• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 27 May: Slavkov u Brna - Hustopece

This morning we were a little late. One of our drivers/runners could not find car keys. We looked even in wastebaskets, but the keys were gone. Then it turned out, that they are with the driver, in the socks he was wearing. Till now we haven't found, who put them there ...

Dnešní ráno jsme vyrazili s drobnějším zpožděním, neboť jeden z našich řidičů/běžců nemohl najít klíče od auta. Poté, co jsme prohledali dokonce i odpadkové koše, se ukázalo, že klíč měl řidič ve své ponožce přímo na noze. Doteď jsme nevypárali, kdo mu je tam dal. :-)

At the main square of Slavkov u Brna, the mayor Mr. Charvat together with students and teachers of local school ZS Tyrsova welcomed us.

Na náměstí ve Slavkově u Brna nás spolu se žáky a učiteli ze ZŠ Tyršova přivítal rovněž i starosta města, pan Ivan Charvát.

One of the most breathtaking performances that we have seen untill now: girls from the group GLITTER STARS from the local school ZS Komenskeho. Their fantastic performance was not affected even by starting rain. We are very grateful to Mrs. Cenkova, who helped to organize our stay at Slavkov u Brna.

Jedno z nejúžasnějších vystoupení, jaké jsme dosud na naší trase viděli, nám předvedly dívky ze skupiny GLITTER STARS ze ZŠ Komenského, na jejich fantastické výkony neměl vliv ani začínající déšť. Hlavně zásluhou paní Cenkové, která nám náš pobyt ve Slavkově u Brna pomohla zorganizovat, nám město poskytlo příspěvek na náš nocleh ve městě, ale i svačinu na cestu, za což jim patří náš velký dík.

 

While running through Slavkov, one lady stopped us. She told us, how much she wishes good luck to us. She also supported us financially. The experiences like this confirm that our run makes sense and that there are more and more people who feel that our world needs harmony and who want to do something for it.

Když jsme běželi Slavkovem, jedna paní nás zastavila, jen aby nám řekla, jak moc nám fandí. Na podporu našeho projektu nám pak věnovala finanční příspěvek. Takovéto silné zážitky nás znovu utvrzují v tom, že náš běh má smysl a že je mezi námi čím dál více lidí, kteří cítí, že svět potřebuje harmonii a chtějí pro to něco udělat.

The deputy mayor of Krenovice, Mrs. Kokesova, started to think that she will have to cancel the program with children from the local school because in the morning it was heavily raining.

Místostarostka obce Křenovice, paní Kokešová, si už myslela, že bude muset program, do kterého byly zapojeny i děti ze ZŠ Křenovice, zrušit, neboť ještě ráno v obci dosti pršelo.

But our torch sent the raindrops away. Thus we could happily run with children through the village and also visit local school, where we got small refreshment. Our runners most appreciated strawberries from the garden of the deputy mayor. It was obvious, that in Krenovice both strawberries and harmoný is cultivated.

Naše pochodeň však další dešťové kapky odehnala, a tak jsme mohli proběhnout s dětmi celou vesnicí suchou nohou a navštívit i tamější školu, kde jsme dostali malé občerstvení. Naši běžci nejvíce ocenili jahody, které vypěstovala paní místostarostka na své zahrádce. Bylo poznat, že v Křenovicích pěstují jahody i harmonii.

In the morning we were not very happy that we had to run to work, in spite of having holiday for running. All the more joy we got when it revealed that the work is a village named Prace (Czech word for "work") and there are very skillful children. They and their teachers welcomed us with beutiful color pinwheels.

Když jsme se ráno dozvěděli, že přestože máme běžeckou dovolenou, budeme ještě dnes muset běžet do práce, moc nás to nenadchlo. O to větší radost jsme měli, když jsme zjistili, že se jedná o obec Prace, kde mají moc šikovné děti, které nás i se svými učitelkami přivítaly krásnými barevnými větrníky.

And moreover, Prace representatives prepared tasty refreshment for us and delegated a local representative, student Petr Nos, who ran with us to our next stop.

Kromě toho si Obecní úřad v Praci dal práci jak s přípravou našeho občerstvení, tak i s pověřením reprezentanta obce, studenta Petra Nose, jež s námi běžel až na naši další zastávku.

At the monument Cairn of Peace, the director of the Museum Brnenska, Mr. Vecera, awaited us. With his excellent English, he explained to all our international runners the history of the monument, build during 1910-1912 in honour of victims of Napoleon's victorious battle of Austerlitz (Dec. 2nd, 1805).

U Památníku Mohyla míru již na nás čekal pan Večeřa, vedoucí pobočky Muzeum Brněnska, který se svojí skvělou angličtinou přiblížil našim mezinárodním běžcům historii památníku, postaveného v letech 1910-1912 na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2.12.1805).

Mr. Vecera also allowed us to visit the exhibition called ”The Battle of the Three Emperors. Slavkov / Austerlitz 1805”

Pan Večeřa nám rovněž umožnil návštěvu multimediální expozice Bitva tří císařů.

We felt symbolic connection that we could run with our torch to the place that resembles cruelty of war and calls for world peace and that was also proclaimed to be the "Sri Chinmoy Peace Blossom" after peace philosopher Sri Chinmoy, who also founded the World Harmony Run.

Cítili jsme velikou symboliku, že jsme s naší pochodní mohli dorazit až na místo, které má sloužit nejen jako pietní „místo světla“ a memento válek, ale zároveň bylo prohlášeno za „Sri Chinmoy Peace Blossom“ podle jeho Sri Chinmoye, mírového filosofa, jež rovněž založil Světový běh harmonie.

After this touching experience we continued to Zatcany. We met students of local school with their teacher yet before the village.

Po hlubokém zážitku jsme pokračovali do Žatčan, kde na nás žáci místní základní školy čekali i s paní učitelkou už před samotnou obcí.

While welcoming us at the main square, the mayor, Mr. Osicka, did not hide his enthusiasm. Then we were presented with refreshment.

Starosta obce, pan Osička, neskrýval své nadšení, když náš běžecký tým vítal na náměstí. Poté jsme dostali i malé občerstvení.

We tasted cherries on the road.

Cestou jsme dokonce ochutnali letošní první třešně.

But some of us rather than eating cherries shrinked to a local pub. :-)

Někteří však raději než na třešně zalezli do místní putyky. :-)

At the beginning of Moutnice, children with their teacher waited for us. They helped us to bring the torch up to their school, where we also could get some snack.

Na začátku obce Moutnice na nás už netrpělivě čekaly děti s jejich paní učitelkou. Pomohly nám přinést pochodeň až do jejich základní školy, kde jsme se mohli před další cestou opět občerstvit.

At our next stop, Velke Nemcice, besides the mayor, students and teachers from the local school, also the sun was smiling at us.

Na naší další zastávce na trase, a to ve Velkých Němčicích, se na nás kromě pana starosty, žáků a učitelů místní základní školy usmálo za celý den poprvé také slunce.

And so we also run with smile in our faces to Hustopece, our today's destination.

A tak i my jsme s úsměvem na tváři doběhli do Hustopečí, kde budeme další den zase pokračovat.

– Jana Duskova


Distance: 41 km

Team Members:
Vlado Kulisek (Slovakia), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Ljuba Bobykova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 26 May
< Austria 26 May
Czech Republic 28 May >
Germany 28 May >

Germany 27 May