• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 9 June: Stara Lubovna - Bardejov

Start of today's leg was in front of City hall.

Again we met with the outstanding people who kept us company yesterday evening.

Besides Mayor RnDr. Jarzemborsky, who to lit the torch for today's leg left some important city meeting for a moment, kids from nearby PS came and together we did a symbolic lap in front of City Hall.

Besides two future runners, the members of Running club Stara Lubovna Laco Simko (our local mentor and organizer of Visegrad Marathon and Small Pieninsky marathon), Tono Hudak a Ondro Slachtovský.

Začiatok dennej etapy v Starej Ľubovni bol pred Mestským úradom.

Opäť sme sa tu stretli s výnimočnými ľuďmi ktorí nám robili spoločnosť včera večer.

Okrem primátora RnDr. Jaržembovského, ktorý aby mohol zapáliť pochodeň na dnešnú etapu opustil na chvíľu dôležité rokovanie, prišli aj decká z neďalekej ZŠ a spolu s nimi sme si dali symbolické kolo pred MSÚ.

Okrem dvoch budúcich bežkýň s nami vybehli členovia Bežeckého klubu Stará Ľubovňa Laco Šimko (náš regionálny mentor a organizátor Visegrad Maratónu a Malého Pieninského maratónu), Tóno Hudák a Ondro Šľachtovský.

Next stop was in Plavnica where we have been welcomed by the Principal of local school Mgr. Jan Bobulsky, Ondro bid us farewell and together with few school-kids we ran off.

Ďalšia zastávka bola v Plavnici kde nás privítal riaditeľ miestnej školy Mgr. Ján Bobuľský, rozlúčil sa s nami Ondro a spolu s niekoľkými žiakmi sme vybehli ďalej.

Our next steps took us to Circ where we met with Mayor Jan Labas at the PS and where we had a shared pie-lunch with the kids after the programme. (greetings to my co-diners Martinka and Marian)

Naše ďalšie kroky nás priviedli do obce Čirč kde sme sa na základnej škole stretli so starostom Jánom Labašom a kde sme mali po programe spoločný koláčový obed s deťmi. (pozdravujem mojich spolustolovníkov Martinku a Mariána)

With the carbohydrates stocks refilled we ran to Lenartov to a meeting with Mr. Mayor Jan Jajko and kids from local kindergarten, which treated us to some proper sheep cheese and more pie. Some sportsmen from the village joined us on the way. In Lenartov Tono bid us farewell, whom we would like to thank ex animo - he ran with us 35km. So Tono best of luck Saturday during race Beh na chatu pri Zelenom plese.

S doplnenými zásobami uhľohydrátov sme bežali do Lenartova na stretnutie so p. starostom Jánom Jajkom a deťmi z tamojšej materskej školy, ktorý nás pohostil riadnym ovčím syrom a ďalšími koláčmi. Po ceste sa k nám pridalo aj niekoľko športovcov z obce. V Lenartove sa s nami rozlúčil Tóno ktorému chceme z celého srdca poďakovať za pomoc - nabehal s nami 35km. Tak nech sa ti Tóno darí v sobotu na Behu na Chatu pri Zelenom plese.

Three kilometers further on we have been heartily welcomed in Malcov by Mayor Jan Blanda and local folk group. In Malcov we are joined by a local runner Jozef, who unplanned ran with us to Bardejov.

O tri kilometre ďalej nás už čakalo srdečné vítanie v obci Malcov, starostom Jánom Bľandom a miestnym folklórnym súborom. V Malcove sa k nám pridáva miestny bežec Jozef, ktorý s nami neplánovane nakoniec bežal až do Bardejova.

Next three km and village Gerlachov, where we ran to local PS&Kindergarten. While running into the yard we already knew, this school will be special. An art exhibition by school-kids themed World Harmony Run was displayed on the fence. The kids from school-kids surprised us since they had a superb programme prepared for us and they even sung our song in Slovak! Our thanks we send to the whole school staff and the Mayor Ing. Marian Harcarik.

Ďalšie tri km a obec Gerlachov, kde sme dobehli na miestnu základnú a materskú školu. Už pri vbiehaní do školy nám bolo jasné že táto škola bude výnimočná. Na plote visela výstava prác žiakov na tému Svetový beh harmónie. Decká zo školy nás milo prekvapili pretože mali pre nás pripravený parádny program a dokonca nám zaspievali našu pieseň v slovenčine!

Naše poďakovanie posielame celému učiteľskému zboru a starostovi obce Ing. Mariánovi Harčarikovi.

In Mokroluh we received a proper artistic treat, when for us and public preformed group Mokroluzanka. We have been on village-grounds welcomed and with five kinds of pie treated by Mayor Pavol Petric.

V Mokroluhu sa nám dostalo skutočného umeleckého zážitku, keď pre nás a verejnosť vystúpila skupina Mokrolužanka. Na pôde obce nás privítal a piatimi druhmi koláčov pohostil starosta Pavol Petrič.

Today's "pie day" we finished in Bardejov, modestly without big lustre on Radnicne namestie welcomed by a city representative. Tomorrow we start from local PS. Bardejov is the home of well known runners club JM Demolex Bardejov, so maybe some of the members will come tomorrow to take us

for a run.

Dnešný koláčový deň sme zakončili v Bardejove skromne bez veľkej slávy na Radničnom námestí, kde nás privítal zástupca mesta.

Zajtra začíname z miestnej ZŠ. Bardejov je sídlom známeho bežeckého klubu JM Demolex Bardejov tak možno nás niekto z členov príde zajtra „prevetrať“.

– Dušan


Distance: 57 km

Team Members:
Vlado Kulíšek (Trenčín), Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Zdeno Michalec (Považská Bystrica), Janko Stanko (Žilina), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava), Mery Hláčová (Košice)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 8 June
< Ukraine 8 June
< Austria 8 June
Slovakia 10 June >
Ukraine 10 June >
Austria 10 June >

Ukraine 9 June