• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Ukraine 15 July: Uman' - Kryzhopil'

After our night in Uman' we settled down for another day of running in Ukraine. We were sure we would never run out of fresh and tasty bread.

Переночувавши в Умані, ми розпочали новий день бігу в Україні. Нам здавалося, що ми ніколи не вибігаємо цей свіжий і смачний хліб.

And here we go! The offering of bread to guests is a really nice tradition.

А тут ми це зробили! Зустрічати гостей хлібом з сіллю дійсно гарна традиція.

Thanking our hosts for food and shelter, and for even more: kindness and concern. And once more, THANK YOU Anna Dmitrijvna Fedotova! This run would have not been possible without you.

Дякуючи нашим господарям за їжу й притулок, і навіть більше, за доброзичливість і хвилювання. І ще раз ДЯКУЄМО Ганна Дмитріївна Федотова! Цей пробіг був би неможливий без вас.

On the leapfrog team, waiting for my turn to come. What is new on the Ukrainian car market?

В перекатній команді, очікуючи своєї черги. Що нового на українському автомобільному ринку?

Lina switching to slippers. As we generate smiles along the road day by day, we ourselves get really happy too. To me the simplicity of the life on the road really gives a lot. We experience what is really important in life. Joy and happiness.

Ліна перевзувається. Як ми створюємо посмішки вздовж дороги щодня, так і ми самі стаємо дійсно щасливими . Для мене просте життя на дорозі дає дійсно багато. Ми відчуваємо що є дійсно важливим в житті. Радість і щастя.

A Soviet-style colourful mural of the creative life, along the road.

Багатокольорова, в радянському стилі, мозаїка творчого життя вздовж дороги.

Olena running with the ambulance escort car. Running out of smiles? Impossible.

Олена біжить з супроводжуючою медичною машиною. Вибігати без посмішки? Неможливо.

The children of our kind lunch hosts, with the torch. It was hard to run after the amazing Ukrainian feast.

Діти доброзичливого господаря, що нагодував нас обідом, з факелом. Це дуже важко бігти після дивовижного українського бенкету.

Another packed Lada. There is no limit to the load a Lada can carry. Just let your imagination fly.

Інша нагружена Лада. Немає обмежень в тому, що може перевозити Лада. Просто дозволь твоїй уяві летіти.

Magnificent buildings along our way: the house of culture in Dzhulynka. Running on an easy schedule, we had time for swimming and frisbee every day. And some photography too.

Розкішний будинок вздовж нашого шляху: будинок культури Джулинки. Бігаючи по легкому розкладу, ми кожен день мали час поплавати і пограти в фрізбі (гра з летючою тарілкою). І для деяких фото також.

Grandmother with kid.

Бабуся з онуком.

Be like a sunflower: Rise up high towards the sky. Always face the sun and don't be afraid to stand alone...

Будь як сонячник: рости вгору до неба. Завжди будь обличчам до сонця і не бійся залишитися наодинці...

An enthusiastic runner joined us at his village, and ran with us some 15km at a pace that was really hard to follow. Later, his father came with two bikes and they bicycled back home. He will join the Ukrainian run for one of the upcoming days, for a whole day of running. It is good we met him - by coincidence!

Сповнений ентузіазму, бігун приєднався до нас в своєму селищі, і пробіг з нами близько 15 км в такому темпі, що з ним було не просто бігти поруч. Пізніше його батько приїхав з двома велосипедами і вони поїхали додому. Він приєднається до української команди в один з наступних днів на цілий день бігу. Як добре, що ми випадково зустріли його!

We had a nice reception with flowers, and then the children of Ternivka and Dzhulynka in Bershadsky district ran with us.

Нас добре зустріли з квітами, а потім діти з Тернівки і Джулинки Бершадського району бігли з нами.

Running with the kids - this is what I like the most of the World Harmony Run. There is no limit to their energy. We had almost five hundred kids for the day.

Бігти з діточками, ось що я найбільше полюбляю у Всесвітньому бігові заради гармонії. Немає межі для їх енергії. Ми зустрілись майже з п'ятистами діточками цього дня.

Lunch break. Martin relaxes for a few minutes after the delicious lunch we were offered.

Обідня перерва. Мартін розслабився на декілька хвилин після смачного обіду.

A friend joining us barefoot in Bershad'. He came some 10km!

Друг приєднався до нас босоніж в Бершаді. Він пробіг близько 10 км!

And at a good pace!

І в доброму темпі!

Some more kids with our country coordinator in Obodyvka. Let's run together! Sasha, Vitaly and Yevgeniy from left to right.

Ще діти з нашим координаром страни в Ободивці. Побігли разом! Сашко, Віталік і Євген, зліва направо.

Kindergarden in Dzhulynka. Let everyone have a wish, holding the torch.

Дитячий садок в Джулинці. Дозвольте кожному загадати бажання, тримаючи факел.

A bit of rain and a warm reception at the Kryzhopil district border. A local folk group sang a traditonal welcome song for us.

Маленький дощ і тепла зустріч на межі Крижопільського району. Місцева народна група заспівала нам традиційну вітальну пісню.

And the bread that can not be missed. Radka kissing the bread by the local tradition. Thank you! How can we eat that much?

І коровай, який ніколи не можна пропустити. Радка поцілувала хліб за місцевою традицією. Дякуємо! Як ми можемо стільки їсти?

The kids of the first village, with a hand-made 'city sign'.

Діти з першого села зі "знаком міста" ручної роботи.

I made friends with a kind lady who has relations in Szeged, Hungary. It's a pity I don't speak Ukrainian.

Я подружився з доброзичливою жінкою, яка має родичів в Сзегеді, Угорщина. Жаль, я не розмовляю українською.

The speaker of the district parliament and the head of the district administration, together with the torch. The locals really did their best to receive the international relay in an outstanding way.

Голова ради району і голова районної адміністрації разом з факелом. Місцеві мешканці дійсно постаралися зустріти міжнародну естафету видатним способом.

We met these boys along the way. They turned their bikes around to follow us and ask what we were doing. When Jarek told them about the Run they were very happy that they met us. After cycling with us for a couple of km, they also wanted to run. So Jarek and Martin simply took their bikes and they took the torch. It looked so great to see our guys on the bikes and the boys running barefoot...

Ми зустріли цих хлопців по дорозі. Вони розвернули свої велосипеди, щоб їхати за нами і запитали, що ми тут робимо. Коли Ярек розповів їм про біг, вони були щасливі, що зустріли нас. Проїхавши поруч з нами декілька км, вони також захотіли пробігти. Так що, Мартін і Ярек просто взяли їх велосипеди, а хлопці взяли факел. Це виглядало так чудово, бачити нашіх хлопців на велосипедах і хлопчаків біжачих босоніж...

And then the downpour started. Still, the locals were so happy to see us.

А потім почалась злива. Все одно місцеві мешканці раді були бачити нас.

By evening, the weather cleared up a little. As the sun appeared, we were accompanied by a beautiful rainbow. We got really nice accommodation for the night in Horodkivka, the biggest village in the region.

Але в вечері трішки прояснилось. Як тільки вийшло сонечко, ми побачили прекрасну веселку. На ночівлю нас розташували дійсно в гарному місці в Городківкі, найбільшему селі району.

– Mate Szekely // Мате Сзекелі


Distance: 122 km

Team Members:
Martin Leitner (Austria), Matthias Eckerle (Germany), Olga Soboleva (Russia), Alexsey Egorov (Russia), Mate Szekely (Hungary), Daniel Schenke (Germany), Jarek Werner (Poland), Radka Metelkova (Czech Republic), Vera Balonishnikova (Russia), plus 15 Ukrainians (Ukraine)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Ukraine 14 July
Ukraine 16 July >
Ukraine 16 July >
Moldova 16 July >