• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 13 June: Michalovce - Kosice

We started at 8 o'clock in Michalovce and the city representatives made first steps with us.

Z Michaloviec sme vyštartovali o 8:00. Prvé dnešné kroky s nami spravil aj zástupca mesta.

We all wanted to take picture in Pozdisovce under 300 years old blossoming lime tree with mayor Ing. Jan Cizmarik.

Pod kvitnúcou 300 ročnou lipou v Pozdišovciach sme sa chceli všetci odfotiť aj s pánom starostom Ing. Ján Čižmárik.

Mayor of Trhoviste Robert Kuba invited us for refreshing drink kofola and kids from this village also ran with us a bit. Here we had to say good bye to the Ukrainian team that continues on its route through Ukraine.

Starosta Trhovišťa, pán Róbert Kuba nás na 9:15 pozval na osviežujúcu kofolu a miestne decká si s nami aj kúsok zabehli. V tejto obci sme sa rozlúčili s ukrajinským tímom, ktorý pobeží ďalej svoju trasu cez Ukrajinu.

Very nice refreshment was prepared for us in front of renovated city hall in Hriadky. Mayor Milan Rohal told us a bit of its history.

V obci Hriadky sme sa občerstvili pred zrenovovaným Obecným úradom, o ktorého histórii nám porozprával pán starosta Milan Rohaľ.

Children from Secovce ran with us through the whole city. Mayor RNDr. Monika Beresova was as proud of them as we were.

Mládež zo Sečoviec si s nami zabehla cez celé mesto, pani primátorka RNDr. Monika Bérešová bola na nich určite rovnako hrdá ako my.

Brass band set our rythm...

Dychovka nám hrala rezko do kroku...

Mayor of Dargov Stefania Bojtimova invited us to city hall, where we got lovely sandwiches, sweets and drinks.

Pani starostka Štefánia Bojtimová z Dargova nás pekne pohostila v priestoroch Obecného úradu.

One runner lost in Dargov mountain pass...

Jedného bežca sme stratili v Dargovskom priesmyku...

Children in Bidovce joined our team and accompanied us all the way out of the village. Mayor of Bidovce Viliam Baco was very affectionate and we had cheerful conversation with him.

V Bidovciach sa k nám pridali miestne deti, ktoré nás odprevadili von z obce. Pán starosta Viliam Bačo bol veľmi srdečný a pekne sme sa s ním porozprávali.

Next stop was in Kosicke Olsany. We already felt close to the goal. We refilled fuel in form of sandwiches and drinks prepared by mayor Slavomir Horvath and launched for last few kilometers.

Ďalšia zastávka bola v Košických Olšanoch. Tu sme už cítili blízkosť nášho cieľa. Nabrali sme sily z chlebíčkov a nápojov, ktoré pre nás pripravil pán starosta Slavomír Horváth a vrhli sme sa na zostávajúcich pár kilometrov.

One more wonderful meeting before the end. We went to foster home at the suburb of Kosice.

Ešte jedno skvelé stretnutie pred koncom. Zašli sme do detského domova na predmestí Košíc.

We played games and laughed all the time...

Hrali sme sa hry a celý čas sme sa smiali...

..we spent great time together.

..bolo nám spolu fajn.

Then we made our last steps on a 13 day journey through Slovakia that finally led us to the main square in Kosice.

Potom nám už zostávalo iba zopár krokov na 13- dňovej trase cez Slovensko, ktoré nás napokon doviedli na Hlavnú v Košiciach.

Deputy Mayor of Kosice-Stare mesto Ing. Ernest Basti welcomed us in front of the famous theatre.

Pred Divadlom nás v našom cieli privítal zástupca starostu MČ Košice-Staré mesto Ing. Ernest Básti.

We ended up......in a fountain!

A skončili sme.....vo fontáne!

Big THANK YOU to all the people who made happen and joined the World Harmony Run 2009 in Slovakia!

Veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorý vytvorili a pripojili sa k Svetovému Behu Harmónie 2009 na Slovensku!

(many more pictures in the gallery...)

(v galérii je ešte plno ďalších fotiek...)

– Lenka


Distance: 60 km

Team Members:
Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 12 June
< Ukraine 12 June
Ukraine 14 June >

Ukraine 13 June