesti, Vladimireuca, Copaceni, Prepelita, Banesti and the final destination, Telenesti...

Bun venit la bordul zborului WHR 0717. Echipajul nostru este foarte fericit să Vă deservească. Destinaţiile de astăzi vor fi Voloviţa, Ciripcău, Gura Camencii, Floreşti, Vărvăreuca, Sârbeşti, Nicolaevca, Dragăneşti, Vladimireuca, Copăceni, Prepeliţa, Băneşti şi destinaţia finală, Teleneşti...

If you need anything just let one of our friendly crew members know... They will take good care of you.

În caz că aveţi nevoie de ceva, trebuie doar să anunţaţi unul din membrii echipajului nostru prietenos... Ei vor avea grijă de Dvs.

Our slogan... World Harmony Run - we make you move...

Sloganul nostru: Alergarea pentru Armonie Mondială - noi Vă punem în mişcare...

Everybody smiling...

Toţi zâmbesc... 

... everybody happy.

... toţi sunt fericiţi. 

Just a small selection of the flowers we received today...

Doar o mică selecţie din florile pe care le-am primit azi... 

Moldova 2008 - trusting in old values.

Moldova în 2008 - încredere în valorile seculare.

Traditional garments, and bread & salt...

Straie naţionale şi pâine cu sare... 

All together now... Smile :)

Iar acum toţi împreună... Zâmbiţi :) 

If you are tired, just take a horse chariot...

Dacă eşti obosit, urcă într-o căruţă... 

... or the ambulance.

... ori ambulanţă. 

Runners approaching...

Se apropie alergătorii... 

In Varvareuca the whole village was waiting for us on the road. The mayor was very happy to receive us and welcomed every runner with flowers and...

La Vărvăreuca, tot satul ne aştepta în drum. Doamna primar era foarte fericită să ne primească şi a întâmpinat fiecare alergător cu flori şi...

... a kiss on the cheek.

... un sărut pe obraz. 

... don't tell Ion that he still has lipstick on :).

... dar să nu-i spuneţi lui Ion că i-a rămas ruj pe obraz :).

The band commenced playing, the road was closed to traffic and everyone started...

Orchestra a început să cânte, drumul a fost închis pentru trafic şi toţi au început... 

... to dance...

... să danseze... 

... Matthias... a magician on the dance floor...

... Matthias... un magician în ale dansului... 

An old man and Daniel shaking together...

Un bătrânel joacă împreună cu Daniel... 

... and everybody now: Run, run, run...

... iar acum, toţi: fuga, fuga, fuga... 

Smile :).

Zâmbitor :).

Impressions...

Nişte impresii... 

We had so many big, big groups today...

Azi am avut atâtea grupuri mari-mari...

... our team itself was already very big.

... însăşi echipa noastră era foarte mare. 

1 pm. 4 down. Just 9 meetings to go... Jarek... JAREK wake up...

Este ora unu. Patru ore au trecut deja. Doar nouă întâlniri au mai rămas... Jarek... JAREK, trezeşte-te...

Picturesque scenery.

O scenă pitorească. 

All kinds of roads today for the runners...

Astăzi avem tot felul de drumuri pentru alergători... 

That's a real shot! Matthias was running in the Moldovian outback... No kangaroos there, but geese and sheep...

Bună fotografie! Matthias aleargă pe drumuri de ţară... Canguri nu sunt, doar gâşte şi oi... 

... and horses.

... şi cai. 

... more kids...

... mulţi copii... 

and even more...

încă mai mulţi... 

In the afternoon we visited a children's camp near Nicolaevca.

După amiază am vizitat o tabără pentru copii, lângă Nicolaevca. 

The kids passed the torch around...

Copii au transmis torţa din mână în mână... 

... and made wishes for a more harmonious world.

... şi au făcut urări pentru o lume mai armonioasă.

Then they showed us how to dance in the traditional Moldovian way...

Apoi, ne-au arătat cum se joacă la moldoveni...

... we tried it too... but no way... we are runners, not dancers...

... am încercat şi noi... dar n-a ieşit nimic... suntem alergători, nu dansatori...

Yes, that's what we are good at...

Da, iată la ce suntem buni... 

Bread for Jarek.

Pâine pentru Jarek. 

A group of cyclists accompanied us to the next village. And again, some of them wanted to run and so our guys had to ride their bikes in the meantime... That looked really funny...

Un grup de biciclişti ne-a însoţit până la satul următor. Dar unii dintre ei au vrut să alerge; aşa că băieţii noştri au trebuit să meargă cu bicicletele lor... A fost ceva foarte amuzant...

The next gang of cyclists...

Încă o ceată de ciclişti... 

Olga and a little one.

Olgăi i-a plăcut de fetiţă.

Final shot. What a day. Open doors. Cross check. Thank you for choosing WHR Airlines. We hope you had a pleasant flight. The captain is very tired now and has to go to bed as soon as possible, because tomorrow's schedule is nearly as busy as today's...

Fotografia finală. Ce zi! Deschideţi uşile. Puneţi scara. Vă mulţumim că aţi ales Liniile aeriene "Alergarea pentru Armonie Mondială". Sperăm că aţi avut parte de un zbor plăcut. Căpitanul este foarte obosit acum şi trebuie să meargă la culcare cât mai degrabă posibil, pentru că orarul de mâine este aproape la fel de încărcat ca şi cel de azi...

– Martin Leitner


Distance: 103 km

Team Members:
Martin Leitner (Austria), Matthias Eckerle (Germany), Olga .Soboleva (Russia), Mate Szekely (Hungary), Daniel Schenke (Germany), Jarek Werner (Poland), Radka Metelkova (Czech Republic), Vera Balonishnikova (Russia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 16 July
< Ukraine 16 July
< Ukraine 16 July
Moldova 18 July >
Ukraine 18 July >

Ukraine 17 July