• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 21 May: Slany - Pribram

Our day started in Slaný with a visit to the local orphanage. The children and teachers greeted us with high fives.

Náš den začal návštěvou dětského domova ve Slaném. Děti a učitelé nás přivítali plácnutím "high five."

They held the torch so respectively.. making their wishes.

Podrželi si pochodeň s velkým respektem.. a vložili do ní svá přání.

We ran with the torch around the playground.

Běželi jsme s pochodní kolem hřiště.

We felt so much love and kindness at the orphanage, it was a special time.

V dětském domově jsme cítili tolik lásky a laskavosti, bylo to pro nás velmi speciální.

Running from Slaný which translates in Czech to "salty".

Vybíháme ze Slaného.

The primary school in Pchery welcomed the runners.

Běžce přivítala základní škola v Pcherech.

The children were so happy with joyful smiles and energetic runners eager to carry the torch.

Děti byly tak šťastné s radostnými úsměvy a energicky se chopily pochodně.

The school vice-principal Mrs. Cerna accepts the certificate of appreciation from us.

Zástupkyně ředitelky školy paní Bc. Pavla Černá přebírá od nás děkovný list.

The children created special harmony themed artwork.

Děti namalovaly obrázky s tématem harmonie.

Thank you, Pchery!

Děkujeme, Pchery!

Hockey players from Brjanska school and other kids joined us for a run through the city.

Hokejisté ze ZŠ Brjanská v Kladně se k nám spolu s dalšími dětmi připojili pro běh městem.

The Education director from the Mayors office Mr. Cerny holds the Harmony torch.

Pan Černý, uvolněný člen rady města Kladna pro oblast sportu a volného času, drží pochodeň Harmonie.

This super talented boy performs diabolo, a sort of circus act with a yo yo and long strings.

Tento velmi talentovaný chlapec předvedl vystoupení s diabolem, připomínající cirkusové vystoupení s jo-jem.

The girls performed with batons while dancing to American pop songs.

Dvě žákyně vystoupily coby mažoretky do rytmu amerických popových písní.

Next was a wonderful surprise, this boy belted out the song Hallelujiah. It was passionate and very moving.

Následovalo nádherné překvapení, tento chlapec zpíval píseň Hallelujah. Bylo to velmi dojemné a zazpívané ze srdce.

After, it was the International teams turn to perform.

Pak přišel na řadu náš mezinárodní tým.

We took the torch outside and the teachers also made their wishes for Peace.

Vzali jsme pochodeň ven a také učitelé tiše vyslovili svá přání pro mír.

These hockey players proudly became part of our running team.

Tito mladí hokejisté se hrdě stali členy našeho běžeckého týmu.

Certificate of appreciation accepted by the school director Mr. Dufek

Ředitel školy pan Mgr. Dufek převzal děkovný list.

Kladno has a great history of delevoping talented hockey players. Superstar Jaromir Jagr actually attended this school.

Kladno se může pochlubit odchováním mnoha talentovaných a slavných hokejistů. Například superhvězda Jaromír Jágr chodil do této školy.

Our hard working coordinator Vláďa in action.

Náš velmi zaneprázdněný a vynikající koordinátor pro tento den, Vláďa.

Could it be? 10 Kilometers per hour speed?

Je to možné? Běžíme rychlostí 10 km/h ?

This school in Unhošť is actually our team member Ondrej's primary school.

Do základní školy v Unhošti ve skutečnosti chodil jeden ze členů našeho týmu, Ondřej.

The Mayor of Unhošť Mrs. Lenka Mazuchová was all smiles to recieve the torch.

Starostka Unhoště paní Lenka Mazuchová přijala pochodeň se širokým úsměvem.

A hearfelt wish that is sure to come to true.

Přání ze srdce, které se určitě naplní.

Amazingly all five of these girls are named Eliška. How harmonious.

Pět Elišek pohromadě v jedné třídě.

This school had so much heart. We were so thankful for the beautiful artwork presented to us from them.

V této škole bylo tolik cítit srdce. Byli jsme velmi vděční na nádherné obrázky, které pro nás namalovali.

We gathered for an enthusiastic group photo.

Velmi nadšené skupinové foto.

We were so grateful to our police escorts. Especially Ondrej who was happy to share his hometown with the team.

Byly jsme velmi vděční našemu policejnímu doprovodu. Obzvlášť Ondřej byl velmi rád, že mohl své rodné město ukazát týmu.

Ondrej leads us past the townsquare of Unhosť. The name of the city translates to "good host".

Ondřej nás vede ven z Unhoště. Jméno města údajně pochází ze slov "dobrý hostitel".

The forest was calling...

Les nás už volal...

Vláďa was practically flying into the city of Hýskov.

Vláďa skoro letí směrem k obci Hýskov.

With the city in our sights the runners felt even more inspired.

Vidět město v dohledu dokázalo bězce ještě více inspirovat.

We played the country guessing game with the crowd..

Zahráli jsme si hru hádání zemí s našimi posluchači a přihlížejícimi.

Pranava from Iceland frightens everyone with his Viking impression.

Pranava z Islandu všechny děsí, když předvádí Vikinga.

"Harmony begins with ME!"

"Harmonie začíná u mě!"

We had a sports themed performance from the local athletes.

Místní mladí sportovci si pro nás připravili vystoupení.

It was lucky to have these young firefighters to help when the flame got too big.

Bylo stěstí mít po ruce tyto mladé hasiče, když se plamen příliš zvětšil.

Introducing Ruby the kitten..

Představujeme vám koťátko Ruby..

Running with the children always brings out the inner child in the girl runners.

My jsme taky děti.

Vláďa with his sister-in-law and her beautiful children.

Vláďa se svou švagrovou a jejími dětmi.

 

We presented the Mayor Ivana Týlová with a certiticate of appreciation. She was also inspired to join the runners.

Starostka Hýskova Ivana Týlová přijímá děkovný list. Tak jí to inspirovalo, že se k nám připojila až do Berouna.

Certificate of appreciation accepted by the Director of Primary school of Hyskov, Mrs. Stetkova.

Děkovný list dále přijala ředitelka místní základní školy, Mgr. Lenka Štětková.

Jennifer from the USA shares the student artwork.

Jennifer z USA si s dětmi prohlíží obrázky, které namalovaly.

We were off and running with the children. They had so much enthusiasm!

Pak už jsme byli opět na trase, i s dětmi. Byly tak nadšené!

In the city of Beroun we were greeted in the town square by local families. Vlado captivated the audience as usual with whistles and pantomime.

V Berouně nás na náměstí uvítaly místní rodiny s dětmi. Vlado jako vždy uchvátil obecenstvo svou pantomimou.

Beroun is a gorgeous city named after the river that runs through it.

Beroun je nádherné město pojmenované po řece, která jím protéká.

The Vice Mayor of Beroun Mr. Brodan is a cyclist and a talented runner himself. He was presented the torch by the Mayor of Hyskov, Mrs. Tylova, who has run with it all the way from there!

Místostarosta Berouna pan Brodan je cyklistou a talentovaným běžcem. Pochodeň mu předala Ivana Týlová, starostka Hýskova, která s námi od tamtud přiběhla!

They offered us refreshments, including grapes, muesli bars, and local mineral water.

Nabídli nám občerstvení, jako hroznové víno, musli tyčinky a vodu z místního minerálního pramene.

We were so lucky to have the Vice Mayor and Beroun locals including teachers from the kindergarten run with us to the next city. It was many kilometers, mostly uphill.

Pan místostarosta a několik místních včetně učitelů mateřské školky s námi běželi do dalšího města. Bylo to mnoho kilometrů, a značně do kopce!

Ilvaka passes a flyer to a cyclist and never loses her stride.

Ilvaka nabízí letáček projíždícímu cyklistovi bez jakéhokoliv pozastavení.

We posed for a team photo. Thank You Beroun.

Skupinové foto. Děkujeme, Beroune!

We experienced a light rain which the runners appreciated.

Pak přišel krátký déšť, který se však běžcům zamlouval.

On the way from Hostomice we stopped shortly by very pretty gamekeeper's house. The locals were very excited about our torch and what we do.

Cestou z Hostomic jsme se krátce zastavili u krásné hájovny Zátor. Místní byli velmi nadšení z pochodně a ocenili naše úsilí.

The police caravan escorted us through the evening traffic complete with lights and sirens.

Policejní eskorta nás zcela profesionálně doprovodila večerním provozem na silnici.

Celebrating our arrival in the town square of Přibram.

Oslavujeme náš příjezd na náměstí v Příbrami.

"I wonder who we should throw in the water?"

"Hm, koho hodíme do kašny?"

This guy was the lucky winner....

Tenhle šťastlivec...

"Pravá pokora je silou slona, ráda však kráčí zlehka."

Sri Chinmoy

– Ilvaka Nemcova, Jennifer Cluck


Distance: 82 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Ondrej Mocny (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Balavan Thomas (Great Britain), Vlado Kulisek (Slovakia), Jadranka Grbic (Serbia), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Ilvaka Nemcova (Czech Republic), Pataka Spacek (Czech Republic), Stefan Krc (Czech Republic), Sumahat Strohn (Germany), Pranava Gigja (Iceland), Milan Javornicky (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 20 May
Czech Republic 22 May >