• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 19 June: Cadca - Namestovo

Primary school M.R. Štefánika in Čadca gave us a good start for another day.

Dobrý štart do ďalšieho dňa nám pripravila Základná škola M.R. Štefánika v Čadci.

During the recitation of one poem from famous slovak poet Daniel Hevier about us adults we were laughting like crazy.

Pri prednese básne od známeho slovenskéhho básnika Daniela Heviera o dospelákoch sme sa šúľali od smiechu.

Incredible perfomance of little majorettes.

Famózne vystúpenie malých mažoretiek.

Hahahhaa...that´s really funny!!

Hahahaha.....to je ale kopec srandy!!

We have received the winning cup from children and imeadiately we had to try how victory tastes.

Dostali sme od detí víťazný pohár a hneď sme aj ochutnali ako chutí víťazstvo.

And here we are coming into another town....

A tu už pribiehame do ďalšieho mesta....

It seems that Pepino´s presentation of our run was awarded with good attention of all children.

Zdá sa že Pepínova prezentácia o našom behu zaujala pozornosť všetkých detí .

They cooperated very nicely

Veľmi dobre spolupacovali.

From their little fingers children created the burning torches.

Z malých prštekov deti vytvorili horiace pochodne

On your mark....

Pripraviť sa....pozooor......

Zzzzzzzz......(or not?)

Chrrrrr....(alebo žeby nie?)

The mayor of the town Krasno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

Pán Primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

I love Rock and Roll!!

A davy šalejú!!

And our torch is cheerfully receiving another children´s wishes

A naša pochodeň s radosťou príjmá ďalšie detské priania

Children with excitement and Vlado going around the world in two minutes.

Deti s nadšením a s Vladom prebiehajú okolo sveta za dve minúty

Am I not so cool?

No nie som frajer?

When the soul is looking at us though the eyes...

Keď duša na nás kuká z očí...

We are heading to one of the most beautiful villages Stara Bystrica

Pribiehame do jednej z najkrajšich obcí Stará Bystrica

...because of it's unique architecture...

...kvôli jej výnimočnej architektúre...

...and especially because this village is the only one in Slovakia that has Astronomical Clock which we can see also in Prague.

...a hlavne preto, že ako jediná na Slovensku konkuruje pražskému Orloju.

During the ceremony kids gave us these beautiful presents...

Detičky nám počas ceremónie podarovali tieto krásne obrázky...

...and they became the Oneness and Fullness of tomorrow sun...

...a stali sa Jednotou a Naplnením slnka zajtrajška...

Vlado with his pantomime always makes children laugh.

Vlado so svojou pantomímou vie deti vždy poriadne rozosmiať.

Not only young but also the older ones can put into the torch their wishes for harmony in the world

Nie len malí, ale aj veľkí môžu naplniť pochodeň svojimi prianiami pre harmóniu vo svete

Our ceremony was attended also by the mayor Jan Podmanicky and ultra runner, the world champion for 100 km run, Anna Belosakova

Ceremónie sa zučastnili aj starosta Phdr. Judr.Ján Podmanický a ultrabežkyňa, víťazka sveta na 100 km, Anna Belošáková

It was an honour for us to run with her

Bola to pre nás česť, že sme si s ňou mohli zabehať

Orava...beauty unparalleled

Nevídané krásy Oravy

We are visiting also the coldest place in Slovakia, the village Oravska Lesna

Navštívili sme aj najchladnejšie miesto na Slovensku, dedinu Oravská Lesná

Nevertheless, they received us more than warmly

Ich prijatie bolo však horúce

Children´ s folk group Magurka beautiflly sang for us

Detský súbor Magurka nám krásne zaspieval

Vlado again entertained us all very well

Vlado nás opäť všetkých dobre pobavil.

The whole world is in my hands...

V rukach držím celý svet...

I am the boss here...I!! :-)

Ja som tu šéfom...Ja!! :-)

City representative Mr. Fúrik receiving our presents

Pán Fúrik z mestského úradu dostáva od nás tieto dary.

We have got a new strenght into our team-Juraj Večerek, who ran with us from Oravská Lesna almost all the way  to Namestovo.

Získali sme novú posilu Juraja Večerka, ktorý bežal s námi z Oravskej Lesnej skoro až do Námestova

Juraj is a member of the running club Lewklin in his birthplace village Zákamenné...

Juraj je členom bežeckého klubu Lewklin v jeho rodnej dedine Zákamenné...

...where we are just coming and they are nicely welcoming us as you can see.

...kde práve pribiehame, a takto pekne nás vítajú.

After our performance the local folk group Kamenčan paid back with their beautiful Goral songs played in their traditional costumes.

Za naše vystúpenie sa nám odplatil súbor Kamenčan, ktorý nám krásne zahral a zaspieval Goralské piesne v ich tradičných krojoch.

Very nice refreshment- slovak donuts.

Veľmi dobré občerstvenie- slovenské domáce šišky.

Hmmm....what is it?

Hmmm...čo to je?

Girls from Zakamenné showed us that they are not only good singers but also good runners, we couldn´t keep up with them.

Dievčatá zo Zakamenného, sa ukázalo, že nie sú len dobré speváčky, ale aj bežkyne, skoro sme im nestačili.

Nice finish of the day with kids that we just met when we came to our accomodation at the Ranch at Edi´s in Námestovo.

Dobré zakončenie dňa s deťmi, ktoré sme náhodne stretli keď sme sa prišli ubytovať na Ranč u Ediho v Námestove.

Another day is over... now I can relax for a moment.

Dnes to mame za sebou, teraz môžem konečne chvilu relaxovať.

Romantic sunset with horses at the Ranch

Romantický západ slnka s koníkmi na Ranči.

– Livka+Danica


Distance: 74 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), David Peschke (Germany), Sergey Sidenko (Ukraine), Kristina (Hungary), Samunnati Lehonkova (Ukraine), Tereza (Czech Republic), Karolina (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovak Republic), Marek Novotny (Slovak Republic), Vlado Kulisek (Slovak Republic), Danica Cernakova (Slovak Republic), Livka Hlacova (Slovak Republic), Peter Hlac (Slovak Republic), Devatulya Sulekova (Slovak Republic), Muniya Haskova (Czech Republic), Slovak local runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 18 June
< Czech Republic 18 June
Slovakia 20 June >