• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 20 May: Nove Mesto nad Metuji - Zamberk

Our day started with meeting with children from primary schoool at Nove Mesto nad Metuji. We will remember these nice experiences for quite a long time.

Náš den začal setkáním s dětmi ZŠ v Novém Městě nad Metují. Na krásné zážitky z tohoto města budeme ještě dlouho vzpomínat.

This is probably what we looked like when we entered todays first school.

Tak nějak jsme asi vypadali, když jsme přiběhli do dnešní první školy.

From this school, we were accompanied by students for quite a distance. We were filled with energy a after some while we reached the borders of a town Dobruska. 

Žáci školy vytvořili štafetu, která nás provázela daleko za město. Byli jsme nabití energií a zanedlouho jsme byli na předměstí Dobrušky.

Several classes of enthusiastic children together with local cyclists awaited us there. With joy we noticed that also the teachers are playing our games together with children. 

Zde nás očekávalo několik tříd nadšených dětí a také místní cyklisté. S radostí jsme si všimli, že se do našich her s dětmi stejně nadšeně zapojily i jejich učitelky.

At the city-hall, the mayor Mr. Tojnar warmly welcomed us and after offering us some refreshment, he went to change to sport-dress to join us on the road. 

Na radnici nás pak přivítal pan starosta Tojnar a poté, co nám nabídnul občerstvení šel se převléknout do sportovního, aby se k nám přidal.

In the middle between Dobruska and Opocno the two mayors met and ran together. 

Na polovině cesty mezi Dobruškou a Opočnem se totiž pan Tojnar setkal se starostou Opočna panem Jelínkem a poponesli pochodeň harmonie společně ...

We also would like to express our gratitude to Mr. Cihackova for her support of World Harmony Run in Dobruska.

Také bychom chtěli poděkovat paní Čiháčkové za podporu a pomoc při průběhu štafety World Harmony Run Dobruškou.

In Opocno, the main square was filled almost to the half by children and local citizens.

V Opočnu nás přivítalo půl náměstí dětí a místních občanů.

There were performances of majorettes and children music ensemble from local primary school and we also run around the world. Our gratitude belongs to mayor Mr. Jelinek and the primary school director Mrs. Hrncirova.

Vystupovaly mažoretky, dětský hudební sbor při ZŠ a také se běhalo kolem celého světa. Za výborné přijetí patří náš dík panu starostovi Jelínkovi a paní ředitelce ZŠ Hrnčířové.

Our pilgrimage continued on local roads with almost no traffic. So much opportunity to do something good for your mind and body.

Naše další cesta pokračovala po málo frekventovaných cestách směrem na Rychnov nad Kněžnou. Mnoho příležitostí k udělat něco dobrého pro své tělo a mysl ...

In front of Rychnov nad Kneznou, two well-known sportsmen waited for us: Mr. Jelinek and Mr. Szeberényi.

Před Rychnovem nad Kněžnou nás čekala dvojice známých sportovců: pánové Jelínek a Szeberényi.

In the town, we were accomanied by the deputy mayor Mr. Richter and Mr. Pyskaty. They deserve our most sincere gratitude. They surprised us by showing us the street named after Sri Chinmoy, the founder of World Harmony Run.

Městem nás provázel pan místostarosta PHDr. Richter a pan Pyskatý. Patří jim naše nejupřímnější poděkování. Překvapili nás také tím, že nás dovedli do místa pojmenovaného po zakladateli Světového běhu harmonie, Sri Chinmoy.

By the end of August, there will be marathon race in Rychnov, so some our team members from Prague will probably come.

Koncem srpna bude v Rychnově maraton, tak to by sem mohla česká část našeho týmu zase přijet ...

In front of Vamberk, one of the best contemporary ultrarunners, Vlasta Dvoracek, with his son joined us.

Před Vamberkem nás očekával jeden z nejlepších současných českých ultramaratonců Vlasta Dvořáček se svým synem.

They accompanied us to the town hall, where the deputy mayor Mrs. Krpacova welcomed us. From the fisrt seconds we felt that she understands us very well and during the time this feeling got stronreg and stronger. Meeting with such people like she is always gives us energy for many following kilometers.

Doprovodili nás k radnici, kde nás přijala paní místostarostka Krpačová. Už na první pohled nám bylo jasné, že nás velmi dobře chápe a časem se tento pocit jen dále utvrzoval. Setkání s takovými lidmi jako je ona nám vždy dodá energii na spoustu kilometrů.

And when you run through such a beautiful country like around Potstejn and Litice, then you are just flying ...

A když pak ještě běžíte tak krásnou krajinou, jaká je v okolí Potštejna a Litic, tak se jen vznášíte...

Today we stay in Zamberk. We were kindly welcomed by the mayor Mr. Dytrt...

Dnešním etapovým městem je Žamberk. Pan starosta Dytrt nás při doběhu mile přivítal ...

And one good news to the very end of the day: Our fastest runner Martin will stay with us for one more day :-)

A jedna dobrá zpráva úplně na závěr dne: náš nejrychejší běžec Martin s námi zůstane až do zítřka :-)

– Miroslav Pospisek


Distance: 64 km

Team Members:
Balavan Thomas (United Kingdom), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Purnendu Knezevic (Canada), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 19 May
< Italy 19 May
Czech Republic 21 May >
Italy 21 May >

Italy 20 May