• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech republic 27 April: Prague

We celebrated the 25th anniversary of the World Harmony Run and Peace Run in beautiful sunny Prague.

Oslavili jsme dnes 25. výročí založení Světového běhu harmonie a Mírového běhu v krásné prosluněné Praze.

A group of the Czech runners from different cities visited the Boticska Primary school with a program about harmony and friendship.

Skupinka českých běžců z různých měst navštívila ZŠ Botičská s programem o harmonii a přátelství.

A skit shows how we should not behave. :-)

Předvádíme scénku, jak bychom se neměli chovat. :-)

Next skit is about helping friends.

Další scénka je o pomoci přátelům.

Listen to your heart whispers...

Poslouchej šeptání svého srdce...

The headteacher Lenka Bourova is a very kind, dedicated and self-giving person, who deserves the Torch bearer award.

Paní ředitelka Lenka Bourová je velmi laskavý, nadšený a obětavý člověk, který si zaslouží ocenění Posel harmonie.

Wishes for harmony...

Přání pro harmonii...

Also the teachers made their wishes.

I paní učitelky připojily svá přání.

Running around the world.

Běžíme kolem světa.

Everybody gets a stamp from each continent...

Každý dostane razítko ze všech kontinentů...

even on a nose.

i na nos.

Group photo

Společná fotografie

Now the groups of students represent different continents and race each other in various disciplines.

Teď jsme žáky rozdělili do různých kontinentů, které budou proti sobě soutěžit v různých disciplínách.

Asian tigers.

Asijští tygři

European deer

Evropští jeleni

African elephants

Afričtí sloni

Running on hands and feet is not so easy.

Běhání po čtyřech není tak jednoduché.

Time to say goodbye.

Loučíme se jako sportovci.

Now we carry the torch through Prague.

Běh s pochodní Prahou.

Luckily we didn`t burn the National theatre.

Národní divadlo jsme naštěstí nezapálili.

The runners are bringing the torch to the statue of the founder of the World Harmony Run in downtown Prague.

Bežci dobíhají s pochodní k soše zakladatele Světového běhu harmonie v centru Prahy.

A new plaque is mounted to the statue as a celebration of today`s 25 anniversary.

K dnešnímu 25.výročí založení Světového běhu harmonie je socha osazena novou plaketou.

New trees of harmony, peace, friendship and hope are planted around the statue.

Okolo sochy jsou také nově vysazeny stromky harmonie, míru, přátelství a naděje.

A quiet moment with reading poems.

Klidná chvíle se čtením básní.

Also the tourists admiring the statue are happy to hold the torch.

I turisté, kteří se zastavili u sochy, si rádi podrží pochodeň harmonie.

It was a beautiful day, so one of the runners took the torch for swim. :-)

Byl to krásný den, tak není divu, že jeden s běžců si s pochodní i zaplaval.

 


Video Message from Davidson Hepburn, President (2009 - 2011) of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) for 25th Anniversary of the World Harmony Run and a vision for the decade: "Toward a Oneness-World".

Full Text of the 25th annversary message and link to 25 language informal Translations: http://www.worldharmonyrun.org/25

or Click on language button for separate youtube videos wth sub titles in varous languages

See also:

– Apaguha


Distance: 5 km

Team Members:
Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Netherlands 26 April
Czech republic 10 June >
Germany 28 April >

Iceland 27 April