• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 20 May: Teplice - Slany

The team started the day at Na Stinadlech school in the city of Teplice. Even though the city lies in a heavy industry area it has a rich culture of spas and has been inhabited for over 2000 years.

Tým začal den v Teplické ZŠ Na Stínadlech. Přestože město leží uprostřed průmyslové oblasti, má velmi dlouhou lázeňskou tradici a je obýváno už přes 2000 let.

The children display their mock torches as we sing together.

Děti ukazují své pochodně zatímco zpíváme píseň Běhu.

Run, run, run ...

Běž, běž, běž ...

Sharing a wish for Peace in Teplice.

Přání pro mír v Teplicích.

"Hmmm... should i wish for a new iPod or World Peace?"

"Hmmm... měla bych si přát nový iPod nebo mír ve světe?"

The popular Principal accepts the certificate of appreciation.

Oblíbená ředitelka školy přebírá děkovný list za účast ve Světovém běhu harmonie.

Vlado switches to a fast gear approaching Duchcov.

Vlado přibližujíc se k Duchcovu přeřazuje na vyšší rychlost.

We were excited for the upcoming relay with Athletic Klub Duchcov.

Byli jsme moc rádi, že se k nám připojil Atletický klub Duchcov.

David and Lukas were very strong runners covering several kilometers with us.

David a Lukáš a další z klubu s námi uběhli několik kilometrů až na místo setkání.

Tereza, Ema and Michala all shared carrying the torch to their school.

Tereza, Ema a Michala spolu donesli pochodeň do místní školy.

We were greeted with pom poms and cheers for the team.

Byli jsme uvítáni nadšeným máváním a voláním.

Everyone clapped together to the Czech music beat.

Každý tleskal do rytmu.

Baton twirling by the fantastic Duchov majorettes.

Vzduchem svištěly batony Duchcovských mažoretek.

They offered us wonderful refreshments to keep our energy up.

Ovoce nám při běhu vždy dodá energii. Banánů není nikdy dost!

There is so much Oneness when you feel the Peace in your heart.

Pocit jednoty a sounáležitosti je tak silný, když můžeme v srdci cítit mír.

Zuzka from Prague leads the children on a run around the track.

Zuzka z Prahy vede děti v běhu s pochodní dokola po treku.

Even the Principal was inspired to run with us.

I paní ředitelku jsme inspirovali ke krátkému běhu.

Ondrej leads the team to the next city of Bilina.

Ondřej nese s týmem pochodeň do další místa na trase, Bíliny.

The local runners from Bilina school were happy to show us the way.

Po cestě nám místní běžci nadšeně ukazovali cestu.

Bilina is a historic spa city with lovely architecture and an old town centre.

Bílina je lázeňské město s historickým jádrem.

"Ahoj!" the runners are coming.

"Ahoj!", běžci probíhají kolem.

We were happy to hear the music and cheers as we ran into the school.

Rádi jsme slyšeli nadšené zdravení, když jsme vbíhali do místní školy.

The Deputy Mayor Mr. Rendl greeted us with a warm welcome in the Aleska school.

Místostarosta Bíliny, pan Rendl, nás velmi vřele přivítal v ZŠ Aleská.

The children made torches in art class to inspire us.

Děti v hodinách výtvarné výchovy vyrobily papírové pochodně, abys nás inspirovaly k dalšímu běhu.

Most inspiring was a soulful singing performance by the talented Bara. She sang 3 songs and the crowd was applauding loudly.

Velmi inspirující bylo vystoupení talentované zpěvačky Báry. Zazpívala 3 písně a celý dav jí nadšeně obdařil potleskem.

We were full of joy as we all raced around the schools amazing track. Including the Deputy Mayor.

S radostí a nadšením jsme všichni utíkali dokola po školní běžecké dráze. Včetně pana místostarosty.

Our thanks again to Mr. Rendl for organizing the whole event!

Ještě jednou díky panu Rendlovi za zaštítění celé akce!

Libceves is a beautiful village set on top of a hill.

Libčeves je pohledná vesnice na kopečku.

The local fire department was our support crew.

Místní hasiči nám dělali doprovod.

Even offering a few runners a ride with them in the firetruck. Don't worry, the flame of the torch was under control!

A někteří jsme se i svezli v jejich trucku. Nemějte obavy, plamen pochodně byl pod jejich dohledem!

They were so precious holding flowers so sweetly.

Byly tak milé, když v rukou držely kytičky.

"Does anyone know the number for World Harmony?"

"Ví někdo číslo na Světovou harmonii?"

The mayor Mr. Ekrt runs with us past a historic church from the 13th century.

Pan starosta Tomáš Ekrt s námi běží kolem místního kostela ze 13. století.

Green pastures took us on our way to Louny.

Zelená pole a vrchy nás dovedly až do Loun.

The Louny schools running team joined us for a few kilometers. Since this is a specialty sports school the children were particularly fast.

Zde se k nám připojil tým sportovců z místních škol. Sotva jsme jim proto stačili.

Together we arrived to the Premyslovcu school through their new running track.

Spolu jsme dorazili do ZŠ Přemyslovců po jejich nové krásné běžecké trati.

The Mayour of Louny Mr. Sabata and the school Principal Mr. Hubert received together the Harmony torch.

Starosta Loun, pan Šabata, a ředitel školy, Vlastimil Hubert, oba dlouholetí sportovci, společně převzali pochodeň Harmonie.

The students offered us a song. Not only did one of the teachers run with us, she played guitar immediately after that as well!

Žáci nám zazpívali několik písní. Nejen že s námi jedna z učitelek běžela, ale v zápětí nám i zahrála na kytaru!

Then we all sang together.

Pak jsme si zazpívali všichni společně.

We had a final race around the track...

Naposled jsme dohromady oběhli hřiště...

Than happily posed for a team photo with our new friends.

A zapózovali pro společnou fotografii.

The city of Louny was especially beautiful.

Louny byly obzvláště hezké.

Michal and his family. Daughter Karolina, son Simon, Michal's brother and his charming father welcomed the team to their home.

Michal a jeho rodina. Děti Karolína a Šimon, Michalův bratr a jeho okouzlující otec nás přivítali u nich doma.

This historic church is next door and we were so lucky to be treated to a private VIP tour.

Hned vedle jejich vrat je hezký kostel a měli jsme to štěstí, že jsme ho mohli společně navštívit.

Now THAT is a key!

Tak toto je pořádný klíč!

We were quite amazed at the beauty we saw here.

Byli jsme okouzleni krásnou výzdobou uvnitř.

Karolina played the organ for the team.

Karolína pro tým zahrála na stále funkční varhany.

The city of Peruc was an uphill run to the top of a enchanting hill.

Do Peruce to byla velmi strmá cesta na vrchol okouzlujícího kopce.

We were so happy to meet the children of Peruc and share with them.

Velmi rádi jsme se setkali s Peruckými dětmi.

They ran with us to the end of the town.. even the adults could not resist.

Běželi s námi na konec obce; ani dospělí neodolali.

This enthusiastic runners from Peruc continued on for many kilometers.

Tito nadšení běžci s námi pokračovali po několik kilometrů.

We were so full of Gratitude for the day.

Byli jsme za dnešek opravdu plní vděčnosti.

– Ondrej Mocny, Jennifer Cluck


Distance: 82 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Ondrej Mocny (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Balavan Thomas (Great Britain), Vlado Kulisek (Slovakia), Jadranka Grbic (Serbia), Michal Hausenblas (Czech Republic), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Karolina Hausenblasova (Czech Republic), Šimon Hausenblas (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 19 May
Czech Republic 21 May >